Actueel

HomeActueelWij blijven bereikbaar op Koffieochtenden zodra het weer kan!

Wij blijven bereikbaar op Koffieochtenden zodra het weer kan!

Beste Maasdijker,

Door alle maatregelen rondom Corona hebben wij besloten om de CDA-koffieochtend in Maasdijk (gepland op 12-12) niet door te laten gaan. We vinden het belangrijk om contact te houden met u over wat er leeft in het dorp en staat te gebeuren in 2021.

Investeren

In plaats van bezuinigen Ondanks onzekere tijden kiest het huidige college niet voor bezuinigen, maar investeren in publieke voorzieningen, het behoud van banen en een sterke economie. Er is een bedrag van €6 miljoen uitgetrokken voor een steunfonds ter ondersteuning van Westlandse bedrijven, stichtingen en verenigingen in COVID-tijd. Zoals de compensatie OZB-heffing voor sportverenigingen 2020. Sportverenigingen hebben tot 1 maart 2021 de tijd om een aanvraag in te dienen.

Woningbouw

Ook de woningbouw gaat door in Maasdijk. Watertuinen III krijgt steeds meer vorm. Voor de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie De Schakel is de opdracht gegund aan Projectikon Ontwikkeling B.V. voor het ontwikkelen van ongeveer 20 sociale huurappartementen en 6 middenhuur eensgezinswoningen. Voor het project Wonen rond de Toren zal de projectontwikkelaar de Omgevingsvergunningaanvraag nog dit jaar indienen voor zowel koopwoningen als sociale huurappartementen.

Afval

Het afvaldossier heeft de afgelopen tijd veel aandacht gekregen. De verhogingen van de landelijke belastingen op verbranden van afval én dat we te veel afval met elkaar produceren zorgt voor een onvermijdelijke kostenverhoging per huishouden. In vergelijking met de tarieven van omliggende gemeenten is Westland een middenmoter. Uiteraard is lastenverhoging in tijd van krimp niet fijn, doch de laatste jaren zijn onvermijdelijke stijgingen steeds betaald vanuit reserves. Als we afval betaalbaar willen houden dan betekent het werken aan de doelstelling van max. 100 kg restafval per persoon. Middels voorlichtingscampagnes willen we inwoners bewust maken van het minder produceren van afval en het managen van voor scheiden, want nascheiding betekent hogere afvalheffing.

Twee arbeidsmigrantenlocaties is genoeg voor Maasdijk

Arbeidsmigranten zijn hard nodig om de tuinbouwsector en aanverwante bedrijven draaiende te houden. Als CDA onderschrijven wij dan ook de locaties die in de nabije toekomst ontwikkeld gaan worden. In Maasdijk kennen we inmiddels twee locaties. Het huidige Hotel Westland en een tweede locatie op het Honderdland waar de omgevingsvergunning binnenkort voor zal worden afgegeven. Eventuele nieuwe vergunningsaanvragen voor het Honderdland zullen we scherp op toezien omdat drie te veel is.

Betere dienstverlening voor de burgers

Helaas heeft onze motie Loket voor Burgers het niet gehaald. Wij merken steeds vaker dat in complexe kwesties inwoners niet weten wat de status is van een langlopend probleem of geschil. Het leek ons een goed idee om naast de al bestaande dienstverlening voor kwetsbare groepen er ook een loket komt voor inwoners die de ingewikkelde wetgeving niet meer snappen en vastlopen in het oplossen van een geschil met de gemeente. De Wethouder liet weten dat de gemeente werkt aan een visieontwikkeling op haar dienstverlenging. Verder blijven wij ons inzetten voor een aantrekkelijk Oranjeplein en volgen wij de problematiek rondom ontsluiting van wijken, verkeersveiligheid en zwerfvuil nauwlettend.

Mocht u vragen of suggesties hebben neem contact met ons op via Conny@cdawestland.nl of petra@cdawestland.nl

Wij hopen u snel weer te zien. Blijf gezond!

Conny & Petra.

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Veiligheid

Gevaarlijke situaties, overlast en criminaliteit moeten streng aangepakt worden, omdat iedereen recht heeft op een prettige en veilige woonomgeving. Zo blijft Westland aantrekkelijk om te wonen. Daarom willen wij: Een goed functionerend politiebureau in Westland is noodzakelijk Geen coffeeshop in Westland Vuurwerkvrije zones nabij zorginstellingen, winkelcentra en kinderboerderijen; zeer streng optreden tegen illegaal vuurwerk Vergroting […]

Gemeentelijke organisatie, dienstverlening en beleid

Een gemeente functioneert het best als alle instellingen kwalitatief zeer goed werk leveren. Van stroperigheid en vage communicatie houdt niemand. CDA Westland stelt hoge eisen aan de gemeentelijke dienstverlening, want onze burgers hebben daar gewoon recht op. Daarom willen wij: Evalueren decentralisering gemeentelijke taken aan Sociaal Kernteam (SKT), Vitis, Cultuurweb en verantwoording aan gemeenteraad Integrale […]

Kern

Speerpunten Maasdijk

Voor Maasdijk. Voor elkaar: Proef met doelgroepenvervoer als aanvulling op openbaar vervoer Ontsluiting Watertuinen verbeteren Betaalbare woningen voor jongeren en senioren Openen moestuin als plek voor activiteit, ontmoeting en re-integratie Centrum aantrekkelijker maken door horeca, plantenbakken en hanging baskets. Oplaadpunt OV bij supermarkt Geschiedenis tot leven brengen met borden op historische plekken Laat dit veld […]