AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij

Politie in Westland

De onderbezetting van de politie is niet alleen een probleem in Westland. Hoewel de nationale politie een landelijke aangelegenheid is, vinden wij het belangrijk om te blijven benoemen dat meer politie bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van Westlanders.

Naar aanleiding van een memo van Burgemeester Arends over de personele bezetting van de politie, stellen wij niet alleen vragen, we dragen ook ideeën aan om de politie op de juiste sterkte te krijgen en te behouden voor een 100.000+ gemeente als het Westland. 

  • Bijvoorbeeld  de meerjarige onderwijsprogramma’s uit theorie en praktijklessen laten bestaan en zo ervaring opdoen in de praktijk en er altijd iemand beschikbaar is voor het opnemen van aangiftes.
  • De huidige bezetting van politie niet belasten met ook nog andere taken voor andere eenheden. Maak bijvoorbeeld gebruik van reservisten of particuliere beveiligingsbedrijven voor specifieke bewaking- en beveiligingstaken.

Op die manier blijft de huidige capaciteit van de politie voor het Westland beschikbaar voor inzet op kerntaken.

Onze vragen:

Betreft: Rondvraag voor de raadscommissie Bestuur van 10 oktober 2019 inzake memo van de burgemeester d.d. 03-10-2019 inzake personele bezetting politie. 

Maasdijk, 7 oktober 2019 

Vraag 1 

  1. In de memo wordt aangegeven dat de instroom van nieuwe studenten onvoldoende is om de uitstroom als gevolg van een vergrijzend korps te compenseren. De belangrijkste structurele maatregel is dat extra studenten worden aangenomen.  Hoe kunnen extra studenten worden aangenomen, als instroom van nieuwe studenten achterblijft? 
  2. De minister heeft voor de korte termijn extra geld beschikbaar gesteld. Waarbij wordt ingezet op uitbetaling van uren in plaats van vrije tijd. Deze maatregel heeft een risico in zich dat langdurige inzet op termijn kan leiden tot overbelasting en toename van ziekteverzuim. Bezetting blijft hiermee onder druk staan. Wat zijn de ontwikkelingen op de langere termijn en aan welke maatregelen wordt gedacht? 
  3. In hoeverre is het mogelijk om het onderwijsprogramma dusdanig aan te passen dat studenten kunnen worden ingezet bijvoorbeeld om praktijkervaring op te doen in het opnemen van aangiftes? Zodat zoals laatst bij een ingrijpend incident burgers meteen de volgende dag aangifte kunnen doen en niet 3 dagen later?
  4. Als het gaat om inzet voor bewaken en beveiligen waarom wordt hiervoor geen gebruik gemaakt van bijvoorbeeld reservisten? Zij worden ook opgeleid in beveiligen en bewaken of inzet van particuliere beveiligingsbedrijven? Dit kan worden bekostigd vanuit het extra landelijk beschikbaar gesteld budget. Met deze maatregel blijft de huidige capaciteit binnen de districten beschikbaar voor inzet op de ‘kerntaken’. 

Namens de fractie van CDA Westland 

Petra Scheffers-van der Lelij

Een motor zonder brandstof

Al jaren geldt het Westland als één van de economische motoren van de BV Nederland. Samen met de Rotterdamse haven, Schiphol en de regio Amsterdam, is het Westland een zeer belangrijke regio in de Randstad. Het zorgt voor export, werkgelegenheid, innovatie en duurzaamheid. Deze economische motor draait niet zomaar, hier moet hard aan gewerkt worden door heel veel mensen. Ondernemers, werknemers, onderwijs en overheid hebben allemaal een taak. Wat schets mijn verbazing in de begroting van 2020 van de gemeente Westland: er is slechts een beperkt bedrag aangewezen voor de economie. In percentage maar één procent van de totale begroting. Voor deze belangrijke regio is dit echt peanuts. Als Westland volwaardig mee wil blijven draaien als economische motor van Nederland is er meer brandstof dus geld nodig! Gemeente Westland zal moeten blijven inzetten op economische ontwikkeling en bereikbaarheid om een rol te blijven spelen als motor. Met een sterke economie wordt veel geld verdiend dat kan worden ingezet voor andere mooie doeleinden. Met andere woorden blijven investeren voor een bloeiende toekomst dat kan niet zonder brandstof voor de motor. Meer geld naar de economie is echt een must!

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Op de koffie bij minister Hugo de Jonge

Afgelopen week waren wij, Anja, Conny en Jenny op uitnodiging van minister Hugo de Jonge aanwezig op het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur om samen met andere raadsleden uit het land te spreken over de problemen binnen de jeugdzorg. Immers, niet alleen worden kinderen die hulp nodig hebben niet of niet of tijd geholpen, ook de enorme overschrijdingen van het beschikbare budget zorgen ervoor dat andere taken en zaken blijven liggen of niet kunnen worden uitgevoerd.

Dit landelijke probleem moet deels worden opgelost door een fors hogere bijdrage voor het gemeentefonds, de gelden die gemeenten ontvangen van de rijksoverheid om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd moeten we de discussie gaan voeren waar we als (lokale) overheid wel en niet van zijn. Aan ons de taak om nog kritischer te kijken wat ten grondslag ligt aan de hulpvraag van de jeugd. Mogelijk kunnen een deel van de hulpvragen ondervangen worden door preventieve begeleiding in de opvoeding en het bieden van handvatten aan ouders zodat zij hun kind meer stabiliteit kunnen bieden.  Daarnaast moeten aanbieders en instellingen beter samenwerken zodat er sneller en efficiënter wordt gewerkt. Want uiteindelijk gaat het om één ding: welk kind heeft het hardste zorg nodig en wordt het eerst geholpen.

Anja van der Eijk, Conny Huisman en Jenny Vermeer

Gevolgen voor vrijwilligers na sluiting Westlandse Druif

Op 1 januari 2020 sluit de Westlandse Druif haar deuren, heel jammer dat zo’n mooi initiatief niet meer verder kan. Er zijn gevolgen voor de ruim 160 vrijwilligers, veelal mensen op leeftijd die een groot deel van hun dagelijkse leven te vinden zijn in de Druiventuin. Zij zijn meerdere keren per week of soms wel dagelijks op de locatie in Monster te vinden. Nu de Westlandse Druif dicht gaat, valt voor deze grote groep mensen een invulling van hun dag weg. Zij zullen een andere invulling voor hun dagelijkse leven moeten zoeken en dat zal voor sommige wellicht niet meevallen, Vereenzaming en andere problemen liggen voor deze grote groep op de loer. Aandacht voor deze eventuele problemen zijn hiervoor op zijn plaats. 

Vraag: Zou het College willen onderzoeken om de Westlandse Druif ook na 1 januari open te houden, de bestemming van de druiventuin meer als zorg en ouderbesteding in te vullen. Mogelijk onder de vlag van de Vitis.

Schoonmaakactie Prinsenbos

Afgelopen zaterdag heeft CDA Westland tijdens World Cleanup Day het Prinsenbos in Naaldwijk opgeruimd. Onder andere Jaco Eeltink, Janice de Jong, Cor van der Mark, Jan van Rossum, Marcel Zuidgeest en Jenny Vermeer de Smit waren hierbij aanwezig. Wij zijn trots dat wij met elkaar werken aan een schone aarde. 

Burgers informeren via LED-borden

Het lijkt ons een goed idee om de burger van Westland te informeren via borden op belangrijke kruispunten. Daarom stellen wij hier vragen over aan het college.

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde inzake gebruik maken LED borden/schermen bij invalswegen Westland 

Datum: 18 september 2019 

Geacht college, 

In de laatste tijd hebben we kunnen constateren dat er een toenemend aantal LED-schermen of borden komen in Westland. Over deze borden wordt verschillend gedacht. Men kan ze niet mooi vinden maar het tegenovergestelde komt ook voor. 

In gesprekken, die wij hadden met een eigenaar van zo’n bord, kwam een extra gebruik van een LED- bord aan de orde. 

Namelijk; ontwikkel een manier om bij een calamiteit of andere zaak “in te breken” in de reclameboodschap van het scherm. En hier, bijvoorbeeld, een AMBER ALERT op te tonen. 

We zouden kunnen beginnen met de borden die bij de invalswegen van het Westland staan of op prominente kruispunten. 

Als CDA Westland willen wij er naar streven om, bij bijzondere gebeurtenissen, zo snel als mogelijk onze burgers te informeren. 

Dit leidt tot de volgende vragen: 

1. Kan het college bezien welke technische zaken nodig zijn om dit te doen 

2. Kan het college in gesprek gaan met de eigenaren van bovengenoemde schermen. In ieder van de schermen die op ‘specifieke ’plekken staan? 

3. Kunt U navragen bij gemeenten waar dit op deze manier gebeurt en daar lering uit trekken? 

4. Kunt U ons de resultaten van bovenstaande laten weten, binnen de daarvoor bestemde tijd? 

Namens de fractie van CDA Westland, 

Cor van der Mark

PAS…..Op!

De PAS-regeling. Tot voor kort had er bijna niemand van gehoord. Maar inmiddels, na uitspraak van de Raad van State, houdt de PAS-regeling bijna heel Nederland in zijn greep. PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. Dit programma moet zorgen voor minder uitstoot van stikstof en ammoniak door landbouw, industrie en verkeer, ten bate van een sterkere natuur. Vooral waar bouwprojecten bij nabijgelegen natuur komen, levert dit al gauw een bouwstop op omdat de stikstofnormen worden overschreden. Ook de politiek heeft zich uitgesproken over de PAS; D66 opperde om een groot gedeelte van de veestapel op te offeren om het stikstofprobleem op te lossen. Met de verminderde uitstoot van stikstof van de veestapel zouden andere projecten doorgang kunnen vinden, zoals uitbreiding luchthavens en vergroting van het wegennet. Voor mij is dit de omgekeerde wereld: hardwerkende boeren die op een verantwoorde manier zorgen voor ons voedsel moeten wijken voor het voortdurend groeiend vliegverkeer. Het CDA steunt de boeren en dat is hard nodig want na de boeren zou ook de tuinbouw door de PAS-regeling getroffen kunnen worden, wat heel nadelig is voor het Westland.

Oplossing voor mij zou zijn: mensen, ga bewust om met de wereld en pak niet voor elke reis het vliegtuig. Londen, Parijs en vele andere steden zijn uitstekend bereikbaar met de (veel schonere) trein. Door minder te vliegen lossen we automatisch een stuk stikstofproblematiek op. Ook de auto wat vaker laten staan resulteert uiteindelijk in minder uitbreiding van het wegennet en zo kunnen we op deze manier ook onze boeren steunen. Uiteindelijk zorgen onze boeren en tuinders voor lekker gezond en gecontroleerd eten. Dat willen wij toch niet kwijt?

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Onkruid verdelgen in Westland

Na het lezen van een interssant artikel over elektrisch onkruid verdelgen vraagt onze fractie af of dit ook een goede oplossing is voor Westland.  


Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde inzake andere wijze van groenbeheer 

Datum: 10 september 2019 

Geacht college, 

Onze fractie vernam dat er vandaag een prijs uitgereikt wordt (landelijk) aan een bedrijf dat een vernieuwende en minder belastende manier van groenbeheer cq onkruidbestrijding in de praktijk brengt. 

Namelijk ‘elektrisch’. Voor het goede begrijpen kopiëren wij maar even het gehele artikel in. 

Elektrische onkruidverdelging moet revolutie in groenbeheer teweegbrengen 

Sinds chemische verdelging in 2016 per wet verboden werd, is onkruidbestrijding een waar hoofdpijndossier voor gemeenten. Alternatieve milieuvriendelijke technieken zijn een stuk duurder en minder efficiënt. Elektrische onkruidverdelging moeten soelaas bieden. ‘Ik verwacht een ware revolutie in groenbeheer.’ 

Tot 2015 maakten veel gemeenten gebruik van het middel glyfosaat om onkruid in openbaar groen te bestrijden, maar sinds 2016 is dergelijke chemische bestrijding enkel nog toegestaan in de landbouw. Het giftige glyfosaat kan via het riool namelijk ook in het oppervlaktewater belanden. De overgang naar alternatieve bestrijdingsmiddelen was even slikken voor veel gemeenten, want kostenposten liepen flink op en methoden als branden en stomen zijn minder doeltreffend dan chemische verdelging. 

Een nieuwe manier van bestrijden moet een aantrekkelijk alternatief bieden. In plaats van met chemicaliën, stoom of vuur wordt onkruid met elektriciteit aangepakt. Jeroen van de Ven, eigenaar van het bedrijf RAMM, legt de techniek uit: ‘De verdelgingsmachine werkt met hoogspanning. We laten 3.000 tot 5.000 volt tussen een plus- en een minpool lopen. De plant wordt zo in feite geëlektrocuteerd. De weerstand in de plant wordt omgezet in warmte, dus de plant gaat bijna lichtgeven.’ Door de elektriciteit en bijbehorende hitte worden de cellen in de planten vernietigd, waarna de plant afsterft. 

Nieuw is de methode overigens niet. ‘Al aan het eind van de 19e eeuw werd elektriciteit gebruikt om de spoorwegen onkruidvrij te maken. Dat we het nu met een compacte machine kunnen doen, is echter wel nieuw,’ zegt Van de Ven. De potentie van de techniek wordt inmiddels opgemerkt. Het bedrijf RAMM is 

met zijn elektrisch verdelgende machine Rootwave Pro genomineerd voor de Gouden Klavertje Vier, een innovatieprijs voor veelbelovende technieken voor groenbeheer. Ook het bedrijf Nieuw Holland, dat een vergelijkbare techniek voor landbouw aanbiedt, is één van de genomineerden. 

Van de Ven voorziet een glansrijke toekomst voor elektrisch verdelgen. ‘We merken nu al dat er grote animo is voor onze machine. Elektriciteit gaat een grote speler worden. Ik verwacht dat dit een revolutie in groenbeheer teweeg zal brengen.’ 

Grondig en gericht 

Een groot voordeel van de methode is dat de wortels van de plant worden aangepakt, zegt Van de Ven. ‘De elektriciteit gaat door de hele plant heen. Dus na afloop hoef je niet bang te zijn dat de plant weer terugkomt. Het is de enige niet-chemische techniek waarmee je dit bereikt.’ Daarnaast kan er heel specifiek gewerkt worden, aldus Van de Ven. ‘Met een pin bepaal je precies waar de polen zich bevinden. Alleen de planten die je met de pin aanraakt sterven af.’ Daarbij wordt omliggende planten geen schade berokkend. ‘Elektriciteit zoekt altijd de weg van de minste weerstand. Dat is in de plant zelf en niet in de bodem, want het water in de plant geleidt beter dan de aarde.’ 

Exoten 

Van de Ven ziet vooral kansen bij de bestrijding van schadelijke exoten. ‘Deze exoten vormen een bedreiging voor de biodiversiteit. Daarnaast heb je planten als de berenklauw en Japanse duizendknoop, die zeer schadelijk voor mens en omgeving kunnen zijn.’ Op dit moment mogen dergelijke exoten bij uitzondering nog wel met chemische middelen worden bestreden, vanuit de filosofie “het doel heiligt de middelen.” Volgens Van de Ven zal dit in de toekomst echter niet meer nodig zijn. ‘Van chemische verdelging moeten we zo snel mogelijk af, want ook chemicaliën zijn schadelijk voor de biodiversiteit. Met elektrische bestrijding wordt het gebruik van chemicaliën compleet overbodig.’ 

Bron: Stadszaken. Dagelijks nieuws over de fysieke leefomgeving. 

Onze vragen zijn: 

· Ziet het college aanleiding om, bovenstaand gelezen te hebben, te onderzoeken of deze methode ook voor Westland soelaas kan bieden? 

· En ons van het onderzoeksresultaat op de hoogte te houden 

Namens de fractie van CDA Westland, 

Cor van der Mark

Rondvraag doortrekken fietspad of fietsbaan op Pijletuinenweg

Datum: 8 september 2019

Betreft: doortrekken fietspad of fietsbaan op Pijletuinenweg

Geacht college,

In aanvulling op de vragen van D66 Westland m.b.t. het verleggen van de busroute in Naaldwijk over de Pijletuinenweg hebben wij de volgende vragen als ondersteuning.

Tijdens de eerste procedure in 2006 om een centraal gemeentehuis aan de Verdilaan te bouwen, bestond vooral de angst dat dit gevaarlijke verkeerssituaties zou geven in het centrum van Naaldwijk. Die angst werd toen deels door het toenmalig college weggenomen door vast te stellen dat in ieder geval een wegverbreding mogelijk is op het deel van de Pijletuinenweg dat in het verlengde van de Laan van de Glazen stad ligt, waardoor het fietsverkeer veiliger kan worden afgewikkeld. Daar is nu nog steeds ruimte om in ieder geval over de gehele lengte van de weg richting centrum een fietspad of een aparte fietsbaan op de weg aan te leggen.

Onze  vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat met die aanpassing de busroute over de dan veiligere Pijletuinenweg ook meer kans krijgt?
  2. Bent u het met ons eens dat die aanpassing sowieso gewenst is om de verkeersveiligheid te vergroten, ook al omdat een deel van het totale gemeentehuis alsnog aan de Verdilaan gevestigd is?
  3. Daar de MRDH de autoriteit is die verantwoordelijk is voor een veilig openbaar vervoer over een veilige weg, zou het logisch zijn om de aanpassing met subsidiegelden van MRDH te realiseren om daarmee ook de nieuwe busroute te faciliteren. Bent u dit ook met ons eens?

Namens CDA Westland

Jan van Rossum

Inspiratie voor het nieuwe politieke seizoen

Het zomerreces is ten einde. Het college en de gemeenteraad hebben zich weer op kunnen laden voor het volgende politieke jaar. Inspiratie en nieuwe inzichten op kunnen doen tijdens de vele dorpsfeesten. Genietend van de gemeenschapszin, die deze feestweken mogelijk maken en waar we best trots op kunnen zijn. Zou het niet geweldig zijn als we die trots en gemeenschapszin vast kunnen houden en als echte Westlanders de schouders eronder willen zetten. Of ben ik soms de enige, die zich ergert aan al die mensen, die telkens aan de noodrem gaan hangen, als noodzakelijke besluiten te dichtbij komen. Die direct gaan schreeuwen op social media dat iets zo niet kan, zonder het ook maar enige kans te geven. Er is een cultuur ontstaan waarin eenieder precies weet te duiden wat men niet wil, maar niet aan kan geven wat dan wel. Zo niet Westlands. 

Juist van politieke partijen mag je toch verwachten, dat zij het algemeen belang dienen? In de Westlandse gemeenteraad is voor sommigen echter nog steeds niet duidelijk, dat belangenbehartiging niet hetzelfde is als politiek verantwoordelijk handelen. Want ook oppositiepartijen moeten de afweging durven maken tussen individuele belangen en het algemeen belang. Als je een weg aan wil leggen, kom je altijd wel iemand tegen die daar nadeel van heeft. Maar moet die weg er dan maar niet komen? Van verstandige politici verwacht je dan niet dat ze de barricade op gaan en de noodzakelijke besluitvorming frustreren. Ik hoop oprecht dat de gemeenteraad eens een meer positieve houding en eenheid uitstraalt. Juist nu er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden en er offers gevraagd worden aan burgers en bedrijven. Met een breed draagvlak ben ik ervan overtuigd dat we met die sterke gemeenschapszin alle belangrijke zaken gerealiseerd kunnen worden. Het doel zou toch voor iedereen gelijk moeten zijn. Een mooier Westland met een sterke economie en een fijne leefomgeving waar het goed toeven is voor jong en oud. Een Westland waar we trots op kunnen zijn en die we door kunnen geven aan de volgende generatie. 

Frits Zwinkels 
Voorzitter CDA Westland