Groen en duurzaam

Groen en duurzaam

NATUUR EN GROEN

Een prettig en net aanzien van de gemeente bevordert een goede leefomgeving. Naast het groen in de kassen verdient het groen in de buitenruimte meer aandacht. Door extreme veranderingen van het klimaat worden hittestress en de opvang en afvoer van regenwater een steeds groter probleem. Daarom willen wij:

 1. Een betere kwaliteit groen in de buitenruimte, qua bomen, plantsoenen, struiken en bermen. Er is budget nodig voor het uitvoeren van de groenvisie.
 2. Een beter en netter onderhoud van het gemeentelijk groen. Inwoners moeten gestimuleerd worden om het gemeentelijk groen rond hun huis te onderhouden. Er moet voldoende ruimte zijn voor initiatieven op het gebied van onderhoud of uitbreiden van groen.
 3. Het verstrekken van groene subsidies, zoals ‘tegel eruit, plant erin’ en ‘operatie steenbreek’. Stenen eruit en gras of planten erin, ook in gemeentelijke trottoirs.
 4. Hittestress tegengaan door in te zetten op robuust groen: het creëren van schaduw koelt de gebouwde omgeving af.
 5. Inzetten op innovatieve vormen van groen: huidige bebouwing (wonen en bedrijven) en nieuwe hoogbouw kunnen bekleed worden met groene beplanting (verticaal groen).
 6. Meer ‘hanging baskets’ in elk dorp.
 7. Voor iedere ontvanger van de Westlandstek een boom planten.
 8. Dorpstuintjes inrichten waarbij bewoners verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de opbrengst zelf kunnen verdelen.

 

ENERGIE EN KLIMAAT
Wij hebben de wereld te leen van de volgende generaties. Dat geeft ons de opdracht om niet alleen na te denken maar ook besluiten te nemen op het gebied van duurzaamheid. Daarom willen wij:

 1. Het belang van Westland beter voor het voetlicht brengen: onze innovatieve glastuinbouwsector is koploper op het gebied van duurzaamheid. We willen kennisdeling bevorderen door een nauwe samenwerking met onderwijs, bedrijfsleven en andere sectoren te stimuleren.
 2. Voor de energietransitie samenwerken met de glastuinbouwsector, omliggende gemeenten en partners. We zetten vol in op aard- en restwarmte en andere innovatieve projecten zoals Warmtenet Westland.
 3. Inzetten op bijna energieneutrale gebouwen (BENG), gasloze wijken, zonne-energie en alternatieve windenergieprojecten. Wij willen geen grote windmolens in onze gemeente.
 4. Meewerken aan een strategie voor klimaatadaptatie zodat onze omgeving zo veel mogelijk aangepast wordt aan klimaatverandering op het gebied van o.a. water, droogte, hitte en groen.
 5. Meer aandacht voor duurzaamheid bij het aanbesteden en uitvoeren van projecten. Bij voorkeur wordt er gewerkt met Westlandse bedrijven die wij oproepen zoveel mogelijk te verduurzamen.
 6. Minder gebruik van plastic en papier. Documenten, rapporten en andere stukken worden zoveel mogelijk digitaal aangeleverd en reclamefolders worden alleen bezorgd bij adressen met een ja-sticker. Op bijeenkomsten en festivals wordt geen wegwerpplastic meer gebruikt.
 7. Inwoners en bedrijven bewuster maken van het afval dat wordt geproduceerd. Er is een keuze gemaakt voor het scheiden van afval door de consument, dit brengt bewustwording met zich mee. Als blijkt dat deze vorm van afvalverwerking niet past bij onze gemeente, dan moet er gezocht worden naar een ander systeem.
 8. Ruimhartig meewerken aan initiatieven als Cleanup Day Westland en het Groene Strand.
 9. Een verbeterd en bereikbaar openbaar vervoer en een efficiënt ingericht wegenplan met de kortste routes. Op deze manier kan mobiliteit ook bijdragen aan het oplossen van de klimaatopgave.
 10. Samen met andere gemeenten bewerkstelligen dat het ABP, het pensioenfonds voor ambtenaren en onderwijs, duurzaam gaat beleggen.

 

download verkiezingsprogramma

 

Groen en duurzaam

Terug naar overzicht

Nieuws

Achtergrondfoto kandidaten 2 1 18 november 2022

Bijdrage Begrotingsraad

Bijdrage CDA Westland Begrotingsraad, Tweede Termijn

 

3 19 juli 2022

Proef kabelgoten

Na stevig aandringen van de CDA fractie is  het college zo ver dat men een proef gaat doen met kabelgoottegels in Westland. Hierdoor kunnen elektrische auto's opgeladen worden met stroom van de eigen zonnecollectoren. Vooralsnog 40 stuks, maar de CDA-fractie is blij dat er een begin is!

 

raadzaal vol 30 juni 2022

Bijdrage over de jaarstukken 2021: CDA Westland positief-kritisch

Lees hier de bijdrage van onze fractievoorzitter Jenny Vermeer-de Smit op de jaarstukken 2021.