Inbreng CDA Westland over plattelandswoningen en LOS

CDA Westland blijft vanuit de oppositie strijden voor de toekomst van de Westlandse glastuinbouw. Hiervoor is niet elke meter in beton gegoten, bijvoorbeeld bij percelen die naar verwachting in de toekomst niet meer behoren tot het duurzaam glastuinbouwareaal. Een burgerbestemming of plattelandswoning (indien deze te kort op de kas of installaties staat) is dan de oplossing.

Gisteravond (29 mei 2024) kwam de gemeenteraad bijeen om te besluiten over onder andere plattelandswoningen en legalisatie oude strijdigheden (LOS). Wat houdt dit in? Woningen die eigenlijk een burgerwoning zijn, maar waarbij geen “aanvaardbaar woon- en leefklimaat“ gegarandeerd kan worden door het naastgelegen glastuinbouwbedrijf kunnen een bestemming plattelandswoning krijgen. Dit zou bijvoorbeeld te maken kunnen hebben met geluidsnormen.

Daarnaast gaat de legalisatie oude strijdigheden om woningen of percelen die al vóór december 2008 in strijd met het bestemmingsplan werden gebruikt als burgerwoning. Dan komt het perceel of de woning in aanmerking voor legalisering als woonbestemming i.p.v. een agrarische bestemming. Voor de eigenaar betekent dit een aanzienlijke waardevermeerdering van zijn grond. Voor de gemeente betekent dit ook dat hogere belastingen geheven kunnen worden. Enerzijds wordt recht gedaan aan het daadwerkelijke gebruik van het perceel. Anderzijds wordt daarmee het glastuinbouwareaal van Westland, wat al steeds kleiner wordt, opnieuw verkleind.

 

Een taak voor de gemeenteraad:

Beide onderwerpen raken gemeente Westland in het hart en vragen daarom een gedegen afweging van de politiek. Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland, en dat willen we graag blijven. Burgerwoningen met woonbestemming of de bestemming als plattelandswoning, mogen toekomstige herstructureringen of uitbreidingen van bestaande glastuinbouwbedrijven niet hinderen. “Daarbij is niet elke meter in beton gegoten”, stelt CDA raadslid Jaco Eeltink. “Het is wel belangrijk eindelijk eens schoon schip te maken met oude tegenstrijdigheden in het bestemmingsplan.”

CDA Westland heeft alle casussen individueel bestudeerd om tot een goede belangenafweging te komen tussen wat goed is voor Westland en haar tuinbouwareaal. Wij vinden dat de burger dit redelijkerwijs ook van de gemeente mag verwachten als betrouwbaar bestuur. Woningen langs al bestaande linten, glaslinten, het aantal meters, huidig gebruik en precedentwerking. Allemaal redenen die meegenomen zijn om de voorliggende voorstellen te beoordelen, alsook de wijze waarop de door het college gehanteerde beslisboom is toegepast. Dit lieten wij klinken in onze inbreng, maar ook in het steunen en/of aanpassen van verschillende amendementen op deze onderwerpen.

 

Het uitgangspunt:

Het door het CDA geïntroduceerde "plattelandswoningen voor uitzonderingen" is inmiddels qua titel gekaapt om grootschalig heel veel woningen een semi-burgerbestemming als plattelandswoning te geven. CDA Westland is tegen het voorliggende voorstel van een paraplubestemmingsplan voor alle woningen in glastuinbouwgebied als plattelandswoning, wat toekomstige herstructurering van de glastuinbouw echt in de weg staat. In dit spanningsveld kiest het CDA ervoor om langs de grote doorgaande wegen (wegcategorie 1) het idee van plattelandswoningen te testen, alvorens er besluiten worden genomen die straks het duurzame Westlandse tuinbouwareaal in de weg staan. Tijdens de raadsvergadering bleek hier nog veel twijfel over te bestaan en werd de knoop nog niet doorgehakt. Raadslid Jaco Eeltink merkt op: "het uitstel biedt ons als raadsleden de kans om er nog eens een paar nachtjes over te slapen". 

Daarnaast is CDA Westland van mening dat de afstandsmaat tot de kas met de vaststelling van een bestemmingsplan plattelandswoningen niet impliciet gewijzigd kan worden van 12,5 naar 14 meter en dat hiervoor eerst een afgewogen raadsbesluit nodig is. Een belangrijke constatering van het CDA, die door zowel de raad als het college werd ondersteund. 

Ook heeft het CDA in verschillende casussen van LOS een verandering aangebracht waar dit nodig was ten volledigheid of om toekomstige glastuinbouw minimaal te hinderen. Hiermee zijn de meeste oude strijdigheden die deze raad aan bod kwamen opgelost, op een manier die zowel goed is voor de inwoners als voor de toekomstige glastuinbouw. 

Foto glastuinbouw ter illustratie

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jaco Eeltink

Raadslid