Bijdrage over de jaarstukken 2021: CDA Westland positief-kritisch

Zoals vorig jaar wil ik graag mijn bijdrage beginnen met een compliment aan de organisatie. Het is voor een groot deel aan hen te danken dat vele zaken doorgang konden vinden, vergunningen konden worden verleend en veel visies zijn vastgesteld waardoor wij lijnen naar de toekomst hebben gezet en nu samenhangende keuzes kunnen gaan maken.

Ook de gemeenteraadsverkiezingen zijn dankzij onze ambtenaren en met name de griffie vlekkeloos verlopen. Qua organisatie dan, bedoel ik uiteraard.

Na wederom een bijzonder jaar door Corona sluiten wij af met een positief saldo van 23,7 miljoen. Voornamelijk te danken aan zaken die uitgesteld zijn en een vrijval in de voorziening groot onderhoud gebouwen.

De beslissing van het vorige college om € 25 miljoen uit de reserves te halen is goed uitgepakt. Voorzieningen zijn in stand gebleven en projecten zijn zoveel mogelijk uitgevoerd. Nu is het aan het nieuwe college om verder te bouwen aan Westland in de voetsporen van hun voorgangers. Zoals gezegd hebben wij daar alle vertrouwen in.

 

Een paar zaken die opvallen in de cijfers:

Het lijkt er op dat er zeer ruim begroot werd bij de aanleg van wegen. Wordt hier inmiddels een andere rekenmethode gebruikt of komen wij voor meer positieve verrassingen te staan?

Het budget voor groenvoorziening is verlaagd, terwijl de roep om meer en beter groen luid klinkt. Is dit een bezuinigingen of wordt er geschoven met cijfers?

Het is niet geheel duidelijk welk zwembad nu welke subsidie krijgt vanuit de gemeente. Kan de wethouder dat eens goed in kaart brengen, laten wij zeggen over de afgelopen drie jaar samen met de cijfers voor de komende jaren.

Dan de cijfers over inzamelen afval. Pas in de tweede helft van 2021 was de nieuwe vorm van afval inzameling volledig uitgerold en alsnog zien wij dat de inzameling van PBD afval gestegen is met ruim 370.000 kilo ten opzichte van het jaar daarvoor en is het restafval met ruim 1.3 miljoen kilo verminderd. Complimenten aan alle inwoners die hieraan hebben bijgedragen.

Wat ontzettend jammer dat deze trend met het teruggaan naar nascheiding weer teniet wordt gedaan. Waar blijft de bewustwording, waar blijft de trend naar minder gebruik van plastic. Wij gaan hiermee letterlijk terug in de tijd. Het is overigens wel fijn dat de daling van het aantal kilo’s PBD nog iets langer doorzet nu de harde verkiezingsbelofte van de nieuwe coalitie niet is nagekomen. Het is inmiddels officieel zomer en de zakken hangen echt nog aan de palen.

 

 

Voorzitter, laten wij vandaag vooral kijken naar de toekomst. Zoals al wordt geschetst liggen er grote opgaven voor ons op het gebeid van huisvesting, vergroenen van onze omgeving, ruimtelijke ordening maar ook het oog hebben voor de menselijke maat, naar burgerparticipatie en omzien naar elkaar. Eenzaamheid en laaggeletterdheid krijgen terecht veel aandacht. Toegankelijkheid zowel qua loketten als fysiek in de dorpen kan nog wel wat meer aandacht gebruiken.

Wij kijken uit naar de plannen van de nieuwe coalitie voor de tweede Berkenflat, een huis van de buurt in elk dorp, aandacht voor Monster, Kwintsheul en Honselersdijk. Maar ook naar de discussies die wij gaan voeren over keuzes binnen het sociaal domein. Wonen en zorg voor senioren, betaalbaar wonen voor jongeren: er zijn voldoende plannen maar hoe gaan we iets realiseren.

Wij blijven van mening dat de ontwikkeling van het FloraHolland terrein zo breed mogelijk moet plaatsvinden en vragen het college om in nauw contact met de glastuinbouw en hogere overheden de problemen op het gebied van de hoge gasprijzen en huisvesting hoog op de agenda te houden. Daarnaast blijven wij aandacht vragen voor huisvesting van arbeidsmigranten, helaas staan we weer op nul als het om nieuwe bedden gaat nu er een streep door kansrijke locaties is gezet.

 

Onlangs was er binnen commissie bestuur een overleg met ambtenaren die zich bezighouden met veiligheid. Daar bleek dat zowel ambtenaren als raadsleden een schakel missen waarbij a-politiek informatie en ideeën kunnen worden gewisseld.

Onze fractie zou graag een vorm van raadsinformatieavonden weer introduceren. Ook in het licht van de gemeenschappelijke regelingen waarbij wij als raad vaak niet weten waar wij nu wel of geen invloed op hebben.

 

Er wordt soms gedacht dat er in deze periode tussen de verkiezingen en laten we zeggen september, niets gebeurt binnen de politieke arena. Als oppositiepartij kun je dat niet zo goed waarnemen, zijn er al dossiers opgepakt, wordt er nagedacht over lastige kwesties? Wij zijn benieuwd. Want het leven gaat wel gewoon door, ook in het Westland en er zijn problemen die spelen. Bijvoorbeeld de subsidie bij de voorschoolse opvang die niet afdoende is. Dit terwijl in het coalitieakkoord het belang hiervan toch vermeld wordt. Of de problematiek rondom de feestweken die binnenkort georganiseerd worden en waar mensen elkaar soms de spiegeltent uitvechten. En wat te denken van hoofdveld bij FC ’s-Gravenzande waar de madeliefjes welig groeien en dat er inmiddels uitziet als het land van de Teletetubbies. Wij hopen van harte dat deze zaken niet tot september blijven liggen.

 

Ten slotte danken wij iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de stukken en de beantwoording van onze vragen en opmerkingen. Allen succes gewenst bij de uitwerking richting de begroting.

raadzaal vol

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jenny Vermeer-de Smit

Fractievoorzitter, raadslid