Waarom de Ambachtsweg weer open kan!

Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat de Ambachtsweg na de herinrichting van de weg als proef nu al ruim een jaar extra afgesloten is voor doorgaand verkeer. Voor menig Wateringer was het al tijdens de herinrichting duidelijk dat de afsluiting grote gevolgen had om Wateringen te verlaten en binnen te komen. Ook al omdat de Ambachtsweg van oudsher bestemd is als ontsluitingsweg voor Wateringen richting Den Haag. Voor een doorzetting van de afsluiting was dan ook geen proef nodig, evaluatie had al gelijk kunnen volstaan. Vooral de kruispunten Noordweg – Laan van Wateringseveld en Poeldijkseweg – Erasmusweg zijn, vooral tijdens spitstijden, grote plagen om te passeren. Daarnaast werden ook andere wegen als Poeldijkseweg en Noordweg in Wateringen een stuk drukker met meer filevorming, terwijl andere straten ook al meer en ander verkeer kregen te verwerken vanwege het zoeken van een alternatief om de knelpunten te vermijden. Maar er zijn ook positieve elementen te evalueren, zoals een aangenamer leefklimaat aan de Ambachtsweg.

Beide conclusies werden ook getrokken in het verkeersonderzoek bij Visie Wateringen. Dat leidde tot de visie dat op termijn de Ambachtsweg alleen bestemd kon gaan worden voor bestemmingsverkeer en dat er dan eerst aan alternatieven gewerkt moest worden. Meest logisch is de aanpak van de genoemde knelpunten, maar die liggen op Haags grondgebied. De grootste oplossing ligt echter in de toekomstige woonwijk Wateringen Noord in de Erasmuszone. Door hier tussen de Ambachtsweg en de nieuwe woonwijkeen nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen voor zowel de wijk als voor overig Wateringen ontstaat een mooie nieuwe verbinding tussen Wateringen en Den Haag. Die weg maakt dan tevens weer OV mogelijk naar Den Haag en bijvoorbeeld het Haga ziekenhuis. De gemeenteraad heeft via een CDA–WV–LPF motie het college in 2020 verzocht om deze oplossing verder uit te werken. Ondertussen was de Ambachtsweg al verkeersveiliger gemaakt door o.a. de sluizen te verwijderen en bredere fietsstroken aan te leggen.

Helaas, wat mijn fractie betreft, had het college toch besloten via een uitvoeringsmaatregel (dit is geen besluit van de gemeenteraad!) de proef door te zetten en niet eerst het alternatief te realiseren en de knelpunten op te lossen. Die proeftijd van een jaar zit er inmiddels op en op basis van alleen modelberekeningen, die constateerde dat er nauwelijks extra overlast was, wilde de wethouder de afsluiting permanent maken. Een vreemde conclusie gezien alle opgedane praktijkervaringen, maar ”gelukkig hadden wij de verkeerstellingen uit 2018 uit de visie Wateringen nog als nulmeting” en aan de hand daarvan was wel eenvoudig te concluderen dat er echt meer overlast was op andere wegen dan de Ambachtsweg. Reden voor de fracties van CDA-GBW-LPF-D66 om een motie in de laatste raadsvergadering in te brengen om de Ambachtsweg weer in alle richtingen doorgaand te maken. Maar ook om aan de andere genoemde oplossing en knelpunten met spoed te gaan werken. Met 23 tegen 13 stemmen is dit voorstel aangenomen. Ofwel de Ambachtsweg zal nu weer snel voor doorgaand verkeer geopend worden en pas weer voor bestemmingsverkeer alleen geopend worden als de alternatieven zijn gerealiseerd. De wethouder zal nog wel eerst bekijken of er aanvullende veiligheidsmaatregelen op de Ambachtsweg te nemen zijn.

Ambachtsweg

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jan van Rossum

Ambassadeur