Onderhoud Joodse begraafplaats

Het onderhoud aan de Joodse begraafplaats in Naaldwijk schiet te kort. Ondanks duidelijke afspraken hierover. Gemeente Naaldwijk heeft toegezegd de begraafplaats in behoorlijke staat te onderhouden en zo nodig te vernieuwen. Gemeente Westland is verplicht deze afspraken over te nemen.

Op dit moment gaat dit niet goed. Ondanks de inspanningen en bijdrage van de Stichting Joods Westland. Wij willen dat er eenmalig een bedrag voor de restauratie beschikbaar wordt gesteld en er onderhoudsplan komt voor de komende jaren. Hiermee zorgen wij ervoor dat dit belangrijke monument voor de toekomst bewaard blijft.

Amendement ingevolge artikel 37 lid 1 van het reglement van orde inzake het onderhoud en verdere werkzaamheden aan de ‘Joodse begraafplaats’ te Naaldwijk

 De Raad van de gemeente Westland, in vergadering bijeen op 9 november 2021 

Constaterende dat:

  1. Binnen de voormalige gemeente Naaldwijk al sinds mensenheugenis ( 1794) een Joodse begraafplaats bestaat,
  2. Dat in een notariële akte van 1 juli 1929 vastgelegd is dat de gemeente Naaldwijk zich verplicht heeft de begraafplaats “in behoorlijke staat te onderhouden en zo nodig te vernieuwen…”. En dat dit een overeenkomst is tussen de eigenaar van de begraafplaats Nederlandsch Israëlitische Gemeente en de gemeente Naaldwijk,
  3. Dat dit betekent dat de gemeente Westland , als rechtsopvolger van de gemeente Naaldwijk, verplicht is om voor haar rekening de thans, als Israëlitische Begraafplaats bekend staand, te onderhouden,
  4. Dat deze plicht ook inhoudt het behouden van dit Gemeentelijk Monument. En dat een herstel dringend noodzakelijk is gezien de staat waarin e.e.a. zich bevindt,
  5. Dat er door de Stichting Joods Westland reeds diverse financiële middelen vergaard zijn, maar dat dit nog niet het volledige bedrag gaat dekken. Er resteert nog ongeveer een geschat tekort van ongeveer 30.000 euro,
  6. Dat de stichting een aanvraag voor een subsidie zal gaan doen,

En voorts dat:

de septembercirculaire een positief effect heeft op de conceptbegroting 2022-2025, 
(voor 2022 bedraagt het financieel voordeel ruim 3 miljoen euro en voor de jaren daarna circa 2,5 miljoen euro),

Verzoekt het college:

  • In overleg met de Stichting Joods Westland een onderhoudsplan op te stellen en een herstelplan op te stellen,
  • De eenmalige bijdrage van 30.000 euro beschikbaar te stellen voor de restauratie van dit voor Westland belangrijke monument,
  • Het onderhoud te blijven verrichten zoals in de notariële overeenkomst is vastgelegd en dit te verwerken in de structurele onderhoudsplanning,
  • De kosten van dit besluit, zowel de incidentele bijdrage als het structurele onderhoud, te dekken uit het batig saldo van de jaarschijven 2022, 2023, 2024 en 2025 in de meerjarenbegroting,

En gaat over tot de orde van de dag

Joodse Begraafplaats

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jenny Vermeer-de Smit

Fractievoorzitter, raadslid

Cor van der Mark

Raadslid