Afscheidswoord Jan van Rossum

Voorzitter, wethouders, nu nog collega raadsleden, mijn gezin en andere belangstellenden,

Dit was het dan, 20 jaar lid zijn van de gemeenteraden van Westland en eerder Wateringen. Een tijdspanne waar ik heel veel heb zien veranderen zowel in het raadswerk als ook in Westland. Ik zal hier wat duiding aan geven.

Haalde ik in de beginjaren op zondagmiddag of na een fractievergadering de papieren stukken in een boekwerk op, die als input golden voor zowel commissie als raadsvergaderingen. De laatste jaren kon je dagelijks vaak meer dan 30 e-mails en andere digitale stukken ontvangen die als input golden om het raadswerk goed te kunnen uitvoeren. Ofwel het raadswerk is veel omvangrijker geworden, en echt niet alleen doordat wij als gemeente meer taken vanuit de overheid kregen toebedeeld.

Kon ik verder in die eerste jaren mijn raadswerk geheel in vrije tijd goed doen, langzamerhand constateerde ik toch dat dit niet meer het geval was. Terwijl ik toch de kiezer beloofd had om de voor mij bestemde onderwerpen namens hen grondig te bestuderen om voor allen een verantwoord besluit te kunnen nemen.

Dus ging ik op een gegeven moment 1 dag in de week minder regulier werken, en later zelfs 2 dagen. Al moet ik hier eerlijkheidshalve wel bij zeggen dat ik een zeer langzame lezer ben, dus al die leestijd die IK eraan besteedde zal zeker niet gelden voor ieder raadslid.

Ik ben dus in de loop der jaren minder regulier gaan werken. Ik zeg dit met een reden, daar ik voor u een aandachtspunt wil meegeven. De vergoeding, die wij als raadslid ontvangen, is zeker voldoende om het gemis aan inkomsten uit regulier werk op dat moment op te vangen. Er wordt hier echter geen pensioen over opgebouwd waardoor bij verminderd regulier werk de pensioenopbouw niet meer volledig is. Ofwel, er zijn minder inkomsten als er met pensioen gegaan wordt dan in een situatie met volledig regulier werk.

Ik adviseer de nieuwe Raad dan ook om eens na te gaan denken over een pensioenregeling voor raadsleden. Ik voorspel u dat het werk voor de nieuwe raad alleen maar meer gaat worden, en dat opofferen van regulier werk dan ook steeds meer gangbaar zal zijn. Dit zou dan in mijn opinie uiteindelijk niet moeten leiden tot een nadelig financieel gevolg in pensioentijd! Dat kan de bedoeling niet zijn van het raadswerk.

Verder heb ik ook Westland zelf, zoals gezegd, in die 20 jaar zien veranderen. Om een paar zaken te markeren:

· Er zijn bijna 20.000 meer inwoners bijgekomen

· Er zijn daarom ook veel huizen gebouwd waarvoor als consequentie veel glas moest verdwijnen.

· De glastuinbouwbedrijven zijn én veel groter, én veel meer geautomatiseerd. Greenport en alles wat hier onder valt heeft haar intrede gedaan, waardoor Westland nog steeds voorop loopt in alles wat met glastuinbouw te maken heeft. Iets om trots op te zijn!

· De gemeentehuizen zijn tot tevredenheid gecentraliseerd, helaas niet naar één echt groot gebouw, maar gelukkig is er ook niet meer de oude situatie van vier kwart te oude gemeentehuizen. Want als ik in al die jaren één ding geleerd heb, dan is het wel dat een vooraf-sentiment in de praktijk na realisatie heel anders kan uitpakken. Want ook ik vond eerst als gemeenteraadslid van Wateringen dat ons Waterings gemeentehuis open moest blijven. Achteraf dus een vals sentiment dat je alleen vlak bij huis naar het gemeentehuis moet kunnen gaan voor die paar keer in al die jaren dat je er daadwerkelijk moet zijn. Hetzelfde geldt mijn inziens ook voor het centraal liggend gemeentewerf in Naaldwijk.

En zo zijn er wel meer voorbeelden aan te halen waarin een vooraf- sentiment of gedachte later in de praktijk anders ervaren wordt.

Ik hoop van harte dat u ook de komende jaren de nuchterheid en objectiviteit zult toepassen om tot de beste oplossingen te komen voor Westland en leefomgeving in al haar facetten, en dat dit soort aspecten daarin vooraf ook meegewogen zullen blijven worden!

· Een volgend punt dat ik nog wil aanroeren is de hoeveelheid groen in Westland. In die 20 jaar heb ik de hoeveelheid natuur wel degelijk zeer veel zien uitbreiden in totaal Westland. Ik noem de 120 ha Natura 2000 verbreding van de duinen als kustversterking, de Zwethzone, de grote groenstrook langs de Langewatering in Kwintsheul, de ecologische zone langs de Oostelijke Randweg, de ecologische verbinding tussen kust en Staelduinsebos door Waelpark, de ontmanteling van camping Molenslag ten gunste van Natura2000, de groene opzet van de Westlandse Zoom, de nieuwe groenstrook van en bij Flora Holland en tot slot de eerste tiny forests die nu ook zijn aangelegd.

Ofwel in totaal Westland hebben wij WEL al meer dan 75 m2 openbaar groen per woning, dat als landelijke doelstelling voor gemeenten geldt. Neemt niet weg dat ook in dorpen zelf best wel meer bomen geplant kunnen worden, maar ook daar heb ik afgelopen maanden al veel nieuwe of vervangende aanplant gezien. Alleen duurt het dan nog even voordat die bomen ook volgroeid zijn.

Inderdaad, dit is een ander geluid dat wat steeds gehoord wordt. Maar dit geluid mag ook wel eens gezegd worden als resultaat van alle voorgaande coalitieperiodes.

· Tot slot wil ik nog even markeren dat met het nieuwe afvalbeleid toch al wat gestelde doelen van ruim 4-5 jaar geleden bereikt zijn. De afvalstofheffing is dit jaar weer omlaag gegaan door zowel een vermindering van het restafval als door het verbeterd gescheiden aan kunnen leveren van PBD voor hergebruik uit het afval. En ja, daar hebben de plastic zakken - als overgangsmaatregel en als extra hulpmiddel altijd al zo bedoeld - een heel belangrijk bijdrage in, naast al die mensen die hun PBD ook brengen naar verzamelcontainers. Ik wens de nieuwe raad veel wijsheid toe in deze materie!

 

Voorzitter, ik sluit mijn laatste bijdrage als raadslid af.

Ik wil allen, waar ik zowel in verleden als heden als raadslid mee gewerkt of te maken gehad heb, danken voor de nagenoeg altijd fijne samenwerking. Ik heb dit politieke werk altijd met veel plezier en overtuiging gedaan, met als doelstelling het beste voor onze leefomgeving te bereiken.

Mocht men mij om wat voor reden of hoedanigheid dan ook nog eens willen raadplegen over zaken waar ik wat expertise in opgebouwd heb, dan zeg ik: “GEWOON DOEN”!

En dan denk ik vooral ook aan zaken m.b.t. Wateringen waaruit nu wel heel weinig raadsleden in de nieuwe Raad afkomstig zijn. Gezien het verschil in inzicht in recente Wateringse onderwerpen tussen fracties met een Waterings raadslid en fracties zonder Waterings raadslid verontrust mij dat namelijk wel.

Ik wil vanaf hier, en zeker niet in de laatste plaats, ook nog graag een speciaal woord van dank uitspreken aan Agnes, mijn vrouw. Als ik van haar NIET al die tijd in het raadswerk had mogen steken dan had ik die 20 jaar ook nooit met plezier vol kunnen maken.

Agnes, nogmaals DANK!

Het gaat u allen goed! En wat mij betreft: ik weet mij wel raad zonder Raad!

profielfoto website43

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jan van Rossum

Ambassadeur