Actueel

HomeStandpuntenWonen en Huisvesting

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij:

 • De blijverslening voor ouderen en de starterslening voor jongeren voortzetten en onder de aandacht brengen
 • De duurzaamheidslening wordt ingevoerd, waarmee tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan de woning gefinancierd kunnen worden
 • Arbeidsmigranten tijdelijk huisvesten in reeds voor wonen bestemde gebieden die nog niet bebouwd worden in samenhang met herstructurering
 • Bemiddelaar/makelaar huisvesting ouderen van woning naar appartement
 • Ruim baan voor innovatieve woon-zorgconcepten (o.a. door domotica, alarmering, gespikkeld wonen, kangoeroewoningen)
 • Het concept van ‘Tiny Houses’ verder uitwerken in beleid naast andere kleinschalige huisvesting
 • Onze jongeren van 18 jaar blijven informeren over wonen in Westland, o.a. via persoonlijke brief en social media
 • Kwetsbare wijken ontzien qua sociale woningbouw en huisvesting nieuwkomers; betere spreiding
 • Huisvesting voor jongeren, starters, gescheiden mensen, statushouders; innovatieve concepten, magic mix; pauzewoningen introduceren en hoogbouwlimieten, waar het kan, verhogen
 • Meer middeldure huurwoningen, vrije sector huurwoningen; meer inzet op kleinere sociale huurwoningen onder de lage aftoppingsgrens en meer sociale koopwoningen om onze jonge mensen een kans te bieden
 • Binnen de regels stimuleren dat Westlanders voorrang krijgen bij toewijzing
 • Pijletuinenhof bestemmen voor gemengd wonen (verschillende generaties, met zorg voor elkaar)
 • Betere ontsluiting nieuwbouwwijken; bij planvorming zwaar laten wegen
 • Strenger optreden tegen overlastgevende buren; strenger richting corporaties; desnoods asowoningen starten
 • Diversiteit in woningaanbod in nieuwbouwplannen
 • Financiële startbijdrage aan statushouders gecontroleerd laten besteden in nauw overleg met Vluchtelingenwerk
 • Verkoop Vestia woningbezit stimuleren; andere corporaties kopen dit bezit met voorrang op waarbij het belang van huurders voorop staat; geen gemeentelijk woningbedrijf op dit moment
 • Onze landelijke verantwoordelijkheid voor huisvesting statushouders nemen wij onverminderd op ons
 • Zorgplicht voor onderhoud door eigenaren van herontwikkelingsbouwkavels
 • Beleid ontwikkelen om ‘rotte kiezen’ uit straatbeeld te doen verwijderen

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]

Recente artikelen

CDA Westland bepleit kindvriendelijke verkeerontsluiting Duingeest

Nu de nieuwbouwwijk Duingeest in Monster de voltooiing nadert, blijft de verkeerontsluiting een bron van zorg voor de gemeenteraadsfractie van CDA Westland. Bij het ontwerp van de wijk waren er al bedenkingen over de bundeling van verkeersstromen langs de kinderspeelplaats. Raadslid Jaco Eeltink vestigt hierop de aandacht en stelde het college van burgemeester en wethouders […]

Huisvesting voor Westlanders en tijdelijke streekgenoten

Sinds bekend is dat er in De Lier plannen zijn voor een grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten, is er veel onrust. Dat is logisch, er zijn plannen voor bijna 700 bedden en dat is nogal een aantal. De huisvesting gaat echter alleen plaatsvinden volgens strenge regelgeving en de bewoners gaan allen werken binnen een straal van […]

Kiezen uit twee kwaden

Er zijn weleens momenten dat je als raadslid in tweestrijd staat, je moet kiezen maar de keuze is erg ingewikkeld. Zoals afgelopen week tijdens de Raadsvergadering. In deze vergadering werd er een motie (voorstel) behandeld inzake de verspreiding van reclamefolders. U weet wel de folders van de plaatselijke middenstand die u wijzen op speciale aanbiedingen. […]

‘Zij aan zij maken wij ons sterk voor het Westland’.

Vorige week publiceerde het CDA een discussiestuk getiteld ‘Zij aan zij’. Een titel die wat mij betreft recht doet aan het gevoel van velen dat we dit zijn kwijtgeraakt en het node missen. Individualisering, populisme en polarisering zijn termen die deze tijd het beste omschrijven. Maar het besef dat dit nergens toe leidt begint ook […]

CDA Westland: “In een winkel kun je wonen”

“De uitspraak ligt natuurlijk iets genuanceerder als dit, maar in een winkel kun je zeker wonen” legt Jaco Eeltink (raadslid) uit. In de afgelopen maanden hebben fractieleden van CDA Westland diverse eigenaren van bedrijfslocaties bezocht. Bij het peilen van de bereidheid tot een bestemmingswijziging naar wonen, gaat menig deur minstens op een kier. Als een […]

Bijdrage begroting 12 november 2019

Lang niet alles kan meer. Dat is de conclusie die we kunnen trekken uit de gepresenteerde cijfers. Als het college het voorzieningenniveau in stand wil houden, dan is het duidelijk dat hier iets tegenover moet staan. Het verzwaren van de lasten en het schrappen van verschillende zaken. Lang niet alles kan! Laat ik met de […]

Voorjaarsnota bijdrage CDA Westland

Voorzitter, Voor ons ligt de voorjaarsnota die de hoofdlijnen uitzet voor het beleid voor de komende periode. Het is geen rooskleurig plaatje: ontwikkelingen in het Westland vragen om goede oplossingen, landelijke wetgeving, om goede maatregelen en onze wensenlijst op het gebied van zorg, wonen, levendige dorpen, bereikbaarheid en economie is bijna eindeloos. Zoals vorige week […]

Regels bij de uitwerking van de openbare ruimte in nieuwbouwwijken

Betreft (het ontbreken van) regels bij de uitwerking van de openbare ruimte in nieuwbouwwijken. Wateringen, 30 juni 2019 Geacht College, Als speerpunt van beleid hanteert de gemeente de stelling dat het goed toeven moet zijn in Westland. In de meeste gevallen is dat ook het geval. Wij hebben het bij goed vertoeven met name over […]

Nieuwe gebiedsgerichte plannen voor gemeente Westland

In de raadsvergadering van 21 mei heeft de gemeenteraad van Westland de nieuwe beheerplannen, tegenwoordig gebiedsgericht plannen (GGP) genoemd, voor de Gemeente Westland vastgesteld voor de jaren 2019 – 2022. In deze plannen stelt de gemeente vast hoe hoog het onderhoudsniveau moet zijn van de verschillende gebieden in Westland, zoals in winkelcentrum, woonwijk, industrieterrein en […]

Westland er Op of er Onder

Ieder die tegenwoordig door het Westland rijdt zal het niet onopgemerkt blijven dat in het hele Westland volop gebouwd wordt. Bijna in alle Westlandse kernen schieten nieuwe woonwijken als paddenstoelen uit de grond. Veel van de uitgevoerde plannen zijn terug te voeren naar een inhaalslag van de afgelopen jaren; in de crisis lag de bouw […]