Bijdrage Begrotingsraad

Bijdrage CDA Westland Begrotingsraad, Tweede Termijn

Geachte inwoners van Westland, raad en college.

Voorzitter,

Laat ik beginnen met alle mensen die keihard gewerkt hebben, om de vloedgolf aan vragen te beantwoorden, te bedanken. Je zult er maar aan moeten beginnen. Dank ook aan de griffie. Zij kanaliseren het allemaal maar. Dank aan het college voor de beantwoording. U heeft er veel werk aan gehad. Wij ook.

Dat er geen enkele vraag van Forum voor Democratie was, is veelzeggend. Het hielp wel mee om de ambtenaren hun andere werk te laten doen.

Daarentegen denk ik dat de zondvloed van vragen van Westland Verstandig zo’n aversie oproept dat het niet gezond meer is.

154 vragen in de eerste schriftelijke bijdrage, afgezien van nog eens een twintigtal moties. Knap om een College Werk Programma van je eigen college van 21 pagina’s om te zetten in 35 nieuwe; dat is dan exclusief de 15 pagina’s van de andere 2 college partijen.

Zijn er eigenlijk afspraken gemaakt bij de start van dit college? Zoiets van “de zakken gaan weg. de klok aan de Heenweg staat en de rest gaan we wel zien”? Dat vullen we nog wel in. Was dit het wat het college voor ogen stond als de vertaalslag van de coalitieprogramma’s?

Dit past wel binnen de hele teneur van de begroting “we zullen wel zien”.

We gaan kastelen bouwen, maar Westland, let op: het zijn wel LUCHTKASTELEN:

Berkenflat 2.0: LUCHTKASTEEL, 80 verpleeghuis bedden: LUCHTKASTEEL, WOS verhuizen: LUCHTKASTEEL, afval verwerken wordt goedkoper: LUCHTKASTEEL, Vlietwoning: LUCHTKASTEEL, 2000 bedden voor arbeidsmigranten: LUCHTKASTEEL, huisvesten arbeidsmigranten op ABC terrein: LUCHTKASTEEL dit lijstje is niet uitputtend.

Voorzitter,

De eerlijkheid gebiedt ons wel te zeggen, dat de fractie van GBW tenminste een terechte en oprechte poging doet om visie te ontwikkelen. Zij sluiten hun 1e termijn af met,

ik citeer:

“aan de slag te gaan voor Westland, voor meer betaalbare huur en koopwoningen, voor meer en beter groen, voor zorg dichtbij, voor ruimte om te ondernemen, voor vernieuwing van en binnen het volledige tuinbouwcluster, voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid….“

einde citaat.

We kunnen het niet meer dan eens zijn. Wel met de opmerking dat dit niet geldt voor hun idee over het Floragebied.

Voor de andere coalitiepartijen geldt nadrukkelijk wat minister president Den Uyl in 1973 noemde

“waar visie en uitzicht ontbreekt, komt het volk om.”

We gaan rare tijden tegemoet als Westlandse samenleving.

Op het MKB-ontbijt afgelopen september sprak oud schaatskampioen Mark Tuitert. Hij haalde woorden van een oude Griekse wijsgeer aan die hem geholpen hadden bij een dip in zijn carrière:

“Verlang niet dat alles wat er gebeurt, precies zo gebeurt als jij dat wenst, maar wens slechts dat alles gebeurt zoals het nu eenmaal moet gebeuren, en je zult slagen in het leven.” -EPICTETUS-

Als je dan zit te luisteren naar zo’n gedreven sporter, dan gaan automatisch je gedachten naar je dag-dagelijkse politieke werkzaamheden.

We kunnen niet alles krijgen zoals we het willen. Dat is een feit. Maar dan zijn 154 vragen om wel iets te willen, wel een beetje veel. Hoe heet dat rupsje ook alweer?

De CDA fractie gaat zeker niet mee met het ‘ on hold’ zetten van de ontwikkeling van het Flora-terrein, zoals GBW bepleit. Wij hopen op stevige stappen van het college hierbij. De antwoorden van het college gaan in ieder geval een goede richting uit. We zijn blij dat dit bij de VVD-wethouder goed geborgd lijkt te zijn.

Voorzitter,

We vragen nogmaals nadrukkelijk aandacht voor seniorenwoningen. Zie ook het artikel hierover in het magazine van de Vereniging Nederlandse Gemeenten over “de kunst van het verleiden”. Dit gaat over een mooie ontwikkeling in Emmen van een Knarrenhof-achtig initiatief. Onze burgemeester zal er regelmatig langsrijden. Er zijn soortgelijke initiatieven in Westland. Wij omarmen ze. Ook de laatste berichten (intentie overeenkomst met provincie) omtrent de extra stappen die gemaakt gaan worden voor wat betreft flexwoningen, woningen voor statushouders en spoedzoekers. Geweldig nieuws ook voor onze Westlandse jongeren. Op z’n Westlands “gas en gaan”.

Goed dat CDA minister de Jonge mede deze hele intentie steunt. College laat het geen LUCHTKASTEEL worden. Alle succes daarbij toegewenst.

De portefeuille-verdeling is redelijk uitgepakt. We zien bij enkele wethouders een mooi elan om zaken beet te pakken. Als gemeenteraadsleden juichen we dat toe. En we merken ook dat de bevolking het op prijs stelt. Ook de zichtbaarheid van enkele wethouders wordt gewaardeerd.

We vragen wel aandacht voor de “zorg, welzijn, cultuur en volkshuisvesting” portefeuille.

We hoorden afgelopen week wethouder Rombout heel duidelijk zeggen;

“dat huishoudelijke hulp wat lastig is omdat we in het Westland nu eenmaal grotere afstanden hebben”.

Zullen we eens een rondje gaan rijden? Kom nou, niet te verkopen! Net zo min als de opmerking dat “als je in de bijstand zit dan moet je maar omscholen”. Weer zo’n LUCHTKASTEEL.

Ik kan het niet laten, maar als we dit soort uitspraken horen dan doet dat onze gedachten gaan naar het boek BASIS FATSOEN. De taal daarin is beduidend anders, op het gebied van de zwakkeren in de samenleving. Maar zeker ook op het gebied van statushouders en voornamelijk asielzoekers. We weten wat er in het CWP staat, maar dan lezen we op blz. 68:

”zijn vluchtelingen geradicaliseerde criminelen? Nee, het zijn mensen die ook recht hebben op een veilig bestaan en toekomst net als iedereen.”

Nu nog even in de praktijk gaan brengen.

We komen nog even terug op de spreekuren van de WV wethouders. In het eerder genoemde boek staat gelukkig op blz. 80:

“het is verstandig te streven naar een fatsoenlijke, transparante, eerlijke en betrouwbare overheid.”

In Westland lijken we dus nu een LUCHTKASTEEL met niet transparante achterkamertjes te hebben. Wij hopen dat de burgemeester als voorzitter van het college hier op gaat treden.

In onze buurgemeente maakt men zich zorgen over de invloed van bepaalde partijen. Zoveel zelfs dat er rechtszaken aangespannen worden. Hoe fijn is het dan te lezen in, wederom in het boek BASIS FATSOEN, blz. 99:

“….er zijn vermoedens dat criminele organisaties zich ook al mengen in lokale besturen, onder andere door lidmaatschappen van politieke partijen via verkiezingen. Door hun aanzien vanwege giften krijgen ze stemmers achter zich.”

Wat zijn wij blij met een oud-politieagent in ons college. Wij zijn blij dat er goed opgelet wordt en gaat worden, dat zoiets bij ons niet gebeurt. En gelukkig vallen taartjes in verzorgingshuizen en nieuwjaarsborrels hier niet onder.

CDA Westland denkt dat dit helemaal goed moeten komen. Want de auteur van dit boek BASIS FATSOEN met 300 pagina’s is niemand minder dan wethouder Rombout.

Of cultuur en erfgoed goed geborgd zijn wagen we te betwijfelen. Want we zien geen actieve opstelling bij de Vlietwoning en ook niet bij de Sonnehoeck. Wij complimenteren het bestuur van Sonnehoeck met hun terechte en tijdige schreeuw om aandacht. We hopen snel op een financieel plan en dan op een wethouder die nakomt wat hij toezegt.

Bij Sonnehoeck hebben we een redelijk gevoel. Bij de Vlietwoning daarentegen niet. Met zo’n kluitje in het riet kunnen we dit stichtingsbestuur niet wegsturen. Juist deze belangrijke en grote stukken kostbaar erfgoed mogen geen LUCHTKASTELEN worden. Steun de besturen in plaats van ze weg te sturen.

Wij zien nog niet echte antwoorden in eerste termijn bij deze wethouder. Volgens ons is het een opsomming wat we doen. Twee keer heeft U het over een holistische aanpak en nog meer ingewikkelde woorden. Werk aan de winkel voor wethouder Goudzwaard. Hij pleit voor heldere communicatie.

Voorzitter,

Een compliment richting wethouder Rombout en aan zijn “Oekraïne” staf (noem ik het maar even) is op zijn plaats. Na het tragische overlijden vorige week van een dame uit Oekraïne is er een afscheidsmoment georganiseerd. Vanuit de samenleving horen we veel complimenten over de betrokkenheid. Tot van ver overzee, waar men middels een streaming mee kon kijken..

Er wordt gezocht naar een vele malen betere bereikbare loketfunctie voor hen die wat extra hulp nodig hebben.

Over het zogenoemde ‘Eén Toegang’ lezen wij in de beantwoording in de Eerste Termijn:

“Het in fases toewerken naar Eén Toegang (zoals in het sociaal domein) heeft ook tot doel de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.“

Wij lezen dit als een aanzet tot grote voorzichtigheid. Wij verwachten dat de wethouder ons meeneemt in enkele informatieve bijeenkomsten via de commissie MO.

In fases toewerken naar één toegang is belangrijk, maar we moeten wel werken via de weg van het begrijpelijk houden voor een ieder en het eerst goed onderzoeken alvorens we hier mogelijk onrust mee gaan creëren. De fractie van GBW vroeg hier zoeven ook al aandacht voor.

Voorzitter,

Het zal ons allen nog lang achtervolgen; de problematiek van de huisvesting arbeidsmigranten, Kranten vol, avonden vol, inspraakbijeenkomsten vol en woelig. Maar het einde is in zicht want onze 6e wethouder heeft het volgens Omroep West opgelost. Na wat heen en weer googelen met cijfers. Ik citeer meneer Duijsens uit een artikel van omroep West:

“Volgens de website van de gemeente werken er namelijk op een piekmoment 16000 arbeidsmigranten in het Westland en wonen er slechts 4500. Dan kom je 7500 te kort. 'Ach, aan die cijfers moet niet te veel waarde worden gehecht’”

OEF!

Mooi uitgangspunt voor wethouder Varekamp die deze zware portefeuille op zich genomen heeft. Dit getuigt van courage van hem. Gezien zijn antwoord aan de PvdA laat hij zich over aantallen echter niet uit.

Maar… De oplossing is nabij!

In het AD van afgelopen maandag gaf de 6e wethouder de perfecte oplossing voor de problematiek van het huisvesten van onze arbeidsmigranten. Dank daarvoor. De stikstofproblematiek om te kunnen bouwen lossen we op middels verplaatsbare units in het Watergat, Haagweg en NAM-locatie. De duizenden arbeidsmigranten zullen u dankbaar zijn.

Wethouder van der Stee heeft een wat makkelijke portefeuille lijkt het. Mede dankzij zijn eigen hard werken in het vorige college kan hij beschikken over een mooi spaarpotje. Hij noemt dat anders, dat mag. We hopen dat zijn prognoses geen LUCHTKASTELEN zijn. Succes bij het verdedigen en verder vetmesten van de spaarvarkens.

College, u allen zien wij als de komende vaandeldragers voor ons Westland. In het Westland en daarbuiten, mag zelfs verder weg zijn. U bent ingehuurd voor het oplossen van problemen, zou onze minister president zeggen. We hope echter dat u ook verder kijkt dan de LUCHTKASTELEN van nu.

Voorzitter,

Dan nog enkele opmerkingen rond ingediende moties. En dan sluit ik af.

  • Er zijn in deze vergadering veel initiatieven en moties ingediend rond de verduurzaming van gebouwen en woningen in Westland. Wij staan in de basis positief tegenover deze initiatieven, maar hebben wel zorgen bij de stapeling van maatregelen en regelingen. We vragen het college in een motie (42) om in hun uitwerking van een strategie deze initiatieven, alsmede de te verwachten regelingen vanuit hogere overheden hierin mee te nemen. Bij een dergelijke strategie staat het CDA positief tegenover het aannemen van de benoemde moties en het initiatiefvoorstel.
  • Berkenflat wij denken dat motie 25 van WV betreffende de WOS en de 2e Berkenflat de wethouder nog verder in het nauw gaat drukken. Er zijn geen constructieve gesprekken gaande, niet met de WOS en niet met de Veiling. Hoe noemen we dat? Prettige wedstrijd!
  • De motie betreffende bevoorrading strandpaviljoens. Zowel gemeente als de ondernemers worstelen met het vraagstuk van de emissieloze bevoorrading van de strandpaviljiens. Wij zouden het college willen verzoeken hoe een volledige bevoorrading van de strandpaviljoens in Westland kan worden bereikt.
  • Noodbestuurderspost Oudelandstraat. Wij denken dat dit een goed idee kan zijn. Echter wij zouden wel graag willen weten of dit een negatief effect heeft op ‘bovengronds’. Kan er dan niets meer gebeuren? Als dat het geval is zijn wij niet voor. Wij willen toekomstige ontwikkelingen niet vast zetten.
  • Motie Sterk Merk. Moet het nog sterker? Vragen we onszelf af. Nog een nieuw initiatief erbij doen. Wat ons betreft niet nodig. We hebben al ruim 100.000 PR mensen. Trotse Westlanders heten die. En vergeet ons bedrijfsleven niet. Laten we alvast maar beginnen met ons imago op te poetsen in de omliggende steden. Hier kan wel een tandje bij.

College, tot slot: elke goede en constructieve stap zullen we van harte ondersteunen. Die belofte heeft u.

DANK U.

Achtergrondfoto kandidaten 2 1

Terug naar nieuws

Onze mensen

Cor van der Mark

Raadslid