AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij

Weg met de afvalberg

Afgelopen week stonden de kranten vol van de financiële tekorten die zijn ontstaan bij de gemeente Westland afdeling afvalstoffenheffing. Voor een ieder van ons een onaangename mededeling immers de stijgende kosten zullen in de tarieven worden verrekend, dit betekent een fors hogere rekening voor de burgers volgend jaar.

Voor velen een reden om boos te worden op gemeente en rijksoverheid, deels is dit misschien terecht! Maar wordt het ook eens tijd om in de spiegel te kijken en hand in eigen boezem te steken. Produceren wij met z’n allen niet veel te veel afval? De overheid geeft aan dat er niet meer dan 100 kg restafval per jaar per persoon mag worden geproduceerd en daar zitten wij in het Westland nog ver boven.

Ook dit jaar springt eruit, immers in Corona tijd zijn we meer thuis en hebben wij meer thuis geconsumeerd. Echter, na kort onderzoek, blijkt er nog een belangrijke reden te zijn en dat is, de sinds jaren groeiende online aankopen. Deze producten zijn vaak onnodig ruim verpakt en na elke aankoop verdwijnt veel verpakkingsmateriaal in de prullenmand, met als gevolg een enorm aanbod van afval. Misschien zou dit voor u een argument kunnen zijn om weer meer bij de plaatselijke middenstand te kopen!

Een andere reden van de afvalberg zijn de vele aankopen van vaak goedkope producten die, na kort gebruik, alweer snel worden weggegooid. Een grote wens is te leven in een circulaire wereld, waar niets meer wordt vernietigd maar steeds weer wordt hergebruikt. Zover is het nog lang niet maar u kunt helpen door meer kwaliteit dan kwantiteit te kopen. Dit betekent langere levensduur van producten, immers een duur product kan gerepareerd worden als dit kapot is of een tweede leven krijgen. Dan verdwijnen deze niet direct op de afvalberg! Met als gevolg, veel minder afval.

Om een bekende voetballer te quoten die eens zei: “elk nadeel heeft zijn voordeel” laten wij van het nadeel van de hogere afvalstoffenheffing een voordeel maken door samen te gaan werken aan een kleinere afvalberg en toe te gaan naar een circulaire wereld die ook voor onze kinderen en kleinkinderen een mooie plaats is om op te leven. Dan komt het met die afvalstoffenheffing in de toekomst ook wel goed!!

Pieter Immerzeel,

Raadslid CDA Westland

Politie op bestelling

Tijdens de raadsvergadering (22 sept) is een idee van Petra Scheffers unaniem aangenomen. Het betreft “Rent-a-cop voor verkeersonveilige situaties”.

“Het is eigenlijk politie op bestelling”, zegt raadslid Petra Scheffers. “En dat betekent dat burgers de politie kunnen inschakelen voor bijvoorbeeld een onveilige verkeerssituatie in hun wijk of buurt, bijvoorbeeld voor snelheidscontroles.

De politie in Westland heeft al een wekelijks spreekuur op Facebook, maar Rent-a-cop is toch weer iets anders. “Dan gaat de politie daadwerkelijk op locatie kijken en inventariseren wat de overtredingen zijn,” aldus Scheffers.

Petra werd geïnterviewd door WOS TV. Bekijk het interview hier.

Wij stelden de volgende vragen aan het college:

Motie Rent-a-cop (politie op bestelling) voor verkeersonveilige situaties (bij agendapunt 10 vaststelling beleidsplan verkeersveiligheid Westland 2040)

De Raad van de gemeente Westland, in vergadering bijeen op 22 september 2020,

Constateerde dat,

 • Het beleidsplan verkeersveiligheid Westland 2040 met tevredenheid door de fractie ontvangen is.
 • Daarmee ook de mogelijkheden groter zullen worden om meer controles te kunnen uitvoeren die verband houden met verkeersveiligheid.
 • Ondertussen ons ook een nieuw project ‘Rent a cop’ bekend geworden is waarmee knelpunten in verkeersveiligheid directer gemeld en aangepakt kunnen worden.
 • Meerdere gemeenten inmiddels dit project hebben omarmd.
 • Geïntroduceerd; een project waarbij de burgers van een wijk zelf de politie kunnen aansturen, door via e-mail, Facebook, twitter of persoonlijk bij de politie aan te geven waar de politie zou moeten controleren op verkeersovertredingen.
 • De politie en/of boa’s daarvoor een aantal dagen per jaar beschikbaar stellen.
 • Het project ‘Rent a Cop’ in diverse gemeenten al tot zeer succesvolle resultaten heeft geleid.

Overwegende dat ‘Rent a Cop’:

 • Bij kan dragen aan een verhoogd verkeersveiligheidsgevoel van onze inwoners.
 • Tevens de zichtbaarheid van de politie in onze wijken kan vergroten en het contact tussen de politie en de inwoners kan intensiveren.
 • De politie in staat stelt om de verkeersproblematiek die speelt in een kern of buurt beter in kaart te brengen en daar directer op kan acteren.

Verzoekt het college:

In overleg te treden met de politie om te onderzoeken het project ‘Rent a Cop’ in 2021 in te voeren in de gemeente Westland. 

En gaat over tot de orde van de dag.

CDA Westland 

Petra Scheffers

Gemeente heeft aangegeven niet te gaan op ruimen

De gemeente Westland heeft geen instrumenten om in te grijpen bij het voormalig tuincentrum aan de Staelduinlaan in ‘s-Gravenzande.

Al geruime tijd wordt er van meerdere kanten aandacht gevraagd voor de onooglijke toestand tegenover de ingang van het Staelduinse Bos.

Al meerdere jaren geleden vertrok het toen opererende tuincentrum en daarna is in de hoek van de Van Rijckevorsellaan en de Staelduinlaan een rimboe ontstaan.

Iedere bezoeker aan ons Staelduinse Bos ergert zich eraan. Zeker nu er meer en meer bezoekers komen nadat er een mooie parkeerplaats is aangelegd.

Nadat wij dit bij de gemeente hebben gelegd, hebben zij aangegeven om niet te gaan opruimen. De wethouder laat weten, dat Westland alleen in kan grijpen als er sprake is van gevaar, en dat is nu niet het geval. 

Nu hebben wij besloten om met andere CDA leden onze handen uit de mouwen te steken en aan de slag gaan met het opruimen bij het voormalig tuincentrum aan de Staelduinlaan in ‘s-Gravenzande.

Namens CDA fractielid,

Cor van der Mark

Anker teruggeplaatst op Van Gentplein De Lier

Afgelopen commissie Ruimte vroegen CDA Westland en Westland Verstandig bij monde van de raadsleden Van der Mark en Boekestijn wanneer het anker weer teruggeplaatst ging worden op het Van Gentplein in De Lier.

De wethouder antwoordde direct dat het op woensdag 9 september weer geplaatst zou gaan worden en hetgeen gebeurde. Na een verblijf elders van 4,5 jaar werd het de hoogste tijd.

Dank aan wethouder en staf,

Namens de fractie van CDA Westland,

Cor van der Mark

Verontrustende berichten over Winkelcentrum de Tuinen in Naaldwijk

Vandaag (9 september) lezen wij in de lokale pers verontrustende berichten over de controverse tussen de winkeliers van de Tuinen (de huurders) en de verhurende partij.

Men overweegt om elkaar in de rechtszaal te gaan treffen. Dit is natuurlijk niet goed voor de winkeliers en voor de Naaldwijkse middenstand als geheel.

Het is zeker geen goede zaak als door deze onverkwikkelijkheden de leegstand in Naaldwijk (met name in de Tuinen) nog verder toe gaat nemen.

Daarom enkele  vragen:

 • Is het college bekend met deze situatie. Nu zal dat zeker zijn, maar was men dat al?
 • Als het al bekend was, wat is er dan al aan gedaan?
 • Wil het college in contact treden met de gezamelijke winkeliers en de Ondernemersvereniging?

Namens de fractie van CDA Westland,

Cor van der Mark

Tourrit voor het Leontinehuis

Als CDA Westland vinden wij het belangrijk om betrokken te zijn bij maatschappelijke projecten. Door veel bijzondere verhalen zijn wij betrokken geraakt bij het Leontinehuis.

Afgelopen zaterdag vond er een sponsorrit plaats voor het Leontine huis. In dit huis, vernoemd naar Leontine van Moorsel de bekende wielrenster, is er opvang voor kinderen met een eetstoornis.

Kinderen worden opgevangen en begeleid door ervaringsdeskundigen, dus mensen die vroeger ook aan deze stoornis leden. Zowel Leontine als een ex patiënte deden een indrukwekkend verhaal. Daarna vond de rit plaats die startte in Zevenhuizen en langs de Rottemeren ging, we konden tijdens de rit genieten van de prachtige natuur.

Deze geslaagde middag werd mede ondersteund door het CDA onder aanvoering Hugo de Jonge. Wij wensen Leontine veel succes met haar opvang!

Pieter Immerzeel,

Raadslid CDA Westland

Aan de bewoners van Duingeest

Beste bewoner,

Fijn en veilig wonen voor jong en oud, daar hoort ook veilig spelen bij. Daarom stelden wij deze vragen over het verkeer in uw wijk en stellen een tweede ontsluitingsroute voor. Hierdoor is er minder verkeer langs de speeltuin en bent u sneller de wijk uit doordat het verkeer beter doorstroomt.

Meer informatie vindt u op www.cdawestlandnl/duingeest

Heeft u ideeën over de wijk? Mail ons gerust via Jaco@cdawestland.nl

Jaco Eeltink,
Namens CDA Westland

Economische Overwegingen

Zoals voor velen, leven we momenteel in een vreemde wereld. Een onzichtbaar virus waart rond wat ons allen een unheimlich gevoel geeft. Als alles, na maanden, weer gewoon lijkt te zijn, duikt plots het virus weer op en zijn er weer meer besmettingen. Regels worden daarna weer aangescherpt. Kortom we moeten op onze hoede zijn voor de onzichtbare vijand.

Ook voor mensen, die een economische opleiding hebben gehad, zoals ik, is de wereld niet meer zoals die was. In de economie gebeuren nu dingen die in leerboeken als niet voor mogelijk gehouden kunnen worden. Dit geeft mij ook een unheimlich gevoel! Economische wetmatigheden lijken niet meer te gelden.

De grotere vraag naar geld wordt niet vertaald in stijgende rente. Ook de grote vraag naar goederen vertaalt zich niet in hogere inflatie. Zelfs de enorme vraag naar arbeid van het afgelopen jaar liet zich nauwelijks vertalen in hogere lonen. Wat is het probleem zult u zich afvragen?

Wetmatigheden zijn er om de markt af te remmen of te corrigeren waar een ontwikkeling doorschiet. Nu dat minder of niet gebeurt kunnen er zaken scheefgroeien waar we later veel last van kunnen krijgen. Een voorbeeld: “als de rente laag is zal er een drang zijn om veel te lenen, misschien wel meer als wat verantwoord is.”

Immers de kosten van vreemd vermogen zijn erg laag, dat is voor dit moment heel gunstig, maar wat gebeurt er als de rente straks toch erg hard stijgt? Ook geldt dit voor de schuld, eens moet deze worden terugbetaald! Gelukkig verkeert Nederland in een relatief gunstige positie omdat wij een zeer solide Minister van Financien hebben in Wopke Hoekstra. Door zijn verstandige beleid is er een buffer opgebouwd waaruit geput kan worden om de nationale economie optimaal te steunen.

Maar de gunstige Nederlandse positie geldt helaas voor veel andere Europese landen niet! Met torenhoge schulden tot gevolg.

Toch lijkt het ook voor Nederland verstandig om steunprogramma’s af te bouwen, enerzijds om schulden niet te hoog op te laten lopen die door volgende generaties terugbetaald moeten worden. Anderzijds om de arbeidsmarkt ook zijn werk te laten doen.

Mensen die momenteel in sectoren werkzaam zijn waarvoor de kansen voor nu en in de toekomst gering zijn, kunnen worden omgeschoold voor sectoren waar de komende jaren veel werk te doen is (zoals de zorg). Laten we verantwoord omgaan met de middelen en optreden als goed rentmeester.

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Meer aandacht voor Baron van Gentplein in De Lier

Wij stellen deze vragen in gezamenlijkheid met de fractie van Westland Verstandig.

In de loop van de jaren is er al veel aandacht besteed aan dit plein. Een postzegel groen, maar ook daar is men al blij mee.

Enkele vragen:

 • Der hondenuitlaat parade is op sommige momenten erg groot. Er zijn weinig sanitaire voorzieningen. Kunt U alvast een aanduiding neerzetten om de mensen attent te maken op: gebruik van hondenpoepzakjes en losloop verbod bordjes neerzetten.
 • De toenemende horeca aan de westkant van het plein geeft wat extra overlast van zwerfvuil. Een extra afvalbak kan wonderen doen. Kan die geplaatst worden?
 • In de planning staat het terugzetten van het Anker. Kunt U een exacte planning aangeven?

Namens de fractie van CDA Westland,

mede namens de fractie van Westland Verstandig

Cor van der Mark en Leo Boekestijn.

Vragen over PGB-kosten

In het concept accountantsverslag 2019 zijn de resterende fouten en onzekerheden behorend bij de jaarrekening 2019 weergegeven.

Ons is opgevallen dat er een onzekerheid bestaat over de rechtmatige besteding van de PGB kosten voor een bedrag van 3.927.000 euro en onzekerheid over de getrouwheid en rechtmatige besteding van de WMO kosten voor een bedrag van 457.000 euro.

In 2018 is de gemeente Westland gestart met een proef ten aanzien van het PGB-portaal. Met dit portaal is de besteding tot op de eurocent inzichtelijk en het portaal controleert meteen of de declaratie klopt. Via dit PGB-portaal kan een budgethouder PGB aanvragen welke na besteding verantwoord moet worden via ditzelfde portaal.

Het systeem geeft veel meer gemak en minder fouten. Verder controleert het PGB-portaal meteen of de ingediende declaraties in overeenstemming zijn met de afspraken in de zorgovereenkomst.

Inmiddels is het PGB-portaal een vast onderdeel in onze gemeente en is dit in 2019 overgedragen aan het ministerie van VWS om het portaal verder landelijk in te gaan voeren.

Wij hebben hierom de volgende vragen:

 • De totale kosten jeugd 2019 komen uit op 26 mln. Voor welk bedrag bestaan de totale kosten jeugd 2019 uit ZIN (zorg in natura) en PGB?
 • Waarin zit de onzekerheid wat betreft de rechtmatige besteding van de PGB-kosten ondanks het nieuwe PGB-portaal?
 • Hoe zouden wij als gemeente de onzekerheid over de rechtmatige besteding van de PGB-kosten omlaag kunnen brengen?
 • Waarin zit de onzekerheid wat betreft de getrouwheid en rechtmatigheid van de WMO-kosten?
 • Hoe zouden wij als gemeente de onzekerheid over de getrouwheid en rechtmatige besteding van de WMO-kosten omlaag kunnen brengen?

Wanneer wij hier antwoord op krijgen laten wij u dit weten.

Namens de fractie van CDA Westland,

Anja Van der Eijk-Groeneveld en Janice de Jong