Actueel

HomeStandpuntenWonen en Huisvesting

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij:

 • De blijverslening voor ouderen en de starterslening voor jongeren voortzetten en onder de aandacht brengen
 • De duurzaamheidslening wordt ingevoerd, waarmee tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan de woning gefinancierd kunnen worden
 • Arbeidsmigranten tijdelijk huisvesten in reeds voor wonen bestemde gebieden die nog niet bebouwd worden in samenhang met herstructurering
 • Bemiddelaar/makelaar huisvesting ouderen van woning naar appartement
 • Ruim baan voor innovatieve woon-zorgconcepten (o.a. door domotica, alarmering, gespikkeld wonen, kangoeroewoningen)
 • Het concept van ‘Tiny Houses’ verder uitwerken in beleid naast andere kleinschalige huisvesting
 • Onze jongeren van 18 jaar blijven informeren over wonen in Westland, o.a. via persoonlijke brief en social media
 • Kwetsbare wijken ontzien qua sociale woningbouw en huisvesting nieuwkomers; betere spreiding
 • Huisvesting voor jongeren, starters, gescheiden mensen, statushouders; innovatieve concepten, magic mix; pauzewoningen introduceren en hoogbouwlimieten, waar het kan, verhogen
 • Meer middeldure huurwoningen, vrije sector huurwoningen; meer inzet op kleinere sociale huurwoningen onder de lage aftoppingsgrens en meer sociale koopwoningen om onze jonge mensen een kans te bieden
 • Binnen de regels stimuleren dat Westlanders voorrang krijgen bij toewijzing
 • Pijletuinenhof bestemmen voor gemengd wonen (verschillende generaties, met zorg voor elkaar)
 • Betere ontsluiting nieuwbouwwijken; bij planvorming zwaar laten wegen
 • Strenger optreden tegen overlastgevende buren; strenger richting corporaties; desnoods asowoningen starten
 • Diversiteit in woningaanbod in nieuwbouwplannen
 • Financiële startbijdrage aan statushouders gecontroleerd laten besteden in nauw overleg met Vluchtelingenwerk
 • Verkoop Vestia woningbezit stimuleren; andere corporaties kopen dit bezit met voorrang op waarbij het belang van huurders voorop staat; geen gemeentelijk woningbedrijf op dit moment
 • Onze landelijke verantwoordelijkheid voor huisvesting statushouders nemen wij onverminderd op ons
 • Zorgplicht voor onderhoud door eigenaren van herontwikkelingsbouwkavels
 • Beleid ontwikkelen om ‘rotte kiezen’ uit straatbeeld te doen verwijderen

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]

Recente artikelen

Voorjaarsnota bijdrage CDA Westland

Voorzitter, Voor ons ligt de voorjaarsnota die de hoofdlijnen uitzet voor het beleid voor de komende periode. Het is geen rooskleurig plaatje: ontwikkelingen in het Westland vragen om goede oplossingen, landelijke wetgeving, om goede maatregelen en onze wensenlijst op het gebied van zorg, wonen, levendige dorpen, bereikbaarheid en economie is bijna eindeloos. Zoals vorige week […]

Regels bij de uitwerking van de openbare ruimte in nieuwbouwwijken

Betreft (het ontbreken van) regels bij de uitwerking van de openbare ruimte in nieuwbouwwijken. Wateringen, 30 juni 2019 Geacht College, Als speerpunt van beleid hanteert de gemeente de stelling dat het goed toeven moet zijn in Westland. In de meeste gevallen is dat ook het geval. Wij hebben het bij goed vertoeven met name over […]

Nieuwe gebiedsgerichte plannen voor gemeente Westland

In de raadsvergadering van 21 mei heeft de gemeenteraad van Westland de nieuwe beheerplannen, tegenwoordig gebiedsgericht plannen (GGP) genoemd, voor de Gemeente Westland vastgesteld voor de jaren 2019 – 2022. In deze plannen stelt de gemeente vast hoe hoog het onderhoudsniveau moet zijn van de verschillende gebieden in Westland, zoals in winkelcentrum, woonwijk, industrieterrein en […]

Westland er Op of er Onder

Ieder die tegenwoordig door het Westland rijdt zal het niet onopgemerkt blijven dat in het hele Westland volop gebouwd wordt. Bijna in alle Westlandse kernen schieten nieuwe woonwijken als paddenstoelen uit de grond. Veel van de uitgevoerde plannen zijn terug te voeren naar een inhaalslag van de afgelopen jaren; in de crisis lag de bouw […]

Kansen voor het dorpsplein van Ter Heijde

Wij zien kansen voor het plein van Ter Heijde. Dit plein ligt aan de voet van de strandopgang en mag wat ons betreft een mooie en gastvrije uitstraling krijgen. Het kan een mooi visitekaartje zijn voor toeristen en voor de lokale bewoners! Wij willen dan ook dat het college de plannen die hier voor zijn […]

PoLIERtiek – koffieochtend de Lier, 16 maart

Heeft U al die gekleurde jasjes en sjaals al weer gezien in het dorp? Oranje, rood, geel, groen . leuk hé? Het is bijna verkiezingstijd dan komen ze weer naar buiten. Zo ongeveer hetzelfde als wanneer je een zwaluw ziet. Oh, de zomer komt eraan.  Comments comments

CDA Westland blij met beschikbare locatie voor pauzewoningen

De afgelopen jaren heeft onze fractie aandacht gevraagd voor nieuwe vormen van wonen en hierover samen met andere partijen in februari vorig jaar een motie ingediend. Met de huidige krapte op de woningmarkt moeten we alle kansen aangrijpen om kleinschalige projecten van de grond de krijgen. Daarbij moeten we niet kijken naar wat niet kan, […]

Begrotingsraad 2019

Vandaag heeft de begrotingsraad voor 2019 plaatsgevonden. Fractievoorzitter Jenny heeft haar input gegeven namens het CDA Westland.  De vraag waar binnen de fractie van het CDA Westland vooral over is gediscussieerd luidt: Welk Westland willen we doorgeven aan de volgende generaties? Getuigt het van goed rentmeesterschap als we de financiële lasten van onze gemeente verder […]

Verbazing over beantwoording voetbalveldje Wateringen

Op 18 februari heeft de fractie van CDA Westland vragen gesteld onder het documentnummer “593) CDA inzake omzetting van basketbalveld naar voetbalveldje in Vliettuinen (G18-000377)”. Op 8 maart zijn deze vragen beantwoord. Om er niet omheen te draaien: het antwoord stelt zwaar teleur, ook al omdat feiten ontkend worden, en daarmee de gevolgen voor het ontbreken […]