Actueel

HomeActueelHoe kunnen de kosten voor verenigingen zo laag mogelijk blijven?

Hoe kunnen de kosten voor verenigingen zo laag mogelijk blijven?

Wij dragen het verenigingsleven in Westland een warm hart toe. We zijn trots op alle vrijwilligers die al onze sport-, hobby- en buurtverenigingen draaiende houden. Dat het geen vetpot is bij veel verenigingen is natuurlijk algemeen bekend. Wij vinden dan ook dat de gemeente er alles aan moet doen om de kosten voor een vereniging zo laag mogelijk te houden. Onlangs kwam ons ter ore dat veel panden een hogere waarde hebben gekregen. Hierdoor krijgt een vereniging automatisch een hogere OZB-aanslag. Wij vragen ons af of we hier iets aan kunnen doen!

Betreft: Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde inzake WOZ-waardering sportcomplexen / onroerend goed verenigingen

Geacht College,

Vanuit het bestuur van een van de sportverenigingen bereikt ons de opmerking over een verhoging van de waarde in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) met ruim 9%.

Het behoeft geen uitleg dat elke verhoging leidt tot een moeizamere exploitatie, hetgeen onwenselijk is onder meer gezien het belang dat wij in Westland hechten aan de rol die wij onze verenigingen toebedelen bij het versterken van de sociale cohesie.

De verhoging roept mede vragen op nu het niet heel aannemelijk is dat die objecten opeens veel couranter zijn geworden. Mochten de richtlijnen vanuit de taxatiewijzer van de WOZ-waarderingskamer mogelijkerwijs een stijgende tendens laten zien, dan staat het de gemeente vrij om op basis van een taxatie op maat vast te stellen dat de werkelijke waarde afwijkt van die bij toepassing van de standaarden in een taxatiewijzer tot stand zou komen.

Dat brengt voor onze fractie de navolgende vragen met zich mee:

1. Bent u bekend met de verhogingen van de WOZ-waardes en deelt u de mening van onze fractie dat onze verenigingen niet meer dan strikt onvermijdbaar met lastenverzwaringen moeten worden geconfronteerd?

2. Is uw college bereid te laten bezien of bij de bepaling van de thans vastgestelde WOZ-waardes van het onroerend goed van onze verenigingen niet nodeloos te hoog is gewaardeerd;

3. Is uw college bereid dergelijk onroerend goed “op maat” te laten waarderen als de indruk bestaat dat daarmee een lagere WOZ-waarde kan worden onderbouwd dan wanneer blindelings de standaardcijfers uit de taxatiewijzer worden toegepast?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jaco Eeltink

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]