WMO Raadsvergadering - Onze bijdrage

Het zal u allen bekend zijn; CDA Westland maakt zich sterk voor goede zorg voor onze inwoners. Hoe goede zorg eruit ziet, daarover bestaat bij ons geen twijfel. Mensen moeten weten waar zij aan toe zijn, en moeten de zorg krijgen die zij nodig hebben. Toen we signalen ontvingen dat er bij meer dan 100 cliënten iets ten negatieve veranderd is aan de hulp die zij zouden ontvangen, en verantwoordelijk wethouder Rombout ons in de commissie MO niet van de gevraagde verduidelijking kon voorzien, werd er samen met Christenunie-SGP en GroenLinks een extra raadsvergadering over dit onderwerp aangevraagd.

Gelukkig zijn alle wijzigingen teruggedraaid. Eind goed, al goed zou je zeggen. CDA Westland is blij met de uitkomst, vooral omdat onze ouderen zo weer de zorg krijgen die zo broodnodig is. Al vragen wij ons toch af óf en wanneer dit inzicht had gekomen zonder deze extra raadsvergadering. Hopelijk zijn er verder geen extra raadsvergaderingen nodig om de wethouder in het juiste spoor te houden.


U vindt hieronder de tekst die Anja van der Eijk in de vergadering uitsprak, en de vragen die zij stelde.

 

 

Voorzitter,

Een extra raadsvergadering, als CDA Westland schrijven we hiermee historie want dit is nog niet eerder gebeurd, eigenlijk verdrietig dat het nodig is, maar in de WMO, daar gebeuren rare dingen, en er gebeuren zaken die er voor zorgen dat het voor de burgers helemaal niet beter wordt.

Er wordt opeens minder zorg geleverd zonder dat cliënten of deze Raad daar vanaf weten en als je als senior opeens naar de fysiotherapeut wordt gestuurd, terwijl je huishoudelijke hulp aanvraagt, dan is het de hoogste tijd om hier in de raadzaal in deze extra vergadering vragen over te stellen, want als ik het niet kan uitleggen. Als ik het niet begrijp en als mijn fractie het niet begrijpt, dan begrijpt de gemiddelde kwetsbare Westlander dit ook niet. En daarom voorzitter, om die reden zitten we hier, om gewoon te begrijpen wat er aan de hand is.

 

“Er is feitelijk niets veranderd”,  heeft deze wethouder zorg gezegd in de commissievergadering van 6 maart jl.

“De was is eruit gehaald, maar die wordt toch niet door onze Westlanders gebruikt, maar nee er is feitelijk niets veranderd.” Nog een citaat van onze wethouder zorg.

“Vanuit Tzorg is er gecommuniceerd dat er minder uren zouden zijn dat is dus feitelijk niet waar”, nog een heldere uitspraak van deze wethouder zorg.

“Het initiatief ligt bij Tzorg en het is een gevolg van de nieuwe aanbesteding”, geen speld tussen te krijgen met wederom deze heldere uitspraak van de wethouder zorg.

 

Maar wethouder, het komt toch door de aanbesteding? En deze aanbesteding is door de gemeente gedaan. Waarom dan hier in de raadzaal zeggen dat alles op het initiatief van Tzorg is? Is het niet gewoon begonnen bij de aanbesteding waar een bezuiniging onder lag, en nog steeds ligt. Wethouder waarom dan hier ontkennen en zeggen dat het initiatief bij Tzorg ligt? Waarom ontkennen?

Wij horen namelijk wel degelijk iets anders van onze achterban, en van de geëmotioneerde insprekers in de commissievergadering van 3 april onder andere. Er zijn wel minder uren, er is minder inzet huishoudelijke hulp bij kwetsbare ouderen, er zijn uren afgenomen, minuten, half uurtjes het maakt niet uit, het is weg!

En nog een citaat, “Tzorg moet exact dezelfde uren leveren”,  aldus deze wethouder.

Maar voorzitter, er is wel degelijk iets veranderd bij onze burgers, welke afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp. Er zijn uren vanaf gehaald. Er worden minder uren geleverd. En dat wordt van het stoepje van de gemeente afgeveegd en aan Tzorg toegeschreven.

 

“Ik kan mij niet bemoeien met de bedrijfsvoering van Tzorg”, noemde de wethouder dit in de commissie van 3 april, daar heeft de wethouder een terecht punt. Hij gaat daar ook niet over. Maar waarom dan niet zeggen dat dit het vervolg is van de aanbesteding, minder geld, minder budget naar Tzorg.

Wij begrijpen heel goed dat Tzorg keuzes moet maken voor hun huishoudelijke medewerkers. Tzorg is een gewaardeerde partner voor deze gemeente en deze regio, laten we hier op een respectvolle manier mee gaan. En Let op deze medewerkers van Tzorg zijn geen schoonmakers, deze zijn zeer gewaardeerde huishoudelijke medewerkers en deze maken dagelijks het verschil bij de kwetsbare mensen thuis. Ook hier dienen we met elkaar respectvol en integer mee om te gaan.

“Gemeente gaat over de tredes”, stelt de wethouder op 3 april jl. Dat klopt: de gemeente gaat over de tredes, maar waarom krijgen burgers geen gehoor bij de gemeente als ze vragen of dit aangepast kan worden met een herindicatie? Wij hebben immers gehoord van de insprekers dat ze dit wel hebben geprobeerd. Hoe kan u dan zeggen dat u er wel over gaat, maar dat er niet op ingegaan wordt als er aan de bel wordt getrokken door de kwetsbare ouderen?

“Aan de zorg is niets veranderd” zei de wethouder zorg in de commissie van 3 april. Juist deze uitspraak die maakt ons nu zo verdrietig, want dit is niet waar. Ik vind het moeilijk om het woord liegen, of leugen in de mond te nemen, maar dit is het wel. Dit is een leugen, want de zorg is wel veranderd. Daar hebben wij vanuit onze achterban, dat hebben de geëmotioneerde insprekers gezegd, en de wethouder zorg zegt: “…aan de zorg is niets veranderd”.

“We betalen meer aan Tzorg” wellicht dat we daar nu eens inzage in kunnen krijgen, want deze uitspraak is van de wethouder heel helder, maar even later hoorde we van de wethouder dat er nog 7 ton bij zou moeten komen om alles terug te draaien. Nu is dat opgenomen in de begroting van 2024, fijn! Maar dan klopt het toch niet dat de wethouder zegt: “Aan de zorg is niets veranderd”, dat gaat dan toch pas in 2024 in. Wederom iets wat feitelijk niet klopt.

De vraag naar zorg is in principe oneindig. Aanbod creëert de vraag zeker, als de huishoudelijke hulp bijna gratis is. Als het aanbod noch de vraag gereguleerd wordt dan ontstaan er problemen. Personeelstekorten en een groot verloop van professionals en lange wachtlijsten. We moeten kiezen en kaders stellen, ook als je daar niet populairder van wordt. Om die reden hebben we in januari 2022 ingestemd met de inkoopvisie Ondersteuning. En de kaders welke daarin genoemd staan. Daarin stond ook beschreven dat als we een resultaat willen bereiken, we het behalen van het resultaat ook moeten betalen, en er staat ook in beschreven dat er eventueel financiële consequenties doorgevoerd moeten worden wanneer de zorgaanbieder hun doelen niet kunnen behalen. En deze wethouder zegt, deze raad heeft de inkoopvisie vastgesteld, dat is correct maar waarom zijn de financiële consequenties dan niet door dit college doorgevoerd?

Het CDA is er voor die mensen die het niet alleen kunnen, die geholpen moeten worden, daarom de ondersteuning van de inkoopvisie, met de kanttekening, welke toen door ons expliciet is genoemd: de uitvoering mag niet onder druk komen te staan. De uitvoering dat betekent: de zorg mag thuis niet veranderd worden.

Dat brengt mij ook tot een woord van dank aan de ambtenaren, want zij dragen al jaar en dag zorg voor beleid. Zij werken ook aan het wegwerken van wachtlijsten waar maar geen einde aan lijkt te komen. En daar waar veel mensen in deze raadzaal hebben genoten van vrije paasdagen hebben verschillende ambtenaren moeten werken om deze avond voor te bereiden, ook daarvoor een groot woord van dank!  Daarnaast wellicht nog een groter woord van dank aan de huishoudelijke medewerkers in deze regio want zij zorgen voor de uitvoering. Zij zijn een vaste baken elke week weer voor die kwetsbare burgers.

Nog een uitspraak van de wethouder: “Tzorg wil zijn fout niet toegeven”. Toen wij dit hoorden gingen bij onze fractie alle alarmbellen rinkelen. Hoe is het mogelijk dat deze wethouder alle wijzigingen en zaken die niet goed gaan, neerlegt bij Tzorg?. Het is toch logisch dat zij minder zorg kunnen leveren als er wordt gekort op hun budget? Wat is het dan extra zuur als de wethouder hen fouten in de schoenen schuift? De huishoudelijke medewerkers die keihard werken bij cliënten thuis om goede zorg te leveren.

Maar terug naar deze vergadering en de inhoud. Burgers van Westland hebben minder zorg gekregen. In een mail welke door Tzorg is geschreven naar hun medewerkers stond dat er 800 aanpassingen zijn. Wij hoorden van deze wethouder dat het er iets meer dan 100 zijn. “Er zijn 14 klachten van de 101 aanpassingen”, zei de wethouder terwijl de mail van Tzorg aangeeft aan dat er 800 wijzigingen zijn. We weten dat het nu gaat om 101 aanpassingen gaat, maar is dat echt zo? volgen de andere 700 binnenkort nog? En oh ja in het snelle lezen van de memo stond dat er 26 cliënten bezwaar hebben ingediend, chaos! En leg maar op de stapel van onduidelijkheid!

En dan is er nóg iets geks aan de hand. Als iemand huishoudelijke hulp aanvraagt wordt er een intake bij de fysiotherapeut aangeboden. Dit is vrijwillig zoals gezegd door de wethouder in de commissie MO van 3 april jl  en dit is niet in plaats van Huishoudelijke hulp aldus de wethouder. En in de memo waar ik straks nog wat langer bij stil zal staan staat toch heel duidelijk, PA vervangt in 1e instantie de huishoudelijke hulp en heeft de wethouder niet gezegd het is én én?

Wat onze fractie betreft een hele bijzondere werkwijze. Senioren kunnen dan weliswaar fit zijn maar toch hulp en structuur nodig hebben in de huishouding. Je kunt lichamelijk heel fit zijn maar als het op geestelijk vlak steeds minder gaat dan heb je juist baat bij structuur en iemand die je helpt je huis op orde te houden.

Onze fractie vindt het dan ook ongepast dan niet duidelijk wordt vermeld dat de aanvraag voor huishoudelijke hulp wordt stilgezet als iemand deelneemt aan het powerful ageing project bij de fysiotherapeut. Weet de wethouder zelf wel dat dit zo werkt? En vindt hij dit nu een transparante manier van ondersteuning aan onze senioren? En doet dit nu recht aan de vastgestelde inkoopvisie?

De vragen:

Voorzitter, mijn betoog was vrij lang en gedetailleerd. Maar de zorg voor kwetsbare senioren gaan mijn fractie dan ook aan het hart. En niet alleen voor CDA Westland maar voor alle partijen in deze raad moet duidelijk zijn wat wij nu precies voor zorg aanbieden. Dus als er grote wijzigingen zijn dan moeten en willen wij dat weten. Voor nu zou ik de volgende vragen door de wethouder beantwoord willen zien:

 

  • Hoe verklaart de wethouder dat er tredes zijn gewijzigd de kwaliteit is behouden maar er minder zorg wordt geleverd
  • Hoe kan het dat de wethouder niet communiceert over wijzigingen in herindicaties/ tredes maar hiervan de verantwoordelijkheid bij Tzorg legt?
  • En hoe kan het dat Tzorg andere informatie aan ons verstrekt dat deze wethouder?
  • Hoe gaat de wethouder orde op zaken stellen op dit dossier zodat elke Westlandse burger dit ook begrijpt
  • En hoe gaat de wethouder de raad overtuigen dat in de toekomst zorgvuldig met kwetsbare burgers in Westland wordt omgegaan?
  • Wat vindt de wethouder nu zelf van de aanvragen voor huishoudelijke hulp versus het powerful ageing project.
  • Hoe gaat de wethouder voorkomen dat er bij een volgende aanpassing de raad volledig wordt geïnformeerd?
  • En richting Westland Verstandig, hoe kan het dat de wethouder van uw partij op een dossier waar u het vorige college langdurig aangevallen heeft in het eerste jaar met dit dossier al grove fouten maakt ten koste van kwetsbare burgers?

Voorzitter, dan nu over de memo van het college dat wij gisteren om kwart over elf mochten ontvangen. Schriftelijke vragen, rondvragen ze moeten ruim op tijd voor een gemeenteraadsvergadering worden ingediend, maar het college presteert het om te elfder uur een memo van 28 kantjes aan de raad te sturen. Ongekend.

Deze zeer uitgebreide memo die voor ons grotendeels bekend was vanaf pagina 9. Bijzonder dat deze bij ons wel bekend is maar bij de wethouder niet. Hadden wij deze memo graag eerder ontvangen bij voorkeur ruim voor de commissie MO van 3 april. De vergadering waarin de wethouder heeft gezegd er is niets veranderd in de zorg.

Terwijl uit de memo van 28 kantjes  dus wel degelijk en zeer gedetailleerd blijkt dat de wethouder hierover dus niet de waarheid heeft gesproken. Ik wil dan ook aan het einde van de eerste termijn een schorsing aanvragen om samen met andere partijen te gaan bespreken wat hier de consequenties van zijn.

Anja

Terug naar nieuws

Onze mensen

Anja van der Eijk-Groeneveld