Actueel

HomeActueelVoorstel tot vaststelling van het Huisvestingsverordening Westland 2019

Voorstel tot vaststelling van het Huisvestingsverordening Westland 2019

Afgelopen dinsdag was er weer een gemeenteraadvergadering waarin o.a. de vaststelling van de huisvestingsverordening op de agenda stond.

Onze fractie had vooral voor de insteek gekozen om uitleg te geven waarom de huisvesting in sociale woningen zo moeilijk alleen voor Westlanders uit te voeren is. Aangevuld met de voor CDA belangrijkste aspecten die zijn veranderd. Wij zijn hoopvol dat dit ook een beter resultaat zal geven binnen de marge van de gestelde randvoorwaarden.
De huisvestingsverordening Westland 2019 (HVO) is uiteindelijk unaniem door de Raad aangenomen.

Zie onze bijdrage in de Raad, uitgesproken door woordvoerder huisvesting Jan van Rossum, met een enkele aanvulling n.a.v. de behandeling.

Huisvesting voor burgers blijft een moeilijke zaak en altijd voor discussie vatbaar, zeker als dit sociale huurwoningen betreft. Al bijna vanaf het ontstaan van de gemeente Westland is dit een gegeven, te meer omdat bijna gelijk daarna via de huisvestingswet het recht op vrije vestiging in Nederland een gegeven werd waardoor men in principe vrij kon komen wonen in Westland. Als CDA hadden wij toen op dat principe als fractie ook een zienswijze ingediend, maar deze was uiteindelijk kansloos gebleken om op dat principe als Westland een uitzondering te kunnen maken.

De huisvestingswet geeft vervolgens wel de mogelijkheid een huisvestingsverordening op te stellen om aangetoonde schaarste aan huurwoningen te kunnen regulieren met regels om daarmee onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan woonruimte te verdelen. En dat er schaarste is aan huurwoningen in Westland is voor iedereen een duidelijk gegeven. Dus terecht dat wij nu weer een HVO hebben opgesteld!

De huisvestingswet stelt vervolgens ook nog dat gemeenten binnen de regio hun huisvestingsverordeningen op elkaar af moeten stellen. Voor Westland geldt daarvoor de regio Haaglanden.

Dit is nu uiteindelijk opnieuw gebeurd in de voorliggende HVO, waarbij de voor iedereen geldende huisvestingsregels dus regionaal zijn opgesteld. Daar zijn zowel lokaal als regionaal in Haaglandenverband vele bijeenkomsten voor georganiseerd, zoals in Westland via de werkgroep huisvesting. Binnen de marge van de wet is hierin in goede samenwerking geprobeerd om het maximale voor Westland te regelen. Naast een voor alle regiogemeenten geldend algemeen deel (bij ons de hoofdstukken 3 en 4) heeft elke gemeente verder wel de vrijheid om onder deze randvoorwaarden een eigen invulling te geven hoe men vervolgens deze regels gaat toepassen. In Westland geschiedt dat door een door het college op te stellen uitvoeringsprogramma en zal wethouder Ben van der Stee prestatieafspraken gaan maken met o.a. de woningcorporaties.

Is het resultaat van onze HVO uiteindelijk optimaal voor Westland? Nee, dat zeker niet, maar de fractie van CDA denkt  wel dat het maximale eruit gehaald is voor afgewogen regels in de HVO binnen de genoemde randvoorwaarden. Wij zijn dan ook akkoord gegaan met de vaststelling van deze huisvestingsverordening Westland 2019.

Neemt niet weg dat onze fractie wel benieuwd is hoe nieuwe regels gaan uitpakken. Dan doelen wij vooral op de aspecten

  • lokaal maatwerk of het ook daadwerkelijk gelukt is om meer eigen inwoners te huisvesten,
  • starters,
  • doorstroming,
  • het nu gaan regelen van splitsing van woningen via een vergunning,
  • het niet meer standaard meegeven van vijf jaar woonduur aan mensen die in de problemen komen door scheidingen om daarmee andere starters of doorstromers meer kansen te geven,
  • en het behoud of verbetering van de leefbaarheid in woonwijken met sociale huurwoningen.
    Wij hebben de bevestiging gekregen van de wethouder dat hij ons hierin blijft meenemen via de werkgroep huisvesting, en ook van de te nemen vervolgstappen met betrekking tot de uitvoeringsagenda en prestatieafspraken. Ook al zijn deze aspecten uiteindelijk een collegebevoegdheid.

Alle gemeentes binnen deze regionale huisvestingsverordening moeten hun eigen HVO voor 1 juli hebben vastgesteld. Gezien de huidige datum betekent dit ook er in het overkoepelende en gelijkluidende deel van de HVO op dit moment geen wijzigingen meer doorgevoerd zouden kunnen worden, omdat dan binnen alle gemeentes opnieuw afstemming moet plaats vinden waardoor vaststelling voor 1 juli onhaalbaar wordt.

Naast het aspect dat onze fractie vindt dat wij de huidige nieuwe  regionale regels voor scheidingsgevallen een kans moeten geven (dus meer kansen geven aan starters en doorstromers), is dit mede een reden om NIET met het amendement van GBWen WV mee te gaan waarin zij de gescheiden mensen opnieuw gratis 5 jaar woonduur wilden meegeven om daarmee hoger op de gegadigdenlijst te komen voor een sociale huurwoning. Met als gegeven ook dat de gemeente Den Haag een dergelijke motie ook niet heeft aangenomen, waardoor regionale afstemming al zeer moeilijk zal gaan worden. Daar woonduur een zeer belangrijk centraal afgesproken aspect is voor het aangeboden krijgen van een sociale huurwoning zou het ook onlogisch zijn dat een Westlandse burger in scheiding gelijk begint met 5 jaar woonduur, die dan ook geldt in andere gemeenten (ook om daar te wonen) en mensen uit andere regiogemeenten moeten beginnen met een woonduur van nul jaar. Andersom (een grotere kans van instroom uit andere gemeenten) zouden wij ook niet willen, maar zou dan dus wel geaccepteerd moeten worden als elke gemeente haar eigen woonduur zou mogen bepalen!

Zoals gezegd is de fractie van CDA Westland  akkoord gegaan met het voorstel, waarbij wordt uitgekeken naar de vervolgstappen.

Comments

comments

Post Tags -