Gezond leven

Leven

LEVEN IN WESTLAND

Westlanders zijn gehecht aan de dorpse sfeer die kenmerkend is voor onze gemeente. Wij houden deze graag in stand. Daarvoor is een gezonde en veilige leefomgeving in elk dorp van belang, met voldoende basisvoorzieningen en ruimte voor ontspanning. Daarom willen wij:

 1. Bewerkstelligen dat elk dorp een eigen unieke sfeer behoudt. Waar Monster met de zandmotor als aantrekkelijk kust- of surfdorp kan worden ontwikkeld, zijn de ‘s-Gravenzandse en Naaldwijkse horecapleinen bijvoorbeeld mooie trekpleisters. Die verschillen moeten we benoemen en hier verder invulling aan geven.
 2. Dat kleine activiteiten, zoals een boeken- of rommelmarkt, georganiseerd kunnen worden met een digitale melding zonder verdere bureaucratische rompslomp.
 3. Ontmoeting bevorderen door in elk dorp een huis van de buurt, een ontmoetings- of horecaplein en een groen park(je) te creëren.
 4. Waarden en normen benoemen om prettig en veilig te kunnen leven en wonen. Abnormaal gedrag als gevolg van te veel drank en/of drugs wordt niet getolereerd en hard bestraft. Ook het gebruik van lachgas wordt niet meer getolereerd. Als jongeren terecht komen bij HALT, moet er ook samen met het Sociaal Kernteam (SKT) gekeken worden of er meerdere problemen spelen.
 5. Aandacht voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Platform Gehandicapten Westland is een welkome partner om nog meer bewustwording bij de burgers te creëren.
 6. Vrijheid om jezelf te kunnen zijn. Wij willen meer invulling geven aan onze status van regenbooggemeente, met meer aandacht voor LHBTIQ+-emancipatie.
 7. Het grote belang voor de plaatselijke samenleving benadrukken van kerken en moskeeën, wij koesteren de samenwerking met hen.
 8. Initiatieven tot ontmoeting, zoals Westland Ontmoet, stimuleren en mogelijk maken. Daarbij denken wij aan concerten in de open lucht tot invulling van evenementen op het daartoe aangewezen terrein.
 9. Dat wijkbewoners zich kunnen verenigen in een initiatief voor het gezamenlijk beheer van een groenstrook, parkje of bij de inrichting van een plein of straat. Zo is er een korte lijn met de gemeente die faciliteert bij groene en verbindende initiatieven.

 

CULTUUR EN ERFGOED
In Westland is belangrijk historisch erfgoed te vinden. Daarnaast is er een breed cultureel aanbod. Wij willen voldoende budget om beide in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden. Daarom willen wij:

 1. Nieuwbouw van WestlandTheater De Naald, bij voorkeur in het centrum van Naaldwijk.
 2. Voldoende budget om de Cultuurkoers 2020-2030 uit te voeren en Westland Cultuurweb in stand te houden.
 3. Het Westlands Museum blijven financieren.
 4. Een kunstmuseum realiseren bij voorkeur in combinatie met een nieuw WestlandTheater De Naald waarbij het gemeentelijk kunstbezit als basis wordt gebruikt.
 5. Een gezonde exploitatie van het rijksmonument De Vlietwoning en meewerken aan aansprekende renovatieplannen.
 6. Een Kerkenvisie opstellen, in nauw overleg met de kerken, waarbij belangrijke gezichtsbepalende kerkgebouwen bewaard worden terwijl er (gedeeltelijk) een andere bestemming aan wordt gegeven.
 7. Behoud van De Noviteit als huis van de buurt voor Monster.
 8. Huisvesting voor de WOS, eventueel in samenhang met nieuwbouw van WestlandTheater De Naald.
 9. In nauwe samenwerking met historische verenigingen het erfgoedbeleid actualiseren en daarbij nieuwe monumenten in beeld brengen.

 

SPORT EN VERENIGINGEN

Talloze vrijwilligers zijn zeer actief in het verenigings- en sportleven. Die activiteiten zijn van groot belang voor de gezondheid en saamhorigheid. Deze kracht in de Westlandse samenleving is uniek. Daarom willen wij:

 1. Zwem- en recreatiewater bereikbaar houden voor jong en oud. Naast de zwembaden, het openluchtbad De Waterman en de verschillende plassen hebben wij de Noordzee voor onze voordeur liggen.
 2. Sportverenigingen en -parken faciliteren en ondersteunen waar nodig.
 3. Voldoende speelgelegenheid voor zowel jonge als oudere jeugd.
 4. Een uitgaansmogelijkheid voor jongeren van ca. 15 tot 18 jaar.
 5. Multifunctioneel gebruik van gemeentelijke gebouwen en scholen stimuleren, bijv. gymzalen en schoolpleinen.

 

RECREATIE EN TOERISME

Naast werk moet er tijd zijn voor ontspanning. Daarvoor zijn aantrekkelijke recreatiemogelijkheden nodig. In de dorpskernen, aan het strand, op de fiets en door of langs het water. Wij hebben een voorkeur voor kleinschalige recreatie in Westland. Daarom willen wij:

 1. Versterking van het imago van Westland. Door wandel-, fiets- en vaarroutes onder de aandacht te brengen en uit te breiden.
 2. Thematische fietsroutes (tuinbouw, blauw-groen, cultuur, historie) door Westland die worden bewegwijzerd in samenwerking met Bezoek Westland.
 3. Educatieve schoolreisjes en bezoek aan het World Horti Center stimuleren, in samenwerking met Westlandse bedrijven en initiatieven zoals Bakkie Westland, Westlandse Stalletjes, Fietsen voor mijn eten en Tomato World.
 4. Overnachtingsplaatsen voor campers mogelijk maken aan de kust.
 5. Een kleinschalige camping nabij het Westerhonk.
 6. Aanleghavens inrichten voor de pleziervaart.
 7. Geen strandhuisjes op de Westlandse kust. Er komen maximaal vijf jaarrond strandpaviljoens bij de grotere strandslagen en de omkleedhokjes blijven toegestaan in de zomerperiode.
 8. Versterking van de infrastructuur rond de kust. Het parkeren bij het strand blijft de eerste twee uur gratis. Wij blijven voorstander van de aanleg van een hellingbaan bij Molenslag in Monster voor een bereikbaar strand en veilige bevoorrading.

 

ONDERWIJS

Westland heeft een zeer breed aanbod van scholen. Er zijn nieuwe scholen nodig om het groeiend aantal kinderen een plek te bieden. De eisen aan de (lucht)kwaliteit van de gebouwen nemen toe. Speciaal onderwijs is een groot goed. Ouders kunnen kiezen uit scholen met elk een verschillende achtergrond vanuit geloofsovertuiging, principes of leermethoden. De jeugd heeft de toekomst. Daarom willen wij:

 1. Intensivering van de goede samenwerking tussen de schoolbesturen en de verschillende scholen, ondersteund door de gemeente.
 2. De maatschappelijke positie van scholen als ontmoetingsplek vergroten door gemeentelijke partners als de bibliotheek, JGZ, SKT en WNTweb te betrekken.
 3. Bij de bouw van nieuwe scholen, ‘brede scholen’ met kinderopvang realiseren.
 4. Een nieuwe basisschool in de woonwijk Hoogeland (gebouw in combinatie met andere functies).
 5. Benadrukken dat de discussie over de komst van een Islamitische basisschool gevoerd is. Wij conformeren ons aan de Nederlandse wet- en regelgeving.
 6. Aandacht voor het lerarentekort en hierin meedenken met de betrokken partijen.
 7. Een vakcollege (VMBO) nabij het World Horti Center realiseren.
 8. Het World Horti Center verbinden met MBO- , HBO- en WO-opleidingen.
 9. Blijvende aandacht voor veilige thuis-schoolroutes.
 10. Reanimatielessen stimuleren voor jongeren.
 11. Multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen stimuleren.
 12. Voldoende ruimte, zowel fysiek als financieel, voor (medische) kinderopvang.

 

download verkiezingsprogramma

 

Leven

Terug naar overzicht

Nieuws

CDA Zwembad de Waterman Wateringen scaled 7 maart 2023

Zwembad De Waterman

Moet Zwembad De Waterman open blijven of niet? Daar ging het 6 maart over. Lees onze bijdrage. 

IMG 20211214 WA0004 12 december 2022

Wensen voor Westland

CDA Westland wil graag weten wat inwoners van onze gemeente bezighoudt.

Achtergrondfoto kandidaten 2 1 18 november 2022

Bijdrage Begrotingsraad

Bijdrage CDA Westland Begrotingsraad, Tweede Termijn