Goede zorg dichtbij

Zorg

ZORG

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor jongeren en senioren. Gelukkig hebben we de zorg in Westland zo goed mogelijk geregeld maar blijvende aandacht is nodig. Daarom willen wij:

 1. In nauwe samenwerking met de zorginstellingen en het zorgkantoor werken aan meer verpleeghuis- en revalidatiebedden en respijtzorg.
 2. De kwaliteit van de jeugdzorg handhaven waarbij normaliseren het uitgangspunt is. De alsmaar stijgende uitgaven in de jeugdzorg moeten worden beteugeld maar met behoud van kwaliteit.
 3. Als er zorg nodig is bij de overgang van de Jeugdwet naar de volwassenzorg dient tijdig te worden bezien wat er nodig is bij deze overgang. Deze stap dient zo zorgeloos mogelijk voor de jeugdigen te verlopen.
 4. Voortdurende aandacht voor onze mantelzorgers, een groep die steeds meer onder druk komt te staan.
 5. De ruim voldoende tevredenheid over de uitvoering van de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) handhaven.
 6. Geen grootschalige wijzigingen in jeugdzorg en Wmo, tenzij de landelijke overheid ons daartoe dwingt.
 7. Een uitstekende samenwerking met onze belangrijke partners handhaven: Sociaal Kernteam, sociaal makelaars (Vitis Welzijn), Seniorenraad, Jongerenraad, Platform Gehandicapten Westland, Bibliotheek Westland, Patijnenburg, Adviesraad Sociaal Domein Westland en Diaconaal Platform. Alle een waardevol klankbord voor de gemeente en belangenbehartigers van de verschillende doelgroepen.
 8. Het subsidiebeleid actualiseren waarbij prachtige organisaties zoals Inloophuis Carma wel in aanmerking komen voor steun.
 9. Woonzorginitiatieven voor senioren, beschermd wonen, kinderen met een beperking ruimhartig faciliteren.
 10. Lokaal gezondheidsbeleid ontwikkelen. Scholen en verenigingen stimuleren op het gebied van gezonde voeding, sport en terugdringen van roken, drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik.
 11. De aanbevelingen van KBO-PCOB waar mogelijk opvolgen bij nieuw beleid, zoals het benutten van keukentafelgesprekken voor signalering van mogelijke eenzaamheid en verbreden van het cursusaanbod over zingevingsvragen bij Vitis Welzijn.

 

download verkiezingsprogramma

 

Zorg

Terug naar overzicht

Nieuws

Berkenflat 12 mei 2023

CDA Westland roept op tot uitvoering motie tweede Berkenflat

CDA Westland roept op tot uitvoering van unaniem aangenomen motie betreffende 2e Berkenflat. Vertraging en gebrek aan transparantie zijn zorgbarend.

Anja 14 april 2023

WMO Raadsvergadering - Onze bijdrage

CDA Westland vroeg samen met Christenunie-SGP en GroenLinks om een extra raadsvergadering om gedane veranderingen terug te draaien.

3. Anja van der Eijk Groeneveld 6 april 2023

CDA stelt collevragen inzake Powerful Ageing

Er is momenteel van alles mis met het aantal uren huishoudelijke hulp die Westlanders ontvangen. Zonder overleg wordt op uren gekort.