AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 8)

Burger of Consument

Wij, Nederlanders zijn over het algemeen heel betrokken wereldburgers. We zijn ons bewust van de omgeving, de wereld en voelen ons verantwoordelijk voor het wel en wee in de natuur en het dierenrijk. Als CDA-er doet het mij erg goed om te merken dat de Nederlander het rentmeesterschap, waar het CDA zich altijd voor heeft ingezet, serieus neemt.

Ook staat de gemiddelde Nederlander bekend als zeer prijsbewuste consument. Eigenlijk een prima verantwoordelijke eigenschap. Is de uitdrukking niet: “Zuinigheid en vlijt bouwt huizen als kastelen!”. Supermarkten spelen hier goed op in om ons als consument te verleiden met hamsterweken, bonusaanbiedingen ect. Maar toch gaat hier de schoen wringen! Er volgt een spanningsveld tussen de burger en de consument.

Want hoe is het mogelijk goedkoop voedsel aan te bieden, wat wij als consument graag willen. Maar ditzelfde voedsel willen wij als burger graag op een verantwoordelijke en milieubewuste wijze geproduceerd hebben. Dit kan niet, deze bovengenoemde uitgangspunten zijn strijdig!

Deze genoemde strijdigheid zorgt voor boze en teleurgestelde boeren en tuinders. Zij zijn namelijk de dupe van deze strijdigheid. Van hen wordt namelijk gevraagd om goed en eerlijk voedsel te produceren, maar er wordt voor deze inspanningen geen eerlijke prijs betaald. Zij werken vaak nog met verkoopprijzen die al jaren, voor hen, niet gestegen zijn.

Helaas is een oplossing voor dit probleem niet snel te vinden, er is veel gezocht in innovatie en schaalvergroting bij de boeren. Maar juist deze schaalvergroting heeft, zeker in de veeteelt, negatieve invloeden op onze natuur. De juiste modus is nog ver weg, de markt laat zich niet makkelijk reguleren.

Als u op journaal en in de krant leest van de boze boeren, denk dan aan even terug aan dit artikel, wellicht leidt dit tot uw begrip voor onze agrariërs!

Pieter Immerzeel,

Raadslid CDA Westland

Buitensporten bij sportscholen de hele zomer mogelijk dankzij vragen CDA

Doordat wij vragen hebben gesteld over het buiten bij sportscholen mogen sportscholen hun tenten laten staan tot 1 september.
Nadat bekend werd dat sportscholen weer open mochten op 1 juli moesten de sportscholen de voorzieningen om buiten te sporten weer opruimen. Wat ons betreft onredelijk en daarom hebben wij verzocht de toestemming om buiten te sporten te verlengen tot 1 september.

Waarom mag horeca hun terras wel uitbreiden tot 1 september en sportscholen niet?

Veel sportscholen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om sinds 28 mei nabij hun accommodatie tijdelijk een open tent neer te zetten. Na mededeling door de Gemeente Westland op 2 juli moeten deze tenten binnen een week opgeruimd zijn, te weten voor maandag 6 juli. Dit heeft tot verbazing geleid bij ondernemers met een sportschool, vooral omdat zij veel opbrengsten hebben moeten missen en dit tot kosten leidt om de tenten dit weekend te moeten verwijderen.

Sommige sportscholen hebben juist recent deze tenten pas neergezet om alle abonnementhouders te kunnen voorzien van een mogelijkheid om te kunnen blijven sporten vanwege de beperkte ruimte binnen.

De horeca heeft echter vrijstelling gekregen tot het einde van dit seizoen om hun terrassen uit te breiden. De horecazaken mochten op 1 juni hun gasten weer verwelkomen, daar de sportscholen dit pas 1 juli ’20 binnen weer mochten. Aangezien sportscholen vanwege de afstand die tot elkaar bewaard moet worden minder mensen binnen kwijt kunnen dan voorheen en dit voorlopig nog de gehele zomer geldt hebben wij de volgende vragen

· Is het mogelijk de sportscholen, net als de terrassen in Westland, vrijstelling te geven tot in ieder geval 1 september om de tijdelijke sportvoorzieningen te behouden om te kunnen sporten, of deze nu op eigen terrein staan of niet?

· Wilt u in gesprek gaan met de sportschoolhouders om te kijken hoe na die tijd alle mensen kunnen blijven sporten?

Janice de Jong,
Raadslid CDA Westland

Wij hebben hierop een positieve reactie ontvangen.

Als gevolg van de maatregelen tegen verspreiding van COVID-19 zijn de sportscholen tot 1 juli jl. gesloten geweest. In de aanloop naar een heropening is door de gemeente medewerking verleend aan initiatieven van sportscholen om buiten en aansluitend op het gebouw van de sportschool voorzieningen te treffen die het mogelijk maken in de buitenlucht te sporten. Nu het sporten in de sportschool weer is toegestaan, met inachtneming van de maatregelen om verspreiding van CO-VID-19 tegen te gaan conform de aanwijzingen van de Minister van VWS van 26 juni 2020 en de noodverordening per 1 juli 2020, is de noodzaak om dergelijke voorzieningen te laten voortduren niet langer aanwezig.

Bij nader inzien is de datum 6 juli wellicht te vroeg om verwijdering van tenten te vragen. Dit wordt dan ook bijgesteld in de zin dat tenten op de openbare weg uiterlijk op 1 augustus dienen te zijn verwijderd en tenten op het eigen terrein uiterlijk op 1 september. Tenten welke na genoemde data nog aanwezig zijn worden aangemerkt als bouwwerken en zijn vanaf dan vergunningsplichtig.

Schulphulpverlening en ondersteuning

8 juli 2020 gaat de gemeenteraad van Westland in vergadering. De bijeenkomst gaat over het meer-jaren aanpak schulphulpverlening en ondersteuning.

Constaterend en overwegend dat;

 • Den Haag heeft samengewerkt met zorgverzekeraar CZ aan een schuldhulpverleningstraject om 250 Multi-probleemgezinnen te ondersteunen.
 • Dit heeft geleid tot minder zorgkosten en verbetering van het leven van verzekerden.
 • Multi-probleemgezinnen in Den Haag veel gebruik maakten van voorzieningen uit de jeugdwet, zorgverzekeringswet, Wmo en participatiewet en dat hun problemen daarmee niet verminderden, ondanks dat er veel hulpverleners over de vloer kwamen.
 • Den Haag samengewerkt heeft met zorgverzekeraar CZ, en door middel van maatwerk hulp heeft geleverd aan Multi-probleemgezinnen.
 • Er is in samenwerking met Sociaal Hospitaal een proef geweest met een bredere aanpak van schulden.
 • Met de aanpak van CZ en de gemeente zijn de kosten in het sociaal domein gedaald en is er een verbetering geconstateerd in leven van burgers.
 • De komst van COVID-19 geleid heeft tot meer onzekerheid en kan leiden tot meer schuldhulpverlening.
 • Door de wijziging van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening per 1 januari 2021 het mogelijk wordt een convenant af te sluiten met schuldeisers om in een zo vroeg mogelijk stadium mensen met financiële problemen in beeld te brengen.
 • Meer dan 100 gemeenten inmiddels gestart zijn.
 • Het landelijk convenant per 1 september gereed is.

Verzoekt het college om;

 • In contact te treden met zorgverzekeraar DSW met het verzoek om met voorfinanciering een dergelijk traject op te zetten in het Westland
 • Verdere mogelijkheden te verkennen hoe dit binnen de gemeente Westland vormgegeven kan worden met de bestaande organisaties binnen Westland, denkend aan Schuldhulpmaatje Westland, Vitis, SKT etc.
 • In september/oktober 2020 een convenant af te sluiten met alle schuldeisers (woningcorporaties, elektriciteits- en waterbedrijven en zorgverzekeraars. Niet alleen proef te draaien met woningcorporaties.

Na de bijeenkomst van 8 juli houden wij u op de hoogte van de belangrijkste zaken uit de bijeenkomst.

Namens de fractie van CDA Westland, Anja van der Eijk-Groeneveld

Even voorstellen…

Ik ben Janice de Jong, geboren in 1994 in Maasdijk, waar ik ook ben opgegroeid. Al van jongs af aan ben ik opgegroeid in een hardwerkend gezin. Als jong meisje was ik vaak in de kas van mijn vader te vinden. Van mijn ouders en grootouders heb ik geleerd om te zorgen dat ik op mijn eigen benen kan staan, maar dat het daarnaast ook erg belangrijk is om iets voor een ander te doen. Zo zijn er altijd kinderen die in minder goede omstandigheden opgroeien.

Momenteel ben ik werkzaam als financieel manager bij een Westlandse onderneming. Ik heb begin 2020 mijn Masterdiploma behaald in Accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit te Breukelen. Tijdens mijn opleiding heb ik bij BDO Accountants gewerkt om de nodige ervaring in de accountancysector op te doen. Daar heb ik een kijkje in de keuken mogen nemen bij diverse ondernemingen in verschillende branches. Naast mijn betaalde werkzaamheden ben ik actief in de kerkgemeenschap van Maasdijk. Ik ga onder andere jaarlijks mee als leiding van Kerkkamp Maasdijk. Ook neem ik deel in de commissie bijzondere diensten en pas ik af en toe op de kleinsten.

Afgelopen jaar heb ik mij in de gelukkige omstandigheid bevonden een huisje te kunnen kopen in het centrum van Naaldwijk. Ook heb ik een tijd in ’s-Gravenzande gewoond en kom ik graag in verschillende dorpskernen die het Westland rijk is. Door in verschillende kringen te komen, mensen op te zoeken en het gesprek aan te gaan, leer je wat er in verschillende kringen leeft en welke onzekerheden er bestaan. Ik probeer mij bij deze gesprekken te verplaatsen in degene waarmee ik gesprekken voer, om te kijken welke verschillende uitwerkingen een beslissing kan hebben. Dat is een kwestie van doorvragen om achter de kern van het probleem te komen.

Wat ik mooi vind is dat veel mensen beseffen wat een mooie plek Westland is om te wonen. Sommige onderwerpen kunnen wij als gemeenteraad van Westland niet veranderen als dit een landelijke aangelegenheid betreft. Wat we wel kunnen doen is proberen dit op de landelijke agenda te plaatsen en onder de aandacht te brengen. Ik heb gemerkt wat het voordeel is van een grote lokale afdeling die ook landelijk in de schijnwerpers staat. Ik zoek geregeld contact met leeftijdgenoten binnen de jongerenafdeling van het CDA (CDJA), om te zoeken naar manieren hoe dit te bereiken.

De onderwerpen waar ik mij de afgelopen twee jaar mee bezig heb gehouden omvatten ondermijning, veiligheid, evenementen, mkb, kust en medicinale cannabis. Ik hoop de komende periode mij in te zetten om het Westland nog mooier te maken. Bent u benieuwd hoe wij als CDA Westland tegen deze onderwerpen aan kijken en wilt u uw mening delen over één van onderstaande onderwerpen met mij? Zoek dan vooral contact op.

T: 06 39 49 12 05
E: janice.de.jong@live.nl

CDA Westland steunt de visie van het college op de begroting voor 2021

CDA Westland juicht de plannen van het college toe die wij eerder deze week ontvingen. Deze bieden duidelijkheid en zekerheid voor inwoners en bedrijven.

Door ruimhartig gebruik te maken van de opgebouwde reserves (uit de totale reserve van € 110 miljoen, wordt € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor investeringen en kosten) kan het voorzieningenniveau op peil blijven, zijn er steun- en stimuleringsbijdragen voor het bedrijfsleven waaronder glastuinbouwbedrijven en het MKB en blijft het aanbod binnen het sociaal domein op dit moment gehandhaafd.

Het college kiest duidelijk om nu niet te bezuinigen in deze onzekere tijd, maar voor het stimuleren van de economie en het op peil houden van de voorzieningen.

Vanuit ons verkiezingsprogramma zijn we blij dat er aandacht is voor de volgende zaken:

Wij zijn verheugd dat het zorgaanbod op dit moment in stand blijft. Dit betekent bijvoorbeeld dat Vitis en de bibliotheek hun activiteiten kunnen voortzetten en huishoudelijke en andere hulp aan kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een beperking beschikbaar blijft.

De unieke positie van Westland als innovatief glastuinbouwgebied moet behouden blijven, immers veel Westlanders zijn direct of indirect verbonden met dit cluster. Door een bedrag van € 3 miljoen beschikbaar te stellen voor de gehele Westlandse economie, waarbij de sector eenzelfde bedrag bijdraagt, komt er voldoende ruimte voor kennis en innovatie.

Centrumplannen krijgen voldoende aandacht, samen met de ondernemers wordt gekeken hoe ze ontwikkeld kunnen worden tot aantrekkelijke kernen voor horeca en als winkelgebied.

Naast een nieuw aan te leggen hockeyveld investeert de gemeente in zwembaden, zodat ze de komende jaren open kunnen blijven.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jenny Vermeer

Leven en laten leven, of toch niet?

De roep om een verbod op het gebruik van lachgas wordt steeds groter. Vorige week kondigde staatssecretaris Blokhuis aan met een voorstel te komen om te verbieden als consument gasflessen te kunnen kopen.

Vaak wordt het argument aangevoerd dat je minder last hebt van mensen die drugs op hebben of lachgas hebben gebruikt, dan mensen die alcohol op hebben op een feestje. Qua overlast kan ik me daar best goed in vinden. Maar alcohol kun je ook in beperkte mate nuttigen, omdat je de smaak ervan lekker vindt tijdens het eten bijvoorbeeld. Het gebruik van drugs kan een lekker effect geven, maar de enige reden om drugs te gebruiken is om de wereld voor jezelf een stukje mooier te ervaren en te ontsnappen aan de werkelijkheid.

Het gevaar schuilt echter ergens anders in. Het gaat niet om de overlast, het gaat erom dat we niet moeten doen alsof zuurstof ontnemen aan de hersenen, het drinken van gootsteenontstopper en andere chemische middelen gebruiken, normaal is. Het is niet normaal om ieder weekend drugs te gebruiken, gewoon omdat het lekker is en ‘het erin is geslopen’. Het is levensgevaarlijk, zowel voor jezelf als voor mede weggebruikers, als je denkt nog prima deel te kunnen nemen aan het verkeer na het gebruik van lachgas.

En nee, dat moet de gebruiker niet zelf weten. De overheid heeft de taak haar burgers te beschermen. Zeker als later blijkt dat al deze mensen extra en dure zorg nodig hebben, omdat hersenletsel blijvend is. Ook hebben we genoeg voorbeelden gezien van ernstige ongelukken waarbij later lachgas werd aangetroffen bij de bestuurder.

Of het verbod het gaat halen is de vraag. Eind 2019 leek daar nog geen Kamermeerderheid voor te zijn, mede omdat ondernemingen die het bedrijfsmatig nodig hebben, extra lastig gemaakt wordt eraan te komen. Gelukkig heeft de burgemeester van Westland in de evenementennota opgenomen de verkoop om en nabij evenementen te verbieden. Het zou mooi zijn om met voorlichting hetzelfde effect te behalen, zonder dat ondernemers beperkt worden aan deze spullen te komen. We horen graag uw en jouw mening.

Janice de Jong

Raadslid CDA Westland

Beeldenstorm

“L’histoire se répète“ zei een wijs man eens en dat klopt ook de geschiedenis herhaalt zich zeker. Was er in het jaar 1566 een heuse beeldenstorm, in 2020 wordt deze dunnetjes overgedaan. Al zijn aanleiding en doel van deze beeldenstorm heel anders. Begon de storm hier in het Westland, enkele maanden terug nog heel onschuldig, met de verdwijning van de beelden van “Vrouw Machteld” en de “Druivenkrentster”. In de rest van de wereld was het serieus met als aanleiding een woede-uitbarsting op de beelden van mannen die betrokken waren bij discriminatie en slavenhandel. Nu ben ik tegen iedere vorm van discriminatie en ben ik voorstander voor gelijke rechten en kansen voor iedereen. Maar om woede af te reageren op beelden die vaak al honderden jaren in een stadscentrum staan, gaat mij te ver. De mannen van weleer leefden in andere tijden en hadden zeker niet de kennis en de mogelijkheden die wij nu wel hebben. Normen en waarden in die tijd waren niet dezelfde als tegenwoordig.

Eigenlijk was en ben ik trots, als de geschiedenisleraar vertelde over de durf en de moed van de mannen in die tijd om op een boot te stappen en de wereld te ontdekken, zonder te weten of je de reis er levend af zou brengen. De ontberingen, die op de schepen werden geleden door stormen, windstiltes, scheurbuik ect, waren heftig. Avontuur en ondernemingsgeest ontbrak het de mensen in de “Gouden Eeuw” in ieder geval niet.

Door nu deze beelden te vernietigen gaan wij de geschiedenis niet herschrijven of veranderen. De geschiedenis veranderen, dat kunnen wij wel, door vanaf heden goed met elkaar te leven, waarin er ruimte is voor een ieders mening en gedachte. Ik weet zeker dat over honderd jaar mensen anders zullen leven en denken als dat wij nu doen. Het zou toch mooi zijn als dan het jaar 2020 wordt herdacht als het jaar waarin de mensheid discriminatie voorgoed in de ban heeft gedaan.

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Poeldijkse Judith van den Bos geïnstalleerd als steunraadslid

Op 18 maart j.l. zou Judith van den Bos-Scholtes geïnstalleerd worden als steunraadslid. Door de ontstane situatie werd deze installatie verschoven naar een later moment. 26 mei is Judith van den Bos-Scholtes alsnog geïnstalleerd als steunraadslid bij CDA Westland.

“Mijn naam is Judith van den Bos-Scholtes. Ik ben opgegroeid in Monster, maar woon nu alweer ruim 15 jaar in Poeldijk. Ik ben 41 jaar en heb een gezin met twee kinderen in de onderbouw van de Verburch-hof. In het dagelijks leven werk ik als adviseur bij de belangenvereniging van alle waterschappen. Ik heb een achtergrond als technisch bestuurskundige (TU Delft) in het watermanagement.  

Tijdens de hevige regenval in 1998 stond ik in de slagerij van mijn vader in Monster. Klanten met ondergelopen kassen deelden hun leed. Hier iets aan doen motiveerde mij om voor de studierichting watermanagement te kiezen. Mijn stap naar de gemeentepolitiek is opnieuw een keuze om iets te doen voor mijn omgeving, met name in de hoek van de ruimtelijke ordening en water.“

Judith vervolgt: “Met mijn kennis, ervaring en frisse blik breng ik ook verjonging in de fractie. Ik wil mij samen graag inzetten voor het CDA in het Westland. Die partij sluit aan bij mijn eigen idealen. Ik ben thuis in lobbyen en netwerken, standpunten formuleren en boodschappen helder uitleggen, een bagage die mij goed van pas zal komen  in de gemeenteraad.” 

Judith ziet mogelijkheden om in combinatie met gezin en werk tijd te besteden aan politieke zaken die spelen binnen Westland. Haar kennis bevindt zich op het gebied van ruimtelijke ordening en zij zal dan ook zitting nemen in de commissie Ruimte.

U zult haar vast gaan ontmoeten op straat. Aarzel niet om uw wensen en ideeën aan Judith mee te geven.

Kuddegedrag

Zoals velen van u heb ik de laatste weken veel voor de televisie gezeten en trouw de berichten van het kabinet en de daarbij behorende toelichtingen van NOS Op1 en andere programma’s gezien. Soms valt dan ineens op dat mensen echte kuddedieren zijn, niet alleen in gedrag maar ook in taalgebruik. Het valt op dat sommige zinnen wel heel vaak genoemd worden. De woorden die bij mij bleven hangen waren: “een hart onder de riem steken”, dit betekent iemand moed inspreken. De uitdrukking stamt uit de tijd dat in het leger de soldaten een riem over het hart droegen. Het hart hier verwijst hier naar moed. Op zich een mooie uitspraak maar als deze tientallen keren gebruikt wordt, begint de uitspraak bij mij toch wel aan kracht te verliezen. Het gaat dan zelfs tegenstaan, de Nederlandse taal is zo rijk aan woorden en uitdrukkingen dat variaties toch wel te maken zijn. Synoniemen zijn: “bemoedigen, aansporen, zet hem op!, op naar een goede afloop!”. Verandering van spijs doet eten!

Komende weken zal ons college en de gemeenteraad zich buigen over de begroting 2021 voor de gemeente Westland. Door de vele problemen en uitdagingen zal er veel moed en durf nodig zijn om de juiste keuzes te maken om alle mensen, bedrijven en organisaties, daar waar mogelijk, te helpen. De financiële middelen zijn te beperkt om de grote financiële gaten te dichten die deze afgelopen periode ontstaan zijn. Er zal veel wijsheid nodig zijn om deze begroting en de daarbij behorende plannen goed uit te werken, met als doel om het Westland verder te helpen. Om nog maar één keer met de bekende woorden te sluiten: “Hierbij wil ik het college en de gemeenteraad een hart onder de riem steken om deze periode goed en vruchtbaar met elkaar samen te werken”.

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Een emmer vol met onderwerpen

Dat kan toch niet, horen we je zeggen. Alles ligt stil dus er zal bij jullie als raadsleden en bij de gemeente ook wel niks gebeuren. Nou, niets is minder waar. We doen maar eens even een rondje door het dorp.

Heel fijn dat de oeververbinding ( wij noemen dat een brug) tussen de Kanaalweg en de Hoge Noordweg weer open is. Het duurde even, maar er moest even goed nagedacht worden over de manier waarop. Nu kunnen de personenauto’s en fietsers er gelukkig weer over heen.

Ook wordt het MUZIEK pad aangepakt. Prachtige term van collega Leo. Zowel Leo als ook wij hebben hier constant aandacht aan besteed. Hé, hé, zeggen we nu.

Nog zo’n hé hé dingetje. Het Kloosterslop achter het Perron gaat binnenkort op de schop. Dit zal de mateloze overlast die de bewoners hebben eindelijk kunnen oplossen.

We hebben met elkaar heel veel tijd om de schuur en zolder op te ruimen. Kan ook betekenen dat we er ook wel een beetje een rommeltje van gemaakt hebben? Nu klagen we wel veel dat de gemeentewerf soms lastig te bereiken is. Wachtrijen. Klopt, hier is geen kruid tegen gewassen. Net als de rijen bij de bakker voor de tompoucen. Ook niet tegen op te bakken. Beetje begrip en geduld voor en met elkaar. Wij ervaren het wachten bij de groenteboer of slager niet echt als vervelend. Voor de sociale contacten niet echt verkeerd.

We hopen dat ons onvolprezen Oranje Comité de prachtige plannen op stevig papier heeft geschreven. Papier wat er tegen kan om een jaartje te blijven liggen. 100 jaar plus 1 dan maar.

Als raadsleden hebben we samen met Vitis Welzijn belrondjes met mantelzorgers in ‘t Westland. Ongelooflijk dankbaar werk. We hebben al tientallen mensen gesproken en we zijn heel bar onder de indruk van de elasticiteit en vitaliteit van de Westlandse samenleving. Natuurlijk pakken we signalen op als er iets extra’s nodig is. De gesprekken gaan van luchtig tot heel intensief.

We hebben nu 4 en 5 mei achter de rug. De herdenkingen in ons dorp waren mooi en waardig. Respect voor alle gevoelens van vrijheid, maar in deze tijd ook voor de onvrijheid in de samenleving. We denken aan allen die zorg hebben om gezondheid, bedrijf, baan, familie. Het doet op sommige plekken zo verschrikkelijk AU.

Even geen koffiedrinken in de Bongaard. We zetten de eerste keer als het weer kan, wel een VERS BAKKIE. Mocht je ons willen spreken bel dan maar even 06-51262929.

Anja van der Eijk-Groeneveld, Cor van der Mark

Raadsleden voor het CDA Westland