Klimaatdoelstellingen ook verwerken in noodzakelijk nieuw verkeersmodel

CDA Westland is ervan overtuigd dat gezien de steeds wisselende aantallen en prognoses op de Ambachtsweg in Wateringen er een nieuw verkeersmodel gemaakt moet worden. Deze wordt toch al geadviseerd vanwege nieuwe verplichtingen m.b.t. verkeersgeluidbelastingen, maar in de visie van CDA Westland zou die dan ook moeten dienen om adviezen te geven m.b.t. het behalen van klimaatdoelstellingen.

Tot afgelopen jaar werden verkeersmodellenberekeningen alleen toegepast om na te gaan of de te verwachten verkeersintensiteit te verwerken valt op een bestaande of nieuwe weg. Overheden waren vervolgens alleen bij reconstructies van een weg verplicht om geluidwerende maatregelen te nemen als dat tot gevolg heeft dat de geluidbelasting met meer dan 1,5 decibel toenam. En niet als in de loop der jaren de autonome groei van het geluidniveau toenam, ook niet als de toename een veelheid van 1,5 decibel omvatte.

Vanaf dit jaar is dat veranderd. Gemeentes en andere overheden worden nu wel verplicht om geluidwerende maatregelen te gaan nemen als het geluidniveau autonoom met meer dan 1,5 decibel toeneemt op wegen met een hogere intensiteit dan 4500 voertuigen. Het is daarom een verplichting geworden om de geluidbelasting te monitoren en periodiek te toetsen aan een basisjaar waarin verkeersintensiteiten zijn vastgelegd. Aan de hand van deze intensiteiten kan dan de geluidbelasting berekend en gemeten worden.

Om deze nieuwe verplichting te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat er een gedegen en uniform basisjaar met verkeersintensiteiten vastligt. Gezien de wisselende aantallen in de modellen van afgelopen jaren m.b.t. verkeersintensiteit op de Ambachtsweg te Wateringen (variërend van 4.500 t/m 12.000 motorvoertuigen per dag) is CDA Westland van mening dat die uniformiteit op dit moment ontbreekt voor Westland. Zij is dan ook van mening dat er voor Westland een geheel nieuw waarheidsgetrouw verkeersmodel opgesteld moet worden waaruit vervolgens de nieuwe verplichting gedegen uitgevoerd kan worden.

Een nieuw verkeersmodel kan echter nog meer uitkomsten en adviezen geven. Dan wordt vooral gedacht aan een toets voor het optimaal behalen van klimaatdoelen in relatie met milieubelastende uitlaatstoffen van motorvoertuigen, het beter spreiden van het verkeer in woonwijken waardoor te hoge geluidbelasting op één ontsluitingsroute voorkomen kan worden (en daarmee het moeten nemen van maatregelen tegen toegenomen geluidbelasting), en het efficiënt inrichten van OV. Op basis daarvan kunnen afwegingen gemaakt worden voor wijkontsluitingen, nieuwe wijk- en/of dorp overstijgende (OV) verbindingen en het behalen van klimaatdoelstellingen m.b.t. de uitstoot van milieubelastende stoffen.

CDA Westland heeft nu vragen gesteld met als basisvraag of de gemeente ook inderdaad de verplichting om geluidbelasting te gaan monitoren gaat opvolgen, en of daar vervolgens een nieuw op te stellen verkeersmodel aan ten grondslag zal liggen waarbij ook te behalen klimaatdoelstellingen een resultante kan worden.

In het bijgevoegde PDF bestand vindt u de vragen van het college.

 

Snelbinder Westlandroute 2022 01 15 005

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jan van Rossum

Ambassadeur