AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij

Blij met het sportpark en nog meer!

Waar zijn we nu met z’n ALLEN erg blij mee? dat is met de toezegging van het college dat er echt iets gaat gebeuren bij het sportpark De Zweth. – POLIERTIEK juni 2021

De schouders van de verenigingen en van de politieke partijen. Oppositie en coalitie hebben zich hier echt voor ingespannen. En, mogen we het zo zeggen? Zo hoort het.

Rondom het 60 jarig bestaan van VALTO werd er nog eens benadrukt hoe ongelooflijk belangrijk een samenhang in het dorp is. Geen bloeiende sportverenigingen zonder gedreven bestuurders, zonder sponsoren. Dat past in ons dorp, waar veel dorpen/steden kampen met terugloop in ledenaantallen, knallen bij ons veel verenigingen uit hun jasje.

Afgelopen week liet het college gelukkig nog wat extra mooie geluiden horen. Er komt een fonds wat het mogelijk moet gaan maken om meer te doen aan winkelleegstand. Nu valt dat gelukkig in De Lier wel mee, maar toch. Goed dat het in de gaten gehouden wordt. Er is ook extra budget voor meer groen gekomen. Daar mag wel een tandje bij. Wij als CDA pleiten al veel jaren voor een verdere vergroening van het Oranjeplein. ORANJE moet GROEN. We hopen niet dat het alleen maar met een kwast verf opgelost gaat worden.

Het afval dossier houdt ons allemaal heel erg bezig en zal dat nog wel even een poosje blijven doen. Nascheiding zou het mooist zijn, alleen daar zijn onze verwerkers nog niet klaar voor. Onomkeerbare oplossingen worden nu niet genomen. Als we eens gaan stoppen met de plastic zakken, gooien we niet veel geld over de balk. Nee, we krijgen er wat voor terug… bewuster omgaan met ons afval.

We zijn ook blij met de toezegging dat de eerst komende jaren geen verhoging van de kosten van begraven komen. Dat hebben we wel even gehad. Hier hebben we best wel een stevig robbertje politiek voor moeten bedrijven, maar eind goed al goed.

Tot ziens in het dorp.

Anja van der Eijk-Groeneveld

Cor van der Mark

Raadsleden voor het CDA Westland

Aankondiging Tweede Berkenflat in ’s-Gravenzande

Heel blij zijn wij met het bericht van de Gemeente Westland dat, vanuit de gepresenteerde Voorjaarsnota, het plan voor een tweede Berkenflat in ‘s-Gravenzande wordt gesteund en gefaciliteerd. Ouderenhuisvesting is een heel actueel thema, doordat er steeds meer ouderen komen. Gepaste huisvesting is voor deze groep heel belangrijk. Het bestuur van de Berkenflat heeft dit ook onderkend en naar aanleiding van de stijgende wachtlijst voor een appartement, besloten een stap te zetten voor de realisatie van een tweede Berkenflat. CDA Westland is blij dat zij, in dit proces, het bestuur heeft mogen ondersteunen bij de aanvraag en de contacten met de Gemeente. Zij wenst het bestuur heel veel succes met de verdere uitwerking van de plannen.

CDA Westland,

Pieter Immerzeel en Anja van der Eijk

Voorjaarsnota 2021

Wij zijn blij met het bericht dat het college wil blijven investeren en ondersteunen. Afgelopen week presenteerden burgemeester en wethouders de plannen voor de komende periode aan de raadsleden. Hierin laten zij zien wat ze nog willen realiseren en hoe dit in de begroting past.

Een groot deel van onze plannen/voorstellen wordt komende periode uitgevoerd.

 • Sportpark de Zweth, De Lier: er worden extra middelen vrijgemaakt voor de uitbreiding van het sportpark. Al sinds 2018 brengen wij het parkeerprobleem onder de aandacht.
 • Noviteit, Monster: het evenementencomplex krijgt een andere functie en wordt in de toekomst een Huis van de Buurt. Ook hier wordt extra geld voor beschikbaar gesteld. Er is veel tijd gestoken in de participatietrajecten waarbij wij ook al ideeën aandragen sinds 2019.
 • De Brug, ‘s Gravenzande: dit wordt een serviceflat voor ouderen, zoals de Berkenflat.
 • Het MKB revolverend fonds heeft een budget van 1 miljoen euro om winkelkernen levendig te houden. Hierbij wordt gekeken naar de leegstand maar ook vergroening. Ook dit steunen wij al langer.

De Voorjaarsnota, die dit keer in één document is gecombineerd met de actualisatie van het begrotingsjaar 2021, is de opmaat naar de meerjarenbegroting 2022-2025 en schetst het financiële beeld en de beleidsvoornemens van het college voor de komende jaren. De nota maakt duidelijk dat het college de bij de vorige begroting ingezette koers wil voortzetten : “We blijven investeren en we ondersteunen en behoud en waar nodig en mogelijk.” Het college is tevreden: “Ondanks de huidige onzekere tijd zijn wij erin geslaagd een meerjarig sluitende begroting te presenteren en daarbij ook nog eens extra te investeren én het voorzieningenniveau op peil te houden. Dit in tegenstelling tot veel andere gemeenten en ondanks het feit dat ook ónze financiën behoorlijk onder druk staan.” Steunmaatregelen In 2021 en 2022 heeft het bestrijden van de negatieve effecten van de coronacrisis hoge prioriteit. Naast het huidige pakket aan steunmaatregelen wordt in de loop van dit jaar , mede met de inzet van de Westlanders Brigade, een herstelplan opgesteld op grond waarvan de steunmaatregelen al dan niet kunnen worden aangepast. Hierbij valt te denk en aan het bestrijden van eenzaamheid, het weer aan het werk helpen van degenen die werkloos zijn geraakt, de vroegtijdige aanpak van schuldenproblematiek en de inzet van schoolmaatschappelijk werk . Minimale stijging woonlasten De onroerendezaakbelasting stijgt in 2022 gemiddeld genomen met niet meer dan het inflatiepercentage en de overige woonlasten blijven per saldo gelijk. Het college wil niet overgaan tot de eerder aangekondigde verdere verhoging van de lijkbezorgingsrechten. 

Nieuw verkiezingsprogramma

CDA Westland werpt haar blik vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Er wordt gewerkt aan een nieuw verkiezingsprogramma en een mooie kieslijst. U wordt van harte uitgenodigd ons hierbij te helpen. Heeft u punten voor het verkiezingsprogramma? Wat vindt u belangrijk voor de komende 4 jaar? U kunt dat tot 31 mei mailen naar programma@cdawestland.nl.

Bent u of kent u iemand die geschikt is om op de kieslijst van het CDA te staan? Laat het ons weten en we gaan in gesprek. Stuur voor 31 juli een mail naar voorzitter@cdawestland.nl.

Elke vogel zingt….

Het is weer voorjaar en buiten zijn de vogels weer duidelijk aanwezig en ze zijn, zeker ’s morgens vroeg, goed te horen. Ze zingen om het hardst om gehoord te worden. Eigenlijk werkt het in de mensenwereld net zo, ook wij willen graag gehoord worden.

Voor een muzikant is er niets mooier als zijn song op de radio wordt afgespeeld of als er mensen zijn die zijn liedje zingen. Ook voor een schrijver is het fijn te weten als hij merkt dat zijn bijdragen gelezen worden. Alweer een tijdje terug schreef ik column over fietsen naar het werk, minimaal een keer per week. Ik heb dit tot nu toe altijd volgehouden!  Goed voor je gezondheid, voor het milieu en natuurlijk kan je optimaal genieten van de vogels buiten. Eigenlijk was ik deze column alweer vergeten, tot op het moment dat ik afgelopen week een e-mail kreeg van een collega uit Amerika, zij schreef: vandaag weer je fietsdag? Zij had gehoord via een andere collega uit Holland over mijn column en had deze onthouden. Zij had daar in de VS ook vaker de fiets gepakt. Niet naar haar werk, de afstanden zijn daar te lang voor, maar gewoon in haar vrije tijd. Dat mijn bijdrage gelezen en nagevolgd wordt, voelde even als die vogel die blij is om gehoord te worden!

Eigenlijk heeft elk mens de behoefte gehoord te worden. Gehoord worden betekent eigenlijk gezien en serieus genomen worden. Vanuit de landelijke politiek weten we wat de gevolgen kunnen zijn, als dit niet gebeurt. Het kan leiden tot ernstige excessen zoals onlangs gepasseerd in de toeslagenaffaire. In de lokale politiek probeert het CDA altijd wel een luisterend oor te hebben voor de burgers.  Ook al kan niet elke wens ingevuld worden, wij luisteren naar u en nemen uw boodschap serieus.

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

FEESTJE GEMIST?

Ik denk dat bijna iedereen, hier volmondig JA op zal gaan zeggen. Wat hebben we veel  feestjes gemist en we zijn er waarschijnlijk nog lang niet. Hoe mooi is het dan dat we in ons dorp wel in staat zijn om toch een feestje te maken. –POLIERTIEK mei ‘21

Ons Oranje comité  weet iedere keer weer de juiste snaar te raken. Kom er maar eens om; “heb je geen vlag?” ‘we komen er aan met trap en klopboor. ‘’Zo die hangt en zal dat waarschijnlijk nog heel veel jaren blijven doen’. Het is altijd al een feest in het dorp als er gevlagd wordt. We kleuren echt rood/wit/blauw. Dit is dan zo’n feestje wat we zelf maken.

Wat ons ook plezierig verraste is dat er voor elke leegstaande winkel in het dorp weer nieuwe huurders klaar staan. In tegenstelling tot andere dorpen om ons heen, zijn we gelukkig bereid om de lokale middenstand ‘in de been’ te houden. Webwinkels perfect, maar gewoon een gezellig dorp, is veel plezieriger. Op Internet ontmoet je elkaar niet, op de stoep voor de bakker, groenteboer, slager of supermarkt wel. Gaat het met je? Lukt het? Kan ik iets voor je doen? Zo zitten we toch in elkaar, als we diep in ons hart kijken? Het is toch een feestelijk gevoel als we een levendige winkelstand hebben. In de Hoofdstraat nog een paar losse eindjes oplossen. Het oude pand van ‘van der Ende’ naast het Raedthuysplein kan wel eens echt beetgepakt worden. Kansen om startersappartementen te bouwen.

Enige weken geleden waren er wat bijeenkomsten rondom het wonen van mensen in de middengroep en senioren. Prachtige initiatieven in het land. Volgens ons past dat perfect in De Lier. Volmaakt Wonen is zo’n initiatief of de Knarrenhof. We hebben plekken genoeg in ons dorp. We bouwen volop buiten de kern, maar we zullen ook IN de kern aan de gang moeten. Dat kunnen nooit huizen met tuintjes voor en achter zijn. We zullen toch wel de lucht in moeten.

Het grote en omvangrijke werk aan de begraafplaats gaat gestaag door, het einde ( van de werkzaamheden althans) is in zicht. Het feit dat er een groot rooster vast zat ergens bij het Suez kanaal is wel een aardig verhaal. We hebben afgelopen week stilgestaan bij onze vrijheid ( niet te verwarren met vrijblijvendheid). Laten we daar elke dag aan denken.

Jullie kunnen ons (Anja en Cor) weer volop tegenkomen in het dorp. Met of zonder mondkapje. Spreek ons maar even aan.

Cor van der Mark

Raadslid voor het CDA Westland

Project dodenherdenking

Afgelopen week zagen Cor en Jenny een documentaire waarin aandacht werd geschonken aan het adopteren van oorlogsgaven. Zij vonden het een ontroerend mooi initiatief en vragen zich af of ze een soortgelijk project in Westland kunnen opzetten. Ze hebben een rondje gemaakt langs alle begraafplaatsen in onze gemeente en zagen dat er rond dodenherdenking niet overal aandacht wordt besteed aan graven van soldaten die vaak op jonge leeftijd gesneuveld zijn.

CDA Westland wil graag inventariseren hoeveel oorlogsgraven er in Westland precies zijn. We hopen dat het historisch archief ons daarbij wil helpen. Daarna willen wij kijken of er voldoende vrijwilligers te vinden zijn die een graf van een buitenlandse of Nederlandse soldaat willen adopteren en een bloem bij het graf willen leggen op 4 mei maar bijvoorbeeld ook op de geboorte- of sterfdag van de omgekomen soldaat.

Westlanders die geïntegreerd zijn in de adoptie van een graf kunnen uiteraard contact met ons opnemen.

Raadsleden CDA Westland

Cor van der Mark en Jenny Vermeer- de Smit

Rondweg Ambachtsweg is echt noodzaak!

In november heeft de gemeenteraad een motie, op initiatief van CDA en ondersteund door Westland verstandig en LPF, aangenomen om als alternatief van het afsluiten van de ambachtsweg een rondweg aan te leggen langs het industrieterrein van de Ambachtsweg weg en door de Erasmuszone. Daarbij zouden veel problemen die de afsluiting nu geeft permanent kunnen worden opgelost en ook toekomstige plannen uit de visie Wateringen kunnen worden verwezenlijkt.

Op 6 april heeft het college van B&W een raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad verstuurd waarin kanttekeningen werden geplaatst inzake deze aangenomen motie. Ofwel de rondweg zou het college in een advies naar de gemeenteraad niet willen aanleggen.

Die kanttekeningen verbazen vooral vanwege de eenzijdige benadering vanuit het woningproject zelf zonder ook echt te kijken wat daarvoor de (toekomstige) consequenties zijn in haar algemeenheid voor heel Wateringen. Als input op de in de brief genoemde gedachtewisseling en/of op de begrotingsraad heeft het CDA ook weer kanttekeningen op de raadsinformatiebrief geplaatst en nu al willen delen via schriftelijke vragen aan het college. Als ondersteuning voor die kanttekeningen heeft CDA deze onderbouwd in een lijvig document met binnen gekomen reacties op de afsluiting.

Laat duidelijk zijn dat CDA Westland, evenals vele Wateringers met de ervaring van een afgesloten Ambachtsweg als ervaring, de rondweg nog steeds noodzakelijk vindt om daarmede vele toekomstige zaken op te kunnen lossen!

Wij hebben de volgende vragen:

 1. Waarom heeft u de rondweg oplossing niet voorgelegd (anders dan u nu meedeelt) in de keuzemogelijkheden in visie Wateringen aan het publiek, terwijl die al wel als oplossingsrichting was aangedragen, en komt u vervolgens wel tot de conclusie dat deze oplossing niet wenselijk is?
 2. Wij constateren dat er vooral geacteerd wordt in de plannen voor de nieuwe woonwijk op het woningbouwprogramma met bijhorende financieringen. De rondweg voorziet, naast een betere en rechtstreekse ontsluiting van de nieuwe wijk naar zowel Wateringen als Den Haag, ook in het verwezenlijken van belangrijke doelstellingen in de visie Wateringen, zoals het autoluw maken van de Ambachtswijk, een snelle en korte ontsluiting van Wateringen naar Den Haag (conform bestemmingsplan voor de Ambachtsweg) en de optimale mogelijkheid voor goede nieuwe OV verbindingen. Waarom kan er dan bij dit bestemmingsplan niet meer in een groter en toekomstbestendiger verband gekeken wat er ook nog verwezenlijkt kan worden? Het is een eenmalige kans om het gelijk goed te doen, ook voor het milieu!
 3. Waarom benoemd u nu alleen de ontsluiting van het kruispunt Poeldijkseweg / Erasmusweg als vervolgontsluiting van de nieuwe woonwijk? Ziet u dan echt geen problemen op de andere vervolg ontsluitingsmogelijkheden op wat nu al wordt ervaren door afsluiting van de Ambachtsweg en wat juist opgelost zou kunnen worden met de rondweg, en waarom dan niet?
 4. Is er al nagedacht over de verkeersafhandeling gedurende de genoemde ombouw van de twee grootste knelpunten als ontsluiting van de Noordweg/Poeldijkseweg? Zou daar de rondweg niet een grote rol als oplossing in kunnen spelen? Zou daarvoor bij PZH en/of de gemeente Den Haag dan ook een aanvullende financiering voor de rondweg voor verkregen kunnen worden?
 5. U geeft in uw punt 4 aan dat er uit verkeerstechnisch oogpunt geen aanvullende maatregelen getroffen hoeven te worden. Dat klopt inderdaad in de situatie dat de Ambachtsweg als gebiedsontsluitingsweg in twee richtingen in tact zou blijven voor Wateringen, lezende de opmerking: “bij grotere ingrepen in de kern lopen de wegen rondom eerder vol. Hier ondervinden echter ook de Wateringers hinder van (bereikbaarheid)”. Wij zien de afsluiting als een grotere ingreep in de bereikbaarheid van Wateringers. Dan is de conclusie toch gerechtvaardigd dat bij een afsluiting (indien dat het geval blijft) van de Ambachtsweg er wel een alternatief moet komen, en dat de rondweg daarbij het meest logisch is?
 6. Klopt onze constatering in de inleiding vanwege de aan te brengen knip in de nieuwe woonwijk, dat de Ambachtsweg dus weer blijvend opengesteld gaat worden voor al het doorgaand verkeer? Zo nee, moet dan de nieuwe woonwijk inderdaad voor auto’s via Den Haag naar Wateringen centrum ontsluiten?
 7. Kunt u een volledige onderbouwing geven van alle te verwachten vertragingen in tijd en verlies aan gronden die extra geclaimd moeten worden vanwege de rondweg? Is het niet zo dat de rondweg grotendeels zou komen te liggen op de tuin van Van der Lelij (is eigendom van de gemeente) en dat de rondweg ook grotendeels dezelfde zou kunnen zijn als de weg die het bedrijventerrein ontsluit?
 8. Als er een paar woningen minder neergezet kunnen worden vanwege de rondweg, is het dan een optie om op een paar appartementen die, naar een eerdere mededeling van de wethouder, wel eens 11 verdiepingen hoog zouden kunnen worden, één of meer verdiepingen extra te gaan bouwen om dat verlies weg te werken?
 9. Zoals u nu de plannen brengt moeten auto’s grotendeels omrijden via diverse routes over vaak drukke verkeersknooppunten, ofwel een onnodige extra belasting voor het milieu vanwege extra brandstofverbruik. Hebt u ook berekend, inclusief de ervaringen die nu al zijn opgedaan m.b.t. het afsluiten van de Ambachtsweg, wat daarbij die extra milieubelasting is? Zo ja, hoeveel is die dan en past die dan nog in de doelstelling van de gemeente m.b.t. verbetering van het milieu?
 10. Bent u niet bang dat het moeilijker wordt om nieuw noodzakelijk OV tussen Wateringen en Den Haag te krijgen als de rondweg er niet komt en deze ook niet door de Ambachtsweg heen mag zoals de situatie nu is? Wij refereren hier aan de bezuinigingsplannen voor het OV vanwege de coronapandemie om lijnen te gaan strekken (en soms zelfs schrappen) met de boodschap dat OV routes zo kort mogelijk moeten zijn om snelheid en tijdwinst te bereiken voor de gebruikers.
 11. Refererend aan het verzameldocument met verzamelde bezwaren om de Ambachtsweg niet af te kunnen sluiten zonder het alternatief van de rondweg, bent u het eens met de conclusie dat de rondweg nodig is als beter alternatief , en zo nee op welke punten dan niet?
 12. Al met al: is het niet verstandig om het tijdverlies dan maar voor lief te nemen, als dat al zo is en ervan uitgaande dat er dan geen zienswijzen worden ingediend op het bestemmingsplan, om geheel in te steken op een toekomstgericht plan dat niet alleen betrekking heeft op de nieuwe woonwijk zelf, maar ook voldoet aan andere doelstellingen in de Visie Wateringen?

Overzichtskaart van de Poeldijkseweg en Noordweg:

Jan van Rossum

Afvalwijzer – Wijzer met afval

Een maand geleden is er ook bij de u de aanslag voor de afvalstoffenheffing op de mat gevallen. Een behoorlijke stijging ten opzichte van verleden jaar. De beschuldigende vinger voor deze lastenstijging ging naar de Gemeente in verband met een duur afgesloten afvalinzamelingscontract. Dit is echter maar een klein deel van de waarheid. Het andere deel van de waarheid wijst naar onszelf, wij produceren met elkaar veel te veel afval!

Daarbij scheiden wij ons afval nog onvoldoende. Waar 100 kg restafval per inwoner per jaar de norm is, staat onze teller op 230kg per inwoner per jaar! Al deze kilo’s restafval vinden een weg naar de verbrandingsovens. Veel bruikbare grondstoffen worden zonder pardon verbrand en veroorzaken hierdoor ook nog eens CO2 en fijnstofuitstoot. De rijksoverheid geeft aan dat zij met haar beleid inzet op hergebruik van grondstoffen en daarom de afvalstoffenbelasting op restafval fors verhoogt. In 2050 moet Nederland volledig draaien op herbruikbare grondstoffen.

Afvalscheiding in Westland geschiedt bij de bron, dat wil zeggen dat de burgers zelf verantwoordelijk zijn om hun afval zo goed mogelijk te scheiden. Door afgescheiden stromen, zoals papier, plastic, textiel en glas, is hergebruik gemakkelijker te realiseren. CDA Westland steunt het beleid van de gemeente voor afvalscheiding bij de bron. Afval scheiden motiveert en creëert bewustwording, het verlaagt het aantal kilo’s restafval en door schone aanlevering van de verschillende stromen, wordt hergebruik efficiënter. Wat eigenlijk wordt gemist is een heldere instructie van de Gemeente om scheiding van de afvalstromen te optimaliseren. Hoeveel mensen weten bijvoorbeeld dat plastic verzameld moet worden in een doorzichtige zak? Plastic verzameld in een grijze zak wordt afgekeurd en alsnog verbrand! Actieve voorlichting d.m.v. een afvalwijzer is essentieel.

Wat we uiteindelijk willen bereiken is een kleinere stroom restafval. Door goed te scheiden ontstaan waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Afval krijgt zo een nieuw leven dat keer op keer kan worden gebruikt, met als gevolg minder vervuiling en mindere aanslag op natuurlijke hulpbronnen van moeder aarde. Als hier nog bijkomt dat verminderde restafval kan leiden tot een kleinere stijging of zelfs daling van uw aanslag afvalstoffenheffing is, wat mij betreft, de cirkel rond.

Pieter Immerzeel,

Raadslid CDA Westland

Samen werken aan structureel meer groen

Afgelopen raadsvergadering werd gedebatteerd over de besteding van het restantbedrag uit het project Leefomgevingsfonds (LOF). Sinds 2016 heeft de gemeenteraad 3,75 miljoen euro vrijgemaakt voor dit project. Bedoeld om Westland meer leefbaar en groener te maken.

Met het schrappen van eerder vastgestelde plannen als ‘Fitnessplek Hofpark’ en een volwaardige sportvoorziening in de wijk Vliettuinen was CDA Westland het niet eens. Het Hofpark wordt meer en meer gebruikt voor activiteiten als bootcamp en andere vormen van trainingen. Ook scholen maken veelvuldig gebruik van het Hofpark bij activiteiten.

In de raadsvergadering van 13 april jl. heeft CDA Westland met GBW middels een amendement het voorstel ingediend om het project ‘Fitnessplek Hofpark’ niet te schrappen, maar eenvoudig te realiseren op het bestaande hobbelige voetbalveldje door op te hogen met kunstgras. Kunstgras vergroening? Niet in de zin van levend groen. Wel dat een multifunctioneel sportveld in de openbare ruimte wordt gerealiseerd waar vele doelgroepen, scholen in de omgeving gebruik van kunnen maken en er zelfs weer een potje gevoetbald kan worden op een zgn. Cruyffcourt. Met voldoende steun heeft de gemeenteraad dit voorstel aangenomen. CDA Westland is blij dat met dit besluit de leefbaarheid voor Wateringen zal verbeteren voor sport en spel in de buitenlucht. 

Gelukkig zien we naast gemeentelijke projecten steeds meer initiatieven voor vergroening door inwoners zelf. Zo is in mijn dorp ‘Groenermaasdijk’ bezig om een vergroeningplan te maken en in te dienen bij de gemeente. Ook de bewoners van de Wateringse Ambachtsweg zijn recent gestart met het vergroenen van de eigen woonomgeving door het beheer en onderhoud van 16 gemeenteperken over te nemen.

Ook initiatieven om je eigen leefomgeving te vergroenen? Laat je ideeën horen (aan de gemeente) en ga ermee aan de slag. Doorpakken!

Petra Scheffers,

Raadslid CDA Westland