Actueel

HomeActueelCDA Westland bepleit kindvriendelijke verkeerontsluiting Duingeest

CDA Westland bepleit kindvriendelijke verkeerontsluiting Duingeest

Nu de nieuwbouwwijk Duingeest in Monster de voltooiing nadert, blijft de verkeerontsluiting een bron van zorg voor de gemeenteraadsfractie van CDA Westland. Bij het ontwerp van de wijk waren er al bedenkingen over de bundeling van verkeersstromen langs de kinderspeelplaats. Raadslid Jaco Eeltink vestigt hierop de aandacht en stelde het college van burgemeester en wethouders de vraag of de tijdelijke bouwontsluiting een permanent karakter kan krijgen.

In het verleden is tot de huidige verkeersrouting gekozen om het aantal aansluitingen op de hoofdweg te beperken. Gevolg is dat de wijken “Duingeest” en “Grote Geest” hun entree delen bij de rotonde ’s-Gravenzandseweg-Emmastraat. CDA Westland stelt dat de bouwontsluiting zich inmiddels heeft bewezen. Door de ligging nabij de grootste bewoningsconcentratie, als gevolg van de naastgelegen appartementencomplexen, zou een permanent karakter voor velen tot een aanzienlijke verkorting van de rijroute leiden. “Met als bijkomend pluspunt een flinke reductie van het aantal voertuigen dat zich dagelijks langs spelende kinderen moet worstelen”, aldus raadslid Eeltink.

Betreft: Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde inzake meer kindvriendelijke ontsluiting Duingeest Monster

Geacht College,

De nieuwe woonwijk Duingeest in Monster nadert de voltooiing. Een fraaie woonomgeving aan de rand van de duinen en een kindvriendelijk opgezette wijk met onder meer een mooie speeltuin en skateboardkuil. Eerder is aandacht gevraagd voor de verkeersontsluiting omdat destijds is besloten de verkeersstroom naar de rotonde Emmastraat – ’s-Gravenzandseweg te leiden, met als gevolg dat alle voertuigen zich langs de speeltuin van de kinderen verplaatsen. Op spitstijden waarneembaar niet altijd de meest veilige oplossing!

huidige verkeersstromen met rode pijlen weergegeven, groene pijlen tweede alternatief?

In het verleden is geopperd een extra ontsluiting te realiseren op de ’s-Gravenzandseweg bij de huidige aansluiting voor bouwverkeer, echter dat zou vanwege de verkeersveiligheid niet wenselijk zijn. Echter intussen heeft deze “bouwontsluiting” zich wel bewezen!

Hoewel officieel niet toegelaten, wordt hij al lange tijd door velen gebruikt, niet alleen door bestuurders van betonmolens. Dat is ook niet vreemd gezien de concentratie van bewoning aan deze zijde van de wijk als gevolg van de hoogbouw. De intensievere bebouwing laat wellicht ook een ander beeld zien dan verwacht op basis van de destijds uitgevoerde verkeersonderzoeken.

Het is wat onze fractie betreft voorstelbaar dat deze tijdelijke ontsluiting een permanent karakter krijgt en bijdraagt aan de afwikkeling van een deel van de verkeersdruk. Mogelijk in de vorm van een beperkte oplossing, waarbij verkeer vanuit Monster de wijk in kan en naar ’s-Gravenzande uit. Niet alleen met het oog op de veiligste afwikkeling van verkeersstromen maar vanuit het oogpunt van het milieu ook ter beperking van nodeloze “omrijkilometers”. Zie een vergelijkbare weginrichting aan de Kruisbroekweg in Naaldwijk:

Vanuit onze fractie brengt dat de volgende vragen met zich mee:

  1. Deelt het college onze mening dat het niet ideaal is dat bij een wijk van deze omvang alle verkeersstromen zich langs een speelvoorziening moeten bewegen?
  2. Is het college het met ons eens dat, primair in het belang van de veiligheid van kinderen, beschikbare alternatieven voor ontsluiting van de wijk serieus (her) beoordeeld moeten worden?
  3. Is uw college bekend met thans inmiddels langdurig benutte ontsluiting voor bouwverkeer en is bekend en kunt u aangeven hoeveel ongevallen zich ter plaatse gedurende de openstellingstermijn hebben voorgedaan?
  4. Is uw college bereid te bezien of deze tweede ontsluiting een permanent karakter kan krijgen, wat daarvoor aan acties noodzakelijk is en de raad daarover te informeren cq. een voorstel te doen?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet. Namens de fractie van CDA Westland,

Jaco Eeltink

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]

Kern

Speerpunten Monster

Voor Monster. Voor elkaar: Parkeerproblemen in het centrum oplossen Noviteit aan centrum verbinden door route en voorzien van groen, spelen, parkeren Park en bouw luxe appartementen op locatie gemeentehuis met ondergronds parkeren Betaalbare koopwoningen voor jonge gezinnen Nieuwbouw Monster Noord betrekken op visies voor (uitbreiding) sportpark Polanen en scholen Locatie Aloysiusschool herbestemmen naar wonen gecombineerd […]