AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 8)

POLIERTIEK juli 2019

DOEK OVER DE PARKIETEN KOOI??

Velen zullen het zich nog wel herinneren. Iemand had een kooi met leuke kwetterende parkieten in huis staan. Gezellig, kleurrijk, levendig. Maar soms, als die ‘krengen’ een beetje veel kabaal maakten kwam de theedoek uit de keuken en ging die eroverheen.

Ik beloof dat niet voor de komende twee maanden, als de Westlandse politiek met reces is. Dan even geen vergaderingen, dus doek erover. Helaas zit er altijd wel ergens een krengerig vogeltje wat onder de doek uit piept en gaat zitten kwetteren. Gewoon proberen niet te luisteren is ons advies.

Laten we hopen dat de onverkwikkelijke discussies van de laatste weken snel over mogen waaien. Vroeger waren bij mij thuis toch wel altijd de regels die Pa en Ma ons oplegden, die waar we ons aan hielden. Dat was dan toch alleen nog maar thuis, laat staan als ze van de landelijke overheid kwamen. Een vanzelfsprekendheid.

Wat zouden we nu zeggen als de lokale partijen, bij ons, zouden zeggen; “dat rechts rijden vinden wij maar helemaal niks, want dan hebben die anderen altijd voorrang. Nee, wij gaan links rijden”?.

En dan proberen, met veel verbaal kabaal, dit vol te houden. Dit betekent voor iedereen goed opletten bij ‘t Woudt, Wateringseveld, Coldenhove enz. Als je er even goed over nadenkt is het echt van de gekke. Maar dit is ook Westland. Doek erover?

Beste Lierenaars, gelukkig geen doek over onze Bradelier week. Heerlijk om naar uit te kijken. Geniet ervan: van de spelen en van elkaar. Gelukkig gaat de Korte Baan gewoon door. Bradelier Comité en alle anderen veel succes!

Over een poosje gaan we weer koffie drinken, maar eerst even vakantie.

Anja van der Eijk-Groeneveld en Cor van der Mark, raadsleden voor het CDA Westland

Nieuw afvalplan Westland

Op dit moment heeft een huishouden in Westland 229 kilo restafval per jaar! Het is wettelijk vastgesteld dat dit 100 kilo moet worden. Om dit te behalen heeft het college een plan voorgedragen dat wij hebben goedgekeurd.

In de raadsvergadering van 9 juli heeft de gemeenteraad met een ruime meerderheid een nieuw afvalplan voor Westland vastgesteld.

Dit nieuwe plan houdt in dat ook in Westland nog meer aan bronscheiding (scheiden van afval door huishoudens zelf) gedaan zal worden om daarmee meer afval te verzamelen wat dan ook weer grondstof kan zijn voor nieuwe producten. Vele huishoudens hadden al aparte afvalcontainers voor restafval, papier en GFT (Groente, Fruit en Tuinafval), en/of brachten al hun plastic afval al apart weg bij verzamelcontainers. Maar dat is nog lang geen gemeengoed! Met als gevolg dat de hoeveelheid restafval veel te groot is (229 kg / huishouden).

Restafval gaat in principe rechtstreeks naar de verbrandingsoven van onze afvalverwerker, ook al komen er steeds betere mogelijkheden om bij de afvalverwerker het afval te scheiden. Maar nog niet genoeg. Voor het verbranden moet de gemeente betalen. Minder aangeleverd restafval betekent dus ook minder kosten voor de gemeente en daarmee ook voor de burger.

Apart opgehaald GFT afval wordt weer gebruikt voor het maken van compost, en ook Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD) afval kan hergebruikt worden. Dat wordt circulaire economie genoemd. Waar hergebruik plaats kan vinden hoeft de gemeente dus ook niet te betalen voor het verbranden. Het Rijk dwingt nu de gemeenten om het niet herbruikbare restafval terug te brengen naar uiteindelijk 100 kg/huishouden.

In Westland gaan wij dit proberen te bereiken door de mensen toch beter te laten nadenken en dwingen om hun afval beter te scheiden. Daarvoor dient het vastgesteld afvalplan als basis. De nieuwe maatregel houdt vooral in dat naast plastic nu ook blik en drinkpakken gescheiden kunnen worden als PBD afval en dat daarvoor een PBD container aan huis, of grote verzamelzakken voor plastic beschikbaar gesteld kunnen worden welke dan eens in de twee weken aan huis opgehaald zal worden. Wil of kan men dit niet in/aan huis verzamelen dan kan het PBD ook weggebracht worden naar de huidige (om te bouwen naar PBD) en nieuwe grote verzamelcontainers.

Doordat er minder PBD in de restafvalbak zal zitten wordt deze in het vervolg eens in de drie weken opgehaald. Voor GFT en papier blijft alles hetzelfde, alleen wel met de verwachting dat dan ook de GFT afvalbak voller zal zijn door betere scheiding. Rond  appartementen en hoogbouw zullen de verzamelcontainers worden aangepast op deze nieuwe scheiding.

Het CDA heeft haar goedkeuring aan het plan met bijbehorende achtergrondgedachte gegeven, kenbaar gemaakt via de volgende raadsbijdrage:

Voorzitter,

Er zijn weinig plannen in het bestaan van de gemeente Westland die vooraf zo uitgebreid besproken zijn als dit afvalplan. Eerst in de  werkgroep, te beginnen nog in de vorige collegeperiode (al was dat toen nog een onderdeel van de werkgroep beheerplannen), vervolgens in commissie Ruimte, dan een Raadsvergadering, daarna opnieuw in de werkgroep met als input nu ook een gehouden enquête onder burgers in Westland, daarna weer  in de commissie Ruimte, om dan uiteindelijk vandaag de finale klap op het voorstel te kunnen geven, een voorstel dat volgt als resultaat van al die bijeenkomsten en raadplegingen.

Het is dan ook NIET zo maar voorstel geworden waar de Raad bij het kruisje mocht tekenen! Nee eerder het tegenovergestelde. Wij kunnen dus echt niet  zeggen dat er over de voor- en nadelen van de beslispunten niet of nauwelijks gesproken is.

Wij snappen daarom ook de gemaakte keuzes in het raadsvoorstel en gaan hiermee akkoord. Voor de CDA Westland wordt met dit voorstel een grote stap gezet om de doelstelling te kunnen halen voor het terugbrengen van de te grote hoeveelheid restafval,  en daarmee samenhangend om een beter, recyclebaar en geld opbrengend afvalproduct te kunnen aanbieden aan de afvalverwerker.

Wij vertrouwen erop dat ook het plan uit het voorstel voor goede communicatie goed wordt opgepakt. Dat de noodzaak ervan groot is blijkt wel uit de reacties op de sociale media. Vooral de consequenties van het voor vele mensen anders moeten handelen in het weggooien van het vuil is onderwerp van discussie.

Als burger, die voor het gemak gaat, zou ik ook alles liever in 1 grote afvalcontainer willen doen die eenmaal in de week wordt opgehaald. Maar als ik, ook als burger, alle achtergronden en doelstellingen zou kennen, dan zou ik zeker meer dan begrip hebben voor de keuzes die nu gemaakt worden m.b.t. bronscheiding van afval. Ik ga ervan uit dat dit ook voor anderen geldt en met een goede communicatie is dan ook veel goeds uit te leggen!

Wij leven nu eenmaal in een tijdperk waarin verspilling van alles wat met grondstof te maken heeft uit de tijd zou moeten raken.

Voor praktische zaken die ook opgemerkt worden vragen wij de wethouder om snel met praktische oplossingen te komen. De punten, zoals de luiermaterie, zijn bekend.

Wel willen wij de wethouder nog in overweging meegeven eens na te denken (of meer) hoe in het vervolg om te gaan met nieuwbouwwijken. Het blijkt steeds meer dat bij nieuwbouw de afvalcontainers in de voortuin worden neergezet. En dat kunnen er dus binnenkort vier zijn, als men tenminste al het af te voeren vuil aan huis wilt opslaan.

Daar wordt de openbare ruimte in principe niet mooier van! Centrale ondergrondse opslagcontainers zou dan een mooiere oplossing kunnen zijn. Nogmaals, dit lijkt ons een punt om mee te nemen bij de evaluatie van dit nieuwe afvalbeleid.

Voorzitter, afrondend:

Het zou mooi zijn dat wij over niet al te lange tijd kunnen constateren dat Westland m.b.t. bronscheiding  – en daarmee voor het milieu –  het beter doet dan het landelijk gemiddelde. Een gemiddelde waarop nu alle getallen gebaseerd zijn.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit via afvalcoaches en zeer goede communicatie te bereiken moet zijn.

Gezien de resultaten van de gehouden enquête en de positieve wil, die hier uit sprak om beter “aan de deur” afval te scheiden, geloven wij daar als CDA best in!

Jan van Rossum

CDA Westland

De Van Innvelthof in Maasdijk krijgt voetbaldoeltjes

Op dinsdag 7 mei jl. stelde de fractie van CDA Westland bij de rondvraag van de commissie Ruimte vragen over een aanvraag voor twee voetbalgoaltjes bij de Van Innvelthof in Maasdijk, zie artikel: https://bit.ly/2XzvYVF.

De rondvraag ontstond na het burgerinitiatief van de 11-jarige Luuk van der Laar, wie met een boek vol steunbetuigingen uit de buurt, de durf en het doorzettingsvermogen had om de gemeenteraad toe te spreken. Het pleidooi van Luuk kreeg destijds veel sympathie, zo ook bij de politieke partijen. 

Na veel druk vanuit CDA en GBW, meldt wethouder Leen Snijder dan ook dat de doeltjes zijn besteld. Binnenkort kunnen jongelui, zowel jongens als meisjes, eindelijk het gewenste potje voetbal spelen aan de Maasdijk. Wanneer de doeltjes geplaatst zullen worden is nog onduidelijk. Wij zijn blij met dit resultaat en houden u op de hoogte! 

Heeft u ook een idee voor uw woonomgeving? Neem eens contact met ons op. Wie weet komen we samen tot een oplossing. 

Regels bij de uitwerking van de openbare ruimte in nieuwbouwwijken

Betreft (het ontbreken van) regels bij de uitwerking van de openbare ruimte in nieuwbouwwijken.

Wateringen, 30 juni 2019

Geacht College,

Als speerpunt van beleid hanteert de gemeente de stelling dat het goed toeven moet zijn in Westland. In de meeste gevallen is dat ook het geval. Wij hebben het bij goed vertoeven met name over het geheel aan afstemmingen tussen woningbouw, groen, speelplek, zitplekken voor zowel ouderen als jongeren, en inrichting van de openbare weg met bijbehorende ontsluitingsmogelijkheden van de wijk. In o.a. nieuwbouwwijk Juliahof te Wateringen constateert onze fractie de laatste tijd steeds meer dat deze onderlinge afstemming in de uitwerking na vaststelling van het bestemmingsplan niet goed verlopen is. Althans zo wordt dat ervaren. Als fractie hebben wij het idee dat de oorzaak hiervan is dat er te weinig of geen echte uitwerkingsregels bestaan om wat bedoeld is bij een bestemmingsplan ook in afstemming met elkaar te realiseren. Helaas wordt meestal de overlast of overdadige hinder pas ervaren na het betrekken van de woning en na de realisatie van alle onderdelen uit het totale bouwproject.

Jammer, want (met Juliahof als voorbeeld) er zijn (zeer) mooie huizen met bijbehorende tuin gebouwd en de speelplekken zijn ook volgens het bestemmingsplan aangelegd en conform de gedefinieerde leeftijdsgroepen. Zoals het in het kader is vastgelegd dus.

Over het gemis aan voldoende wijkontsluitingen heeft onze fractie al herhaaldelijk aandacht gevraagd, ook m.b.t. Juliahof. Zo is er nog steeds geen oplossing van een rechtstreekse verbinding met Bakkershof, en ontbreken ook nog steeds de bruggen die vanuit de wijk een snelle fiets en loopverbinding naar de tram en ander OV op de Laan van Wateringse veld mogelijk zullen maken. Ook wordt nu steeds meer van het gemis van extra auto-ontsluitingen vernomen, waardoor men met de auto onnodige grote omwegen moet maken en o.a. de nauwe toegang in de van Aremberglaan eigenlijk overbelast is. Ook dit heeft invloed op de (inrichting van de) openbare ruimte met o.a. de te stellen vraag of er dan ook genoeg ruimte den veiligheid overblijft op trottoirs voor wandelaars en (spelende) kinderen.

Rechtstreekse aanleiding van deze vragen is de onrust die ontstaan is bij de speelplekken aan de van Nassaustraat en in Juliahof. Speelplekken die beide uitstekend voldoen aan de sport- en spelbehoeften van de jeugd, ook voldoen aan het speelruimtebeleidsplan, maar waarvan nu vooraf niet gedachte overlast ervaren wordt door omwoners. Enerzijds is dat contactgeluid van het spel (in huis zelfs) dat gespeeld wordt (zoals stuiteren van de bal op een betonnen ondergrond en schieten tegen de kooi), anderzijds speelgeluid zoals het praten, juichen, schreeuwen, te harde muziek, al dan niet op een te laat tijdstip. De overlast wordt echt groot als dan ook nog imponerend gedrag vertoond wordt door de overlastgevers bij de speelplek waardoor ruzie ontstaat; maar dat hoeft niet specifiek gerelateerd te zijn aan de afstand woning – speelplek, anders dan dit een aanleiding kan geven.

Als wij zelf een conclusie mogen geven, dan constateren wij dat bij alle speelplekken de huizen wel heel erg dichtbij staan (zie onderstaande foto’s van alle speelplekken in de nieuwbouwwijk) en dat er in dat geval tussenin ook een geluid- en zichtscherm ontbreekt. En specifiek m.b.t. de basketbalkooi, dat in 2016 niet gelijk de ondergrond met kunstgras is voorzien, zoals in het afsprakenpakket was overeengekomen bij de inrichting van de speelplek van Juliahof, voordat er nieuwe bewoners in de nieuwe wijk kwamen wonen. Al had daar, met de kennis van nu, helemaal niet deze afspraak aan ten grondslag moeten liggen; om goed te kunnen vertoeven had dat een vanzelfsprekend automatisme vanuit de projectontwikkelaar moeten zijn om nieuwe bewoners te beschermen tegen standaard hinder van een voor alle leeftijdsgroepen al aanwezige en te behouden speelplek! Dit geldt ook voor afscherming van geluid en zicht op de speelplek in Juliahof, daar beplanting toch te weinig (geluid)bescherming lijkt te geven. Deze constatering c.q. afstemming tussen onderdelen in een totaal bouwtraject ontbreekt ook in ons speelruimtebeleidsplan “Geef ze de ruimte!”.

Zomaar een speelplek opofferen ten gunste van omwoners is in de optiek van onze fractie geen oplossing, of er moet binnen de wijk een ander alternatief gevonden en ingericht worden met bijbehorende aanpassing van het bestemmingsplan. Zonder alternatief voldoet de wijk dan ook niet meer aan de eisen en wensen van ons speelruimtebeleidsplan, ervan uitgaande dat dit via het bestemmingplan wel goed geregeld is. Onze fractie wil dan ook niet tornen aan deze minimaal vastgelegde normen waarbij dus ook de oudere jeugd op één of meerdere plekken in de wijk geoorloofd zich moet kunnen ophouden. En in het “geval Juliahof / Vliettuinen”: waar moet de jeugd dan heen in de openbare ruimte binnen de eigen wijk als hun toegang wordt ontzegd voor de nu wel voor hen bestemde locaties? Op trottoirs, verspreid binnen de wijk, die daar ook al niet altijd op ingericht zijn? Zie ook de foto’s in de bijlage waarin geconstateerd wordt dat in Juliahof sommigen trottoirs ook wel heel erg smal zijn, en nauwelijks te gebruiken zijn voor mensen in een rolstoel of met een kinderwagen. Laat staan dat groepen burgers daar ruimte hebben om gewoon te verblijven zonder te hinderen. Zijn daar ook geen regels voor m.b.t. inrichting van de openbare ruimte?

Wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Herkend u onze constateringen voor de speelplek-woning relatie, de te smalle breedte van sommige trottoirs in Juliahof en de wijkontsluitingen? Zo nee, hoe denkt uw college hier dan over, zo ja, ziet u nog aanvullende constateringen?

2. Zijn er in het vervolg uitvoeringsregels conform bestemmingsplan en/of regels binnen het bestemmingsplan op en vast te stellen om de uitvoering van de verschillende onderdelen van het goed toeven in de aan te leggen woonwijk vooraf beter en in relatie met elkaar af te stemmen? Zoals regels voor minimale afstand tussen woningen en speelplek, tegen contactgeluid en voor afscherming van overdadig speelgeluid.

3. Ongetwijfeld zullen de beleidscriteria uit ons speelruimtebeleidsplan “Geef ze de ruimte!” worden uitgevoerd (ontmantelen van de kooi kan dan ook geen oplossing zijn), maar – gezien de ontstane ervaringsproblemen – kan dit beleidsplan aangevuld worden met oplossingen voor genoemde problemen zowel m.b.t. het fysieke aspect als regels voor gebruik?

4. Wat zijn de regels voor de aanleg van trottoirs? Als die regels nu ontbreken of daar niet op gecontroleerd wordt, wilt u die dan opstellen of aanscherpen? Zijn de op de foto’s 8, 9 en 10 getoonde smalle trottoirs ook daadwerkelijk te smal en eigenlijk niet te gebruiken voor normaal gebruik in de openbare ruimte?

5. Hoe kijkt u nu evaluerend en principieel aan tegen ontsluitingen van de openbare ruimte in woonwijken, daarbij Juliahof als voorbeeld nemend en meenemend dat de “knip” in Waelpark er nu uiteindelijk uitgehaald is? Nu de klimaatdoelen ook steeds hogere eisen gaan stellen, is het dan nog wel verantwoord en logisch om (soms) grote omrijdroutes voor vooral auto’s in ere te houden om daarmee mogelijk doorgaand verkeer te vermijden?

6. Wanneer worden nu de wandel- en fietsverbindingen naar Bakkershof en richting Laan van Wateringse Veld aangelegd?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jan van Rossum

Foto 1: Basketbalkooi aan de van Nassaustraat. Linker woning uit de oude wijk heeft een afscheiding via een garagemuur. Daarmee schijnt men geen of weinig overlast van spelende /voetballende kinderen te hebben. Een geluidafscherming ontbreekt aan de kant van de nieuw gebouwde wijk.
Foto 2: Grote speeltuin Juliahof. Met ook de voor de oudere jeugd bedoelde betonnen zitplekken ver verwijderd van “de schommels”.
Foto 8: Voorbeeld van de nieuwe ontsluitingsverbinding voor fietsers en wandelaars waarvan een deel ook geschikt voor auto’s is tussen Juliahof en de Herenstraat (tussen de kerk en het kerkhof door) met wel heel weinig voorzieningen voor wandelaars.
Foto 9: Openbaar wandelpad langs het water (3,5 tegel)
Foto 10: En de Meissenstraat in Juliahof (auto’s steken vaak verder door)

Onbaatzuchtig

Afgelopen week werd in Frankrijk de Tourmalet beklommen door Team Westland, met een ploeg van ruim 150 fietsers en 60 wandelaars. Het was een beklimming om geld in te zamelen om de ziekte kanker uit de wereld te helpen. Tijdens het verblijf hoorden we veel verhalen van verdriet, emoties en machteloosheid. Vele beklimmers hadden een eigen verhaal van verdriet en konden dit kwijt door vlak onder de top van de berg een steentje ter herdenking van geliefden neer te leggen. Na dit moment was het nog een afstand van 1,5 kilometer af te leggen om de top te bereiken en daar aan de top was er zeker ook ruimte voor vreugde. Het was een prachtige emotionele week van een traan maar zeker ook een lach!

Een bijzonder warm gevoel kreeg ik bij de grote groep begeleiders waaronder ondernemers, medisch deskundigen en ook anderen die zich geheel in dienst stelden om dit evenement tot een groot succes te maken. Geen moeite was te groot om de deelnemers te ondersteunen daar waar nodig. Groot respect voor deze groep die hun eigen belangen geheel lieten varen om de anderen te helpen.

Voor mij was dit een eyeopener, hoe mooi zou het zijn als wij allen een voorbeeld zouden nemen aan deze groep mensen. Dat wij in ons dagelijks leven tijd vrijmaken om ons, onbaatzuchtig in te zetten voor een goed doel of gewoon voor onze medemens in problemen. De wereld zou er stuk mooier uit gaan zien!

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Nieuwe gebiedsgerichte plannen voor gemeente Westland

In de raadsvergadering van 21 mei heeft de gemeenteraad van Westland de nieuwe beheerplannen, tegenwoordig gebiedsgericht plannen (GGP) genoemd, voor de Gemeente Westland vastgesteld voor de jaren 2019 – 2022. In deze plannen stelt de gemeente vast hoe hoog het onderhoudsniveau moet zijn van de verschillende gebieden in Westland, zoals in winkelcentrum, woonwijk, industrieterrein en recreatiegebieden.
Voor elk gebied is er een eigen  onderhoudsniveau, zoals bijvoorbeeld is vastgesteld dat het onderhoudsniveau voor een winkelgebied gewoon goed moet zijn. Via controles, zowel door ambtenaren als inwoners via een wijkschouw, worden die niveaus dan ook gecontroleerd of het onderhoud ook echt conform vaststelling geweest is. Laat duidelijk zijn dat als het onderhoudsniveau voor elk gebied echt goed moet zijn, dat dit de gemeente en burgers veel extra geld zal kosten. Niettemin is alles nu vastgesteld op minimaal onderhoudsniveau “voldoende”. CDA Westland is tevreden over deze plannen die nu verder als basis moet gelden voor uitvoeringsbeleid. Zie bijgaand onze bijdrage, uitgesproken door Jan van Rossum, in de raadsvergadering.
Ik mocht het nog als raadslid meemaken dat er regelmatig vragen gesteld werden dat werkzaamheden in de openbare ruimte achter elkaar en elk voor zich uitgevoerd werden. “Kan die werkzaamheid in het vervolg niet tegelijkertijd met andere werkzaamheden plaats vinden en op elkaar afgestemd worden?” was dan zo ongeveer die vraag.
Vandaag mag ik het meemaken dat er nu inderdaad beleid vastgesteld gaat worden op al die terecht gestelde vragen. CDA Westland is het helemaal eens met die benadering!  Ofwel dat er nu een programmatische en gebiedsgerichte aanpak gaat komen voor de ruimtelijke opgave waar de gemeente voor verantwoordelijk is.
Dit vast te stellen gebiedsgerichte plan biedt daarvoor een strategisch kader dat richting geeft aan de ontwikkeling, inrichting, beheer en onderhoud, vergunningverlening, toezicht en handhaving van de openbare ruimte en het vastgoed van de gemeente Westland.

Zoals beaamd door de wethouder in de commissie Ruimte zal dit document worden opgevat als een nulmeting, ofwel de situatie zoals die nu is en zoals wij die nu schetsen voor de toekomst en in ieder geval voor rest van het jaar 2019. Vooral vanwege die toekomst hebben wij dan nog één vraag voor de wethouder:

“Hoe worden nieuwe visies en van invloed zijnde beleidsbeslissingen verwerkt in dit gebiedsgerichte plan?  Wordt dit plan dan jaarlijks of continu hierop aangepast en zo ja, krijgt de Raad dan nog een bevoegdheid in deze, of wordt dit dan een “ter kennis name van? ”.  Dit GGP is namelijk de basis voor de jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma’s en als zodanig moet het GGP dan ook wel actueel zijn.

Op die vraag heeft wethouder Snijders geantwoord dat er in ieder geval een raadsinformatieavond gehouden zal worden om de gemeenraad in het proces van vaststellen vroegtijdig te betrekken.

Het heeft de ambtelijke organisatie veel tijd en denkkracht gekost om dit gebiedsgerichte plan in samenwerking met de Raad vorm te geven. Ik wil dan ook de huidige en vorige wethouder van openbare ruimte, de heren Snijders en Meijer, en betreffende ambtenaren danken dat zij de Raad via de werkgroep gebiedsgericht plannen steeds plezierig en optimaal hebben meegenomen in de keuzes die gemaakt konden worden.
Vermeldingswaardig wat mij betreft is ook de introductie van de automatiseringstool waarmee men eenvoudig kan inzien wat het financiële gevolg kan zijn als er wat geschoven gaat worden aan de knoppen van het onderhoudsniveau van een specifieke onderhoudstaak in de openbare ruimte.
Het lijkt zo eenvoudig om te zeggen:   “bij mij in de straat wordt de waterkant te weinig of te veel gemaaid, dat moet anders!”. Door deze tool konden wij gelijk zien dat het opvolgen van zo’n uitspraak wel degelijk een grote, soms zelfs heel grote (lees “veel te grote”), consequentie kan hebben op de gemeentelijke financiën, en dat geen verbeter-wens voor niets is!

Afsluitend, CDA Westland gaat onder dankzegging van een constructieve samenwerking akkoord met dit raadsvoorstel en wij zullen verwachtingsvol de uitwerkingsplannen hieruit tegemoet zien.

Jan van Rossum

Voorstel tot vaststelling van het Huisvestingsverordening Westland 2019

Afgelopen dinsdag was er weer een gemeenteraadvergadering waarin o.a. de vaststelling van de huisvestingsverordening op de agenda stond.

Onze fractie had vooral voor de insteek gekozen om uitleg te geven waarom de huisvesting in sociale woningen zo moeilijk alleen voor Westlanders uit te voeren is. Aangevuld met de voor CDA belangrijkste aspecten die zijn veranderd. Wij zijn hoopvol dat dit ook een beter resultaat zal geven binnen de marge van de gestelde randvoorwaarden.
De huisvestingsverordening Westland 2019 (HVO) is uiteindelijk unaniem door de Raad aangenomen.

Zie onze bijdrage in de Raad, uitgesproken door woordvoerder huisvesting Jan van Rossum, met een enkele aanvulling n.a.v. de behandeling.

Huisvesting voor burgers blijft een moeilijke zaak en altijd voor discussie vatbaar, zeker als dit sociale huurwoningen betreft. Al bijna vanaf het ontstaan van de gemeente Westland is dit een gegeven, te meer omdat bijna gelijk daarna via de huisvestingswet het recht op vrije vestiging in Nederland een gegeven werd waardoor men in principe vrij kon komen wonen in Westland. Als CDA hadden wij toen op dat principe als fractie ook een zienswijze ingediend, maar deze was uiteindelijk kansloos gebleken om op dat principe als Westland een uitzondering te kunnen maken.

De huisvestingswet geeft vervolgens wel de mogelijkheid een huisvestingsverordening op te stellen om aangetoonde schaarste aan huurwoningen te kunnen regulieren met regels om daarmee onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan woonruimte te verdelen. En dat er schaarste is aan huurwoningen in Westland is voor iedereen een duidelijk gegeven. Dus terecht dat wij nu weer een HVO hebben opgesteld!

De huisvestingswet stelt vervolgens ook nog dat gemeenten binnen de regio hun huisvestingsverordeningen op elkaar af moeten stellen. Voor Westland geldt daarvoor de regio Haaglanden.

Dit is nu uiteindelijk opnieuw gebeurd in de voorliggende HVO, waarbij de voor iedereen geldende huisvestingsregels dus regionaal zijn opgesteld. Daar zijn zowel lokaal als regionaal in Haaglandenverband vele bijeenkomsten voor georganiseerd, zoals in Westland via de werkgroep huisvesting. Binnen de marge van de wet is hierin in goede samenwerking geprobeerd om het maximale voor Westland te regelen. Naast een voor alle regiogemeenten geldend algemeen deel (bij ons de hoofdstukken 3 en 4) heeft elke gemeente verder wel de vrijheid om onder deze randvoorwaarden een eigen invulling te geven hoe men vervolgens deze regels gaat toepassen. In Westland geschiedt dat door een door het college op te stellen uitvoeringsprogramma en zal wethouder Ben van der Stee prestatieafspraken gaan maken met o.a. de woningcorporaties.

Is het resultaat van onze HVO uiteindelijk optimaal voor Westland? Nee, dat zeker niet, maar de fractie van CDA denkt  wel dat het maximale eruit gehaald is voor afgewogen regels in de HVO binnen de genoemde randvoorwaarden. Wij zijn dan ook akkoord gegaan met de vaststelling van deze huisvestingsverordening Westland 2019.

Neemt niet weg dat onze fractie wel benieuwd is hoe nieuwe regels gaan uitpakken. Dan doelen wij vooral op de aspecten

  • lokaal maatwerk of het ook daadwerkelijk gelukt is om meer eigen inwoners te huisvesten,
  • starters,
  • doorstroming,
  • het nu gaan regelen van splitsing van woningen via een vergunning,
  • het niet meer standaard meegeven van vijf jaar woonduur aan mensen die in de problemen komen door scheidingen om daarmee andere starters of doorstromers meer kansen te geven,
  • en het behoud of verbetering van de leefbaarheid in woonwijken met sociale huurwoningen.
    Wij hebben de bevestiging gekregen van de wethouder dat hij ons hierin blijft meenemen via de werkgroep huisvesting, en ook van de te nemen vervolgstappen met betrekking tot de uitvoeringsagenda en prestatieafspraken. Ook al zijn deze aspecten uiteindelijk een collegebevoegdheid.

Alle gemeentes binnen deze regionale huisvestingsverordening moeten hun eigen HVO voor 1 juli hebben vastgesteld. Gezien de huidige datum betekent dit ook er in het overkoepelende en gelijkluidende deel van de HVO op dit moment geen wijzigingen meer doorgevoerd zouden kunnen worden, omdat dan binnen alle gemeentes opnieuw afstemming moet plaats vinden waardoor vaststelling voor 1 juli onhaalbaar wordt.

Naast het aspect dat onze fractie vindt dat wij de huidige nieuwe  regionale regels voor scheidingsgevallen een kans moeten geven (dus meer kansen geven aan starters en doorstromers), is dit mede een reden om NIET met het amendement van GBWen WV mee te gaan waarin zij de gescheiden mensen opnieuw gratis 5 jaar woonduur wilden meegeven om daarmee hoger op de gegadigdenlijst te komen voor een sociale huurwoning. Met als gegeven ook dat de gemeente Den Haag een dergelijke motie ook niet heeft aangenomen, waardoor regionale afstemming al zeer moeilijk zal gaan worden. Daar woonduur een zeer belangrijk centraal afgesproken aspect is voor het aangeboden krijgen van een sociale huurwoning zou het ook onlogisch zijn dat een Westlandse burger in scheiding gelijk begint met 5 jaar woonduur, die dan ook geldt in andere gemeenten (ook om daar te wonen) en mensen uit andere regiogemeenten moeten beginnen met een woonduur van nul jaar. Andersom (een grotere kans van instroom uit andere gemeenten) zouden wij ook niet willen, maar zou dan dus wel geaccepteerd moeten worden als elke gemeente haar eigen woonduur zou mogen bepalen!

Zoals gezegd is de fractie van CDA Westland  akkoord gegaan met het voorstel, waarbij wordt uitgekeken naar de vervolgstappen.

Monster verdient iets moois!

Onze oud-wethouder Marga de Goeij roept het al jaren: ‘Monster verdient iets moois’ en dat zijn wij volledig met haar eens. Het is hoog tijd dat de rommelige hoek rondom het voormalige gemeentehuis wordt aangepakt.

CDA Westland vindt dat het gemeentehuis zo snel mogelijk moet worden gesloopt. We willen voorkomen dat het leegstaande gebouw nog verder aftakelt. Het ziet er nu slordig uit en omwonenden geven bij ons aan dat er veel overlast is van hangjongeren en drugsgebruikers. Slopen voorkomt een situatie zoals bij de Dalton mavo in Naaldwijk waar veel overlast en ergernis was over rondom de leegstand. Het opknappen van een oud gebouw dat in een slechte staat verkeert is niet duurzaam en levert niets moois op voor Monster. Uiteraard brengt het slopen van dit het gebouw kosten met zich mee maar een groot deel daarvan wordt terugverdiend door de verkoop van de schone grond aan een projectontwikkelaar.

Drie jaar geleden is een participatieproces in gang gezet over de invulling van dit gebied. Ook toen was het uitgangspunt dat het voormalige gemeentehuis gesloopt zou worden en dat er iets moois in een groene omgeving voor in de plaats zou komen. CDA was toen al groot voorstander van deze visie.

En wij staan niet alleen in onze mening. Omwonenden hebben bij ons aangegeven dat zij groot voorstander zijn van nieuwbouw. De BIZ, de ondernemersvereniging van Monster, sluit zich daar van harte bij aan.

Op de plaats van het gemeentehuis kunnen kleine plukjes appartementen komen die voldoen aan de eisen van deze tijd: hoogwaardig, toekomstbestendig met een nette uitstraling. Parkeren kan op maaiveld onder de appartementen plaatsvinden, zodat de parkeerdruk niet verder wordt verhoogd. Daarnaast kan de rij huizen in de Choorstraat ter hoogte van het gemeentehuis worden doorgetrokken, zodat er in totaal circa 40 wooneenheden worden gerealiseerd. Deze moeten betaalbaar zijn voor jongeren en senioren die graag in Monster willen blijven wonen.

Rondom de appartementen moet voldoende groen worden gerealiseerd. De authentieke details van het gemeentehuis zoals de bronzen deuren en de gevelsteen uit 1740 met het gemeentewapen van Monster moeten worden bewaard en gebruikt in het nieuwe ontwerp.

Naast de bouw van 40 appartementen en huizen vindt CDA Westland dat er nu echt iets moet gebeuren met de Noviteit. Monster kan een gezellige plek voor ontmoeting in het centrum goed gebruiken. De oplossing om de bibliotheek, Vitis en een grand café in het pand te vestigen dragen wij een warm hart toe. Hoe mooi zou het zijn als er naast de Noviteit, dichtbij het centrum en basisschool De Zeester een nieuwe gelegenheid met terras wordt gerealiseerd waar gezellig een kop koffie of lunch kan worden genuttigd.

CDA Westland is blij dat LPF Westland, VVD Westland, CU-SGP Westland en D66 Westland met ons eens zijn dat sloop en nieuwbouw een mooie en broodnodige impuls zijn voor het centrum van Monster.

Samen sterk

Het is alweer een poosje geleden dat ik over mijn goede voornemens heb bericht. Mijn wekelijkse fietstocht naar mijn werk houd ik trouw vol, zonder dat het mij echt moeite kost.  Natuurlijk ben ik erg benieuwd of mijn voornemen navolging heeft gevonden onder de lezers.

Ik hoop natuurlijk van wel. Ook ben ik heel geïnteresseerd of ik met dit initiatief iets heb kunnen doen aan de uitstoot van CO2, ik ben daarvoor het internet gaan afstruinen maar vond geen echte goede berekening waaruit dit blijkt. Wel jammer maar eigenlijk niet belangrijk, inzet voor een betere en schonere wereld daar gaat het om! Met een heel apart gevoel heb ik daarom zitten kijken naar de Europa Cup finale voetbal tussen twee Engelse clubs, deze finale werd gespeeld in Baku (Azerbeidzjan). Deze stad ligt ongeveer 4.500 km van Londen, alle 50.000 Engelse supporters moesten dus met het vliegtuig deze afstand overbruggen. Mijn gedachte was ‘had deze finale niet wat dichter bij huis gespeeld kunnen worden?’ Dit had heel veel uitstoot en vervuiling kunnen voorkomen. Als we dan voor een schonere wereld gaan, laten we dit dan ook samen doen. Dan kunnen we echt iets bereiken.

Volgende week vertrekt Team Westland naar Frankrijk om daar de Tourmalet te gaan beklimmen. Samen met een groep van bijna 300 Westlanders gaan we fietsend of wandelend de berg op. Daar gaan we gezamenlijk geld inzamelen om doelen te steunen in de strijd tegen de ziekte kanker. Samen de berg op om deze vreselijke ziekte de wereld uit te helpen. Ik ben heel trots dat ik meefietsen mag samen met Jenny Vermeer!

Pieter Immerzeel

 

Kernbezoek Wateringen

Als vertegenwoordigers van de Westlandse burgers en ondernemers laten wij ons graag informeren over zaken die spelen. Naast onze koffie-ochtenden, het bijwonen van bijeenkomsten en de vele gesprekken plannen wij ook regelmatig een werkbezoek in.

We bezoeken Westlandse organisaties die ons rondleiden ook met ons delen wat zij belangrijk vinden in de Westlandse politiek en/of waar zij tegenaan lopen.Vrijdag 7 juni bracht een deel van de CDA fractie een bezoek aan de kern Wateringen. Het bezoek startte aan de Maasdijkseweg bij het bedrijf NOBUTEC. Dit bedrijf is actief in de kassenbouw en heeft zich gespecialiseerd in de bouw van tuincentra. We spraken daar met een bevlogen ondernemer die niet alleen oog heeft voor de business maar vooral ook voor de mensen in zijn bedrijf en om zich heen. Hij hield een inspirerend verhaal over zijn leven en wat het leven hem geleerd heeft. Hij ziet het als een missie zijn verhaal verder uit te dragen.

Het tweede bezoek was aan zwembad De Waterman, geleid door enthousiaste vrijwilligers. Met hun inzet krijgen zij het voor elkaar dit zwembad open te houden voor heel veel zwemmers en recreanten uit het Westland. Zij vroegen aandacht voor achterstallig onderhoud waar een financiële bijdrage vanuit de gemeente voor nodig is. Zij deden een dringende oproep  aan de fractie om dit historische zwembad met zijn prachtige ligging in de kern van Wateringen open te houden.

Het was een mooi en inspirerend kernbezoek.