Actueel

HomeActueelGelijke kansen in het onderwijs voor alle Westlandse kinderen

Gelijke kansen in het onderwijs voor alle Westlandse kinderen

Door wijzigingen in het landelijke onderwijsbeleid krijgt Westland waarschijnlijk meer te besteden om onderwijsachterstanden bij kinderen (2,5 t/m 12 jaar) aan te pakken. Wij krijgen signalen dat er met toenemende mate kinderen met een onderwijsachterstand aanwezig zijn op de Westlandse basisscholen. Samen met GroenLinks hebben wij daarom vragen gesteld zodat er aandacht is voor een goede brede aanpak om kinderen met onderwijsachterstanden goed en kansrijk onderwijs te bieden.

Betreft: Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde

Naaldwijk, 24 september 2018

Geacht College,

De Rijksoverheid heeft bekend gemaakt dat er ten aanzien van het onderwijsachterstanden beleid een nieuwe verdeling zal plaatsvinden van de daarbij behorende financiële middelen. De indicaties duiden erop dat de gemeente Westland hierdoor aanzienlijk meer gelden zal gaan ontvangen om onderwijsachterstanden van kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 12 jaar aan te pakken.

Bij ons is bekend dat in het Westland GOAB-middelen worden ingezet om middels VVE (voor- en vroegschoolse educatie in voorschoolse instellingen) taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen van 2,5 t/m 4 jaar te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. Ook investeert de gemeente Westland in de Schakelklassen Westland. CDA Westland en GroenLinks Westland benadrukken het belang van VVE en ondersteunen deze aanpak bij jonge kinderen alsook het belang van de Schakelklassen Westland.

Wij hebben signalen ontvangen dat er op verschillende Westlandse basisscholen een toename te bemerken valt van kinderen met onderwijsachterstanden. Het betreft onder andere kinderen (in de leeftijd van 4 – 12 jaar) van arbeidsmigranten en kinderen die vanuit de Schakelklassen Westland tussentijds instromen. Wij willen dan ook aandacht vragen voor deze toename op de Westlandse basisscholen en de daaruit ontstane behoefte aan middelen om deze onderwijsachterstanden binnen de scholen en het Westland zo effectief mogelijk te kunnen aanpakken. Onderwijs is immers de sleutel tot ontwikkeling en biedt kansen voor een positieve toekomst en samenleving.

Wij hebben de volgende vragen:

1. Is de omvang van de doelgroepen m.b.t. onderwijsachterstanden in de leeftijd van 2,5 t/m 12 jaar binnen het Westland in beeld? Zo ja, in hoeverre wordt hier inzicht over verkregen bij de voorschoolse voorzieningen en de basisschoolbesturen?

2. Is het college bekend met de toename van kinderen met onderwijsachterstanden op de Westlandse basisscholen? Hierbij ook de behoefte aan middelen op basisscholen om deze kinderen kansrijk te kunnen begeleiden en onderwijzen? Zo ja, in hoeverre kunnen de desbetreffende bassischolen rekenen op een bijdrage vanuit de GOAB-middelen om deze doelgroep kansrijk te kunnen begeleiden?

3. Is het ook mogelijk om de GOAB-middelen naast taalondersteuning ook in te zetten voor sociaal emotionele (gedrag) ondersteuning?

4. In hoeverre is er reeds sprake van een gezamenlijke afstemming tussen de gemeente, voorschoolse voorzieningen en de schoolbesturen om tot een Westland brede effectieve aanpak van onderwijsachterstanden te komen, gericht op de doelgroep 2,5 t/m 12 jaar?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn graag tegemoet

Namens de fractie van CDA Westland

Olga Strik – van der Ende

Namens de fractie van GroenLinks Westland

Ulbe Spaans

Comments

comments


Contactpersonen

Steunraadslid

Gerelateerd standpunt

Onderwijs

Westland heeft een zeer breed aanbod van scholen. De ontwikkelingen staan echter niet stil. Eisen aan kwaliteit van de gebouwen nemen toe. Ook zijn er nieuwe scholen nodig om het groeiend aantal leerlingen in kernen een plek te bieden. Het onderwijsaanbod moet een goede voorbereiding bieden voor onze toekomstige weknemers. Daarom willen wij: Faciliteren nieuwbouw […]