AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij

Coronacrisis in het Westland

Beste CDA-vrienden,

En toen stond de wereld stil. We leven momenteel in een surrealistische wereld, waarbij we om elkaar heen lopen en waarbij fysiek contact, elkaar even aanraken bijna niet meer kan. En juist nu hebben we daar zo erg behoefte aan, elkaar troost bieden in onze angsten. Angst voor onszelf, maar misschien wel meer voor het welzijn van onze directe naasten, onze kinderen, broers en zussen en zeker onze ouders als meest kwetsbaren. Zij zijn in een wel erg groot isolement terecht gekomen, nu bezoek ten sterkste wordt afgeraden. Gelukkig worden er tal van initiatieven genomen om het contact met de ouderen te behouden. Briefkaartenacties, stoepkrijttekeningen, muzikanten die buiten optredens verzorgen om hen een hart onder de riem te steken. En gelukkig zijn er ook nog de technische hulpmiddelen, zoals videobellen, waardoor ouderen contact kunnen onderhouden met kinderen en kleinkinderen.

Maar er gaat toch niets boven een fijne knuffel. Veel ligt nu in handen van het zorgpersoneel, die gelukkig met veel liefde een invulling geeft aan de noden van deze doelgroep. En als we het over zorgpersoneel hebben, hoe ongelooflijk veel waardering moeten we hebben voor al die mensen, die in de ziekenhuizen onder grote druk proberen mensenlevens te redden. Het moet vooral mentaal ontzettend zwaar zijn al die patiënten binnen te zien komen, niet wetende of en hoe je ze kan laten genezen zonder adequate medicijnen. Je kunt ze alleen verzorgen, de pijn verlichten en hopen dat het lichaam zelf kan herstellen.

Hopelijk kloppen de aannames dat als we de controle weer krijgen het virus uitdooft en dat er een vaccin of medicijn snel beschikbaar komt. Zeker is dat de wereld er heel anders uit ziet na deze crisis. We zijn er pijnlijk op gewezen hoe kwetsbaar we zijn. Waar 2 maanden geleden de bomen tot de hemel groeiden, consumeren de nieuwe religie leek te zijn, worden we nu teruggeworpen op de zaken die er echt toe doen. Gezondheid, de mensen om ons heen, hoe we elkaar nodig hebben en hoe eenzaam we zijn als we elkaar niet meer kunnen ontmoeten. Welk een luxe het is te kunnen wandelen door de natuur, gewoon ook dicht bij huis en niet in een ver vreemd land. Hoe fijn het is als je elkaar kunt helpen met hele kleine zaken, die voor een ander van grote betekenis kan zijn. Die solidariteit zullen we vast moeten houden, want na de gezondheidscrisis volgt de uitdaging om de economische gevolgen op te lossen. Met name het Midden- en Kleinbedrijf en de sierteeltsector krijgen zware klappen te verduren. Er moet alles aan gedaan worden om deze ondernemers te steunen en ze niet de dupe te laten worden van de noodzakelijke maatregelingen. Ook daarin moeten we het met elkaar doen.

De politiek en m.n. het college van burgemeester en wethouders werken hard om de regie te houden in deze moeilijke tijd en te zorgen dat straks alles snel weer in gang gezet kan worden, zodra dat kan. Raads-breed krijgen ze daar de ruimte voor met uiteraard wel oog voor de controlerende functie, nu de vergaderingen tot nader order zijn uitgesteld. Maar goed om te zien dat er nu samen opgetrokken kan worden.

Namens het bestuur en fractie van CDA Westland wensen wij u heel veel kracht en zegen toe in deze zorgelijke tijd. Zorg goed voor elkaar en laten we elkaar tot steun zijn. Hebt u vragen, hulp nodig of heeft u goede ideeën? Laat het ons weten,

Frits Zwinkels
voorzitter@cdawestland.nl

Jenny Vermeer
jenny@cdawestland.nl    

Een reis door de nacht

Vele van ons zullen deze titel herkennen als titel van een bekend jongensboek van Anne de Vries over het verloop van de oorlogsjaren 1940 -1945. De titel van dit boek geeft een gevoel weer; een gevoel van onmacht en diepe onzekerheid.

Ditzelfde gevoel komt direct bij mij op na het horen van de toespraak van onze minister-president Mark Rutte. We duiken met elkaar een tijd in waar we de risico’s en gevolgen niet van kennen. Eén ding is zeker; onbezorgde tijden liggen (even) achter ons en we worden plotseling geconfronteerd met een nieuwe realiteit. De boodschap van onze minister-president over het opdoen van groepsimmuniteit betekent kiezen voor een duidelijk pad maar deze boodschap impliceert ook dat een deel van onze bevolking deze corona periode niet zal overleven. Dit klinkt hard maar het is helaas wel de realiteit.

Wat mooi is om te merken dat in tijden van ongekende zorgen en crisis, mensen elkaar opeens weer weten te vinden en elkaar helpen. Het is hartverwarmend te zien welke initiatieven opeens spontaan worden genomen om de zwakkeren onder ons een steuntje in de rug te geven. Deze steun zullen we allemaal nodig hebben om deze periode door te komen. Laten we hopen en bidden dat de corona crisis snel voorbij zal gaan en dat er spoedig een antimiddel gevonden zal worden. Tot deze tijd zal er ongekend veel gevraagd gaan worden van alle mensen, maar met name de mensen in de zorg: artsen, verpleegkundig en zorgpersoneel!

Een reis door de nacht impliceert gelukkig ook dat na de nacht er een nieuwe dag zal gloren. Laten we elkaar vasthouden en steunen daar waar mogelijk. Samen komen we er doorheen!

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Zij aan zij | CDA Westland 18 maart 2020

Nu de regering gisteren strenge maatregelen heeft ingesteld om het Corona virus in te dammen, zijn wij allen doordrongen van de ernst van de situatie. We worden allen getroffen in ons dagelijks leven, in de zorg voor onze kwetsbare naasten en in onze bedrijven.

Naast hopen en bidden dat de toestand snel stabiliseert, proberen wij als fractie om ook daadwerkelijk iets te doen. We hebben een CDA Westland boodschappendienst in het leven geroepen en hebben bij onze CDA afdelingen in Zuid-Holland, Den Haag en Europa aandacht gevraagd voor coulante regelgeving en extra voorzieningen voor alle ondernemers zowel binnen de glastuinbouwsector.

Het spreekt vanzelf dat wij ons op dit moment zo min mogelijk met politiek zullen bezighouden. Wij hebben alle bijeenkomsten geannuleerd en zullen de gemeentelijke organisatie niet lastig vallen met vragen of andere zaken.

We wensen u en jullie allen van harte goede moed toe.

Mede namens de fractie,

Jenny Vermeer

Column inzake proefafsluiting Ambachtsweg

Er zijn zowel negatieve als positieve reacties gekomen op onze vragen in de commissie Ruimte van 3 maart over de proefafsluiting van een jaar voor doorgaand verkeer over de Ambachtsweg. Een proefafsluiting die moet beginnen zodra de huidige werkzaamheden voorbij zijn, maar waarvan verder geen criteria bekend zijn waarop beoordeeld gaat worden of die afsluiting daarna wel of niet permanent kan worden. Laat duidelijk zijn dat ook CDA Westland ervan overtuigd is, dat uiteindelijk de weg alleen bestemd moet worden voor bestemmingsverkeer omdat die nu te druk en daardoor te gevaarlijk geworden was voor de aanliggende wijk. Dat is ook ons uitgesproken einddoel in de visie Wateringen! Maar kan dit dan nu al ook zomaar zonder het bestemmingsplan (zijnde de eisen waaraan o.a. wegen en huizen moeten voldoen) aan te passen voor de definitie van de Ambachtsweg? Zijn er ook niet nu al conclusies te trekken uit de huidige afsluiting vanaf november waarvan aan te nemen is dat dit dezelfde conclusies kunnen zijn als die opgehaald kunnen worden uit een geheel nieuwe proefperiode? En waarom dus NU AL, zonder eerst vervangende maatregelen te nemen? Het antwoord van de wethouder op deze laatste vraag luidde helaas dat er nog geen alternatieve maatregelen genomen zijn, maar dat er wel overleg gaande is met o.a. Den Haag.

In het bestemmingsplan voor de kern Wateringen is voor de Ambachtsweg vastgelegd dat het een gebiedsontsluitingsweg en erftoegangsweg is waarvan de gronden bestemd zijn voor een 2 x 1 doorgaande rijstrook. In onze optiek betekent “doorgaand” dat je de weg vanuit twee kanten in en uit kunt rijden. Dus “zomaar” afsluiten d.m.v. van het aanbrengen van een knip zou niet mogelijk kunnen zijn. Alle nieuwe woonwijken rond de Noordweg en Poeldijkseweg worden tenslotte ook allen (bijna) alleen ontsloten op die wegen, waardoor die definitie voor de Ambachtsweg ook een zeer logische is: het (auto)verkeer uit al die wijken moet immers op een normale en veilige wijze de eigen woning kunnen bereiken en verlaten. Wat dit betreft verwijs ik graag naar herhaalde vragen van zowel CDA als bewoners uit Juliahof om het grootste deel van Juliahof niet alleen te ontsluiten via rotonde Velo maar ook om één of meer knippen weg te halen om daarmee onnodig sluipverkeer te voorkomen, ofwel de kortste route uit de wijk te kunnen nemen. Het antwoord hiervoor luidde steeds dat dit gewoon niet mag volgens het bestemmingsplan. Het omgekeerde zou dan ons inziens ook niet het geval mogen zijn….

Met betrekking tot het al dan niet nu al conclusies kunnen trekken uit de huidige afsluiting is ons in ieder geval duidelijk geworden dat er elders vanaf de afsluiting grotere knelpunten zijn ontstaan dan voorheen. Wat wij zelf ervaren hebben en ook wat ons is aangedragen zijn de volgende punten: Kruispunt Barn47 is nog drukker geworden en in de spits moeilijk te passeren; De Poeldijkseweg richting Barn47 staat gedurende de spits in een langere file; De Harry Hoekstraat is bij breng- en haalmomenten van de scholen een stuk drukker geworden; De Wippolderlaan vanaf de A4 staat in de avondspits voor de Erasmusweg in een (veel) langere file vanwege het nu alleen kunnen bereiken van Wateringen via de te korte linksaf rijbaan met een kortere doorstroomtijd dan via de rechtsaf rijbaan en daarna de Ambachtsweg; Het kruispunt Noordweg – Laan van Wateringseveld is in de spits altijd een tijd rovend te nemen horde; Mensen gaan vanaf de Noordweg vanwege de genoemde knelpunten en de afsluiting van de Ambachtsweg nu veel eerder de sluiproute via de Dorpskade nemen naar de A4; Er moet 1.5 km omgereden worden met bijbehorende milieueffecten.  En zo zijn er misschien meer issues te bedenken naast het positieve effect dat de Ambachtsweg nu veel rustiger geworden is. Al met al is de visie van CDA Westland dat, als het totale positieve effect van de huidige afsluiting groter is dan alle nadelen elders, dat dan pas van een afsluiting sprake kan zijn. En dat hebben wij ook ingebracht bij de behandeling van de visie Wateringen. Maar is die conclusie nu al te trekken?

CDA Westland wil graag de blik op een echte toekomst richten. Dat wil in onze optiek zeggen dat er zo snel mogelijk een echte rondweg om de Ambachtsweg heen, strak tegen het bedrijventerrein aan, moet worden aangelegd, welke dan ook zal dienen als ontsluiting van de nieuw te bouwen woonwijk. Conform de oplossing Jan Barendselaan met de Voorstraat in Poeldijk. Deze weg zal dan verbeterd de functie van gebiedsontsluitingsweg voor Wateringen moeten overnemen van de Ambachtsweg waardoor ook één of meer buslijnen over die weg tussen Wateringen en Den Haag kunnen gaan rijden. Daarna kan de Ambachtsweg bestemd worden voor alleen bestemmingsverkeer. Tot die tijd, even de al dan niet positief te trekken conclusies uit de huidige afsluiting negerend, moet de weg als doorgaande verbinding maar in stand gehouden worden. Daar is onder mooie druk van WVA buurtgenoten gewerkt aan een renovatie voor een tijdelijke oplossing, voorafgaand aan een definitieve oplossing, die de weg tot die tijd een heel stuk veiliger moet maken. Als er dan toch geëvalueerd moet worden, dan lijkt het logisch dit te doen over deze renovatie met als doel of de nu verrichte aanpassingen na openstelling ook daadwerkelijk meer verkeersveiligheid heeft opgeleverd. Al zou een oproep aan iedereen ook kunnen helpen dat men zich gewoon gaat houden aan het 30 km regime!

Namens CDA Westland

Jan van Rossum

Coronavirus in Westland: verstrekkende gevolgen voor de glastuinbouwsector.

Met het instellen van strenge maatregelen door zowel de landelijke als de lokale, Westlandse overheid worden de problemen die verband houden met het Corona virus ineens glashelder. Door het sluiten van de grenzen komt de handel met een groot aantal landen abrupt tot stilstand. Een enorm probleem voor deze prachtige sector, de motor van Westland.

Wij betuigen onze steun aan alle ondernemers. In het bijzonder aan de ondernemers in de prachtige glastuinbouwsector en aanverwante bedrijven. En de gezinnen die hier mee te maken hebben.

Aanstaande maandag houdt het Greenportoverleg een crisisberaad, waar partijen als ministeries, provincie Zuid Holland, VNO/NCW, Royal Flora Holland en verschillende brancheorganisaties inventariseren hoe groot de problemen zijn en wordt er gezocht naar oplossingen op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau.

Heeft u, heb jij ideeën die kunnen helpen? Laat het ons weten via fractie@cdawestland.nl, we spelen ze graag door. 

Ook hier staan we zij aan zij om de problemen zo goed mogelijk in te dammen.

Goochelen met cijfers

Van rapportcijfers tot aan je pensioenleeftijd van weerbericht tot verkiezingsuitslagen: overal bepalen cijfers hoe ons leven eruitziet. Maar meten is mensenwerk dus cijfers zijn niet zo objectief als ze lijken.

Een bekend voorbeeld dat de laatste tijd veel in het nieuws is zijn de stikstofberekeningen. Recent kwam Mesdag-Zuivelfonds met een alternatieve berekening van de stikstofdata van het RIVM. Het aandeel van de landbouw is volgens het Zuivelfonds niet 46 procent, maar 25 procent.

In de Westlandse politiek bepalen cijfers ook al enige tijd de politieke agenda. Er is een krappe begroting die nauwelijks ruimte laat voor ‘leuke dingen’ die woon, werk en leefklimaat veraangenamen.  

Het heeft weinig zin om met feiten en cijfers aan te komen, dat doet er voor de meeste mensen helemaal niet zo veel toe.  In de verhalende communicatie draait het om gevoel en dat roep je niet op met harde cijfers maar met het verhaal waarom we keuzes moeten maken. 

De OZB-sportcompensatie bijvoorbeeld is een prachtig initiatief. Echter de regeling geldt alleen voor de verenigingen waar de sportbeoefening een olympische sport betreft. Dit betekent dat andere maatschappelijke organisaties, zoals cultuur en scouting niet voor deze regeling in aanmerking komen.

Sportverenigingen worden ondersteund vanuit allerlei subsidies, zoals de 25%-regeling voor investeringen lokaal en de BOSA-regeling vanuit het Rijk vanwege gewijzigde fiscale regels.

Een ander verschil is dat voor buitensportverenigingen, zoals voetbal en tennis de baromzet een substantieel deel (29-38%) van de inkomsten bedraagt. In tegenstelling tot zaalsportverenigingen die niet beschikken over een eigen kantine. Kortom er zijn al behoorlijke verschillen tussen sporten als het om hun inkomsten gaat en met het initiatief van OZB-sportcompensatie dat maar voor een deel van de verenigingen geldt, zal de ongelijkheid alleen maar toenemen.

Als het om een begroting gaat dan is er maar een rekenmodel je kunt niet meer uitgeven dan dat er inkomt.

Ons verhaal is een financieel gezonde gemeente waar mogelijkheden voor de eerdergenoemde ‘leuke dingen’ moeten blijven en dat een voordeel geldt voor alle groepen wie het betreft. En anders zijn Westlanders een volk van schouders eronder en aanpakken om samen te realiseren toch?

Bijdrage over afsteekverbod vuurwerk

Het verbieden van vuurwerk raakt niet de kern van het probleem. Waar het volgens CDA Westland echt om gaat is het wangedrag van mensen in de openbare ruimte tijdens oud en nieuw.

Wij vinden het belangrijk dat hulpverleners veilig kunnen werken, en dat gezinnen, ouderen, mensen met huisdieren en kwetsbare mensen ook een leuke oudjaarsavond hebben. En dat bereik je niet met een plaatselijk afsteekverbod.

Landelijk is al besloten tot een verbod op knalvuurwerk, vuurpijlen en singleshots. Afgevraagd moet worden of het daarbij blijft. Een veel strakkere handhaving is nodig om gedrag in de openbare ruimte aan te pakken. Evenals een handhavingsplan voor het terugdringen van zwaar vuurwerk.

Volgens Burgemeester Arends is er onvoldoende capaciteit om extra handhaving in te zetten op een afsteekverbod.

CDA Westland is ervan overtuigd dat duurzaamheidsaspecten er mede voor gaan zorgen dat over 5 tot 10 jaar de jaarwisseling een totaal andere uitstraling heeft. Het doel moet niet het verbieden van vuurwerk zijn, het doel is een feest voor iedereen. Vuurwerk verbieden is dan ook niet de oplossing, die het gewenste effect heeft, gezien in 2019 de consument nog € 77 miljoen Euro besteed heeft aan vuurwerk. Plekken aanwijzen om vuurwerk af te steken zien wij als mogelijkheid zolang handhaving onvoldoende is om de overlast te beperken.

Petra Scheffers

Raadslid CDA

Proef afsluiting Ambachtsweg te Wateringen

Datum: 1 maart 2020
Betreft: Proef afsluiting Ambachtsweg te Wateringen

Geacht college,

Met verbazing heeft de fractie van CDA Westland kennis genomen van het voornemen van het college om de Ambachtsweg te Wateringen NU AL voor een jaar als proef voor doorgaand verkeer af te willen sluiten. Zoals geschreven “nu al”, want onze fractie is het eens dat de Ambachtsweg, die al meer dan een eeuw dient als belangrijke toegangs- en verbindingsweg tussen Wateringen en Den Haag Zuid/West, steeds minder geschikt wordt voor het alsmaar toenemende verkeer en de wens voor openbaar vervoer van/naar Den Haag Zuid/West. Om die afsluiting te kunnen uitvoeren moeten er ons inziens namelijk eerst vervangende maatregelen genomen worden waarbij tevens het bestemmingsplan voor de kern Wateringen aangepast zou moeten zijn. Beide zijn ons niet bekend.

In het bestemmingsplan voor de kern Wateringen is onder de noemer “Verkeer” onder andere het volgende vastgelegd:

“Ten behoeve van de gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen met een verzamelfunctie (Ambachtsweg-Kerklaan, Poeldijkseweg-Noordweg, Heulweg-Herenstraat en Dorpskade) is de bestemming ‘Verkeer’ opgenomen”. Vervolgens is deze bestemming nog nader gespecificeerd in de regels:  “De voor ‘Verkeer‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor: a) wegen met ten hoogste 2 x 1 doorgaande rijstrook, alsmede opstelstroken, busstroken, voet- en fietspaden”. 

De Ambachtsweg “zomaar tussendoor” afsluiten voor doorgaand verkeer is hierdoor al niet meer mogelijk en de bestemming zou dan ook nog gewijzigd moeten zijn in de bestemming “Verkeer – verblijfsgebied”. Ofwel, de Ambachtsweg nu al afsluiten voor doorgaand verkeer zou vanwege de vastgelegde bestemming niet mogelijk kunnen zijn.

Als bestemmingsplangegeven willen wij u verder nog meegeven dat de Ambachtsweg bij afsluiting alleen nog maar kan ontsluiten in de richting Den Haag via de nu al overbezette gebiedsontsluitingsweg Poeldijkseweg – Noordweg met dan nog alleen een moeilijk en gevaarlijke vervolgontsluiting via de kruisingen Poeldijkseweg – Erasmusweg en Laan van Wateringseveld. Op deze gebiedsontsluitingsweg komen vervolgens ook nog als enige mogelijkheid uit de nieuwbouwwijken De Ranken/Leeuwenhoek, Juliahof, Prins Clausstraat (wijk naast Velo) en alle Haagse wijken tussen Noordweg en Erasmusweg. Met als gevolg dat de problemen bij afsluiting van de Ambachtsweg worden verlegd en in totaliteit zelfs worden vergroot naar andere weggebruikers en andere inwoners uit genoemde wijken. Iets waar ook in visie Wateringen voor wordt gewaarschuwd dat dit juist voorkomen moet worden!

Bovendien is ons tot nu toe niet anders bekend dat de Ambachtsweg – na overleg met de contactpersonen uit de wijk en communicatie naar de Gemeenteraad – in tweeën zal worden gerenoveerd/aangepast. Allereerst zouden tijdelijke maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid van de doorgaande weg te verbeteren met onder andere het weghalen van de sluizen en het beter aangeven van de voor fietsers bestemde gedeelten van de weg. Die renovatie nadert nu het einde. Vervolgens zouden andere maatregelen in Wateringen genomen worden die de functie van de Ambachtsweg zouden over moeten nemen en verder aanvullen (lees geschikt maken voor openbaar vervoer), waarna als slotmaatregel de Ambachtsweg alleen bestemd zou gaan worden voor bestemmingsverkeer. Het mag ondertussen bekend zijn dat onze fractie daarbij maar één echte oplossing ziet, namelijk een rondweg door het nieuw te ontwikkelen woongebied Wateringen Noord om de Ambachtsweg heen met een begin en eindpunt die op (bij huidige kruising Erasmusweg) of zeer dichtbij (rotonde “Rusthoek”) de Ambachtsweg ligt.

Als er dan toch geëvalueerd moet worden over de gevolgen van een afsluiting, dan zou dat ook al kunnen over de afgelopen periode tot aan het moment dat de weg weer opengesteld gaat worden. Wij verwijzen u naar onze bijdragen bij de behandeling van de visie Wateringen met betrekking tot knelpunten die, indien die worden weggewerkt, ook tot het reduceren van het probleem bij de Ambachtsweg kunnen leiden.

Onze vragen:

  1. Bent u het mee ons eens dat het “zomaar” afsluiten van de Ambachtsweg voor doorgaand verkeer volgens het huidig bestemmingsplan niet mogelijk is?
  2. Waarom wijkt u af van de plannen om eerst de tijdelijke renovatie van de Ambachtsweg – alleen gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid op de doorgaande weg- uit te voeren en te laten functioneren, om daarna pas aan de oplossingen voor een afsluiting te werken?
  3. Als er dan toch geëvalueerd moet worden, is het dan mogelijk om dat te doen over de periode die de huidige afsluiting omsluit?
  4. Zijn er al oplossingen uitgewerkt die gerelateerd kunnen worden aan de problemen van de Ambachtsweg?
  5. Kunt u aangeven welk percentage van de genoemde autobewegingen van 5000 op de Ambachtsweg het gevolg zijn van het bereiken van de eigen woning rond de Ambachtsweg en de in de inleiding genoemde wijken die ook afhankelijk zijn van gebiedsontsluitingsweg Poeldijkseweg – Noordweg en daarmee deels van de Ambachtsweg?

Jan van Rossum

Raadslid CDA Westland

Rondvraag van de commissie EFO van 4 maart 2020

CDA Westland zet zich altijd in voor een sterke glastuinbouw in het Westland. De kwekers die veel elektriciteit gebruiken voor hun teelten en daarbij elektriciteit inkopen, omdat ze de warmte niet kunnen gebruiken, worden sinds dit jaar door de verhoging van belasting via de ODE enorm gestraft . Deze belasting kan beperkt worden door meerder locaties van 1 kweker te koppelen, zodat een kweker met meerdere locaties gezien wordt als 1 klant. Bij meerdere tuinbouwgemeentes is dit al mogelijk, alleen de gemeente Westland is hier nog terughoudend in.

Daarom heeft de fractie van CDA Westland via een rondvraag in de commissie EFO gevraagd hoe de gemeente hierin zit en welke stappen de gemeente gaat nemen om de glastuinbouwondernemingen tegemoet te komen in de verhoging van de ODE heffing.

Onze vragen aan het college:

  • Wat is de gedachtegang is bij de gemeente Westland over deze problematiek?
  • Welke stappen neemt het college om (tuinbouw)ondernemingen tegemoet te komen in de verhoging van de ODE heffing?

Namens de fractie van CDA Westland,

Cor van der Mark
Marcel Zuidgeest

Boven het maaiveld uit

Je kop boven het maaiveld uitsteken, dat is iets wat in Nederland eigenlijk niet wordt gewaardeerd. Onze nuchtere volksaard leert ons van “doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg.” Mensen die toch het lef hebben om op te staan, worden uitgelachen of voor gek versleten, eigenlijk geen fijne keuze. Toch zeg ik u, we hebben deze mensen héél hard nodig.

Mensen die naast hun normale leven zich extra inzetten om het leven van anderen beter te maken. Zij zijn niet alleen lid van een (sport)vereniging, maar zij zorgen ook dat de vereniging organisatorisch draait. Door hun inzet kan er elk weekend gesport worden, kunnen er feesten en evenementen worden georganiseerd, waar het hele dorp van meegenieten kan.

Deze groep mensen zorgen voor de kers op de taart van ons leven. Het zijn de keien en het cement in onze samenleving. Veel mensen realiseren zich echter niet dat deze keien een keer stoppen om eens wat rustiger aan te gaan doen. Als zij dan niet worden opgevolgd, stopt opeens iets moois en waardevols in ons mooie Westland. Voorbeelden zijn te noemen zoals de Bloemententoonstelling in de Oude Kerk, maar ook de Oranjevereniging ’s-Gravenzande dreigt hetzelfde lot te ondergaan. Jaarlijks werden en worden er prachtige feesten georganiseerd in ons dorp waar duizenden mensen van genieten! Ik weet zeker dat u niet wilt dat deze feesten stoppen.

Ik roep u dan ook op, om niet schouderophalend dit bericht te lezen, maar uw kop boven het maaiveld te steken! Mouwen opstropen om ons dorp mooi en gezellig te houden, we rekenen op u. Als we dit samen doen zijn de taken niet te zwaar. Genieten na afloop van een feest dat mede door uw inzet een succes is geworden, uit ervaring weet ik dat dit heerlijk voelt.

Een dorp waar het niet alleen mooi wonen is maar waar ook genoeg te beleven is, een prachtige uitdaging voor ons allen!

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland