Actueel

HomeActueelVoortbestaan camping Molenslag nog steeds ongewis

Voortbestaan camping Molenslag nog steeds ongewis

Het aankaarten door CDA-Westland van het feit dat er binnen de binnenkort vast te stellen toekomstvisie van Westland geen plaats meer zou zijn voor een kustcamping in Monster, heeft een mooi resultaat gehad! De gehele gemeenteraad is nu in ieder geval van mening dat dit een verkeerde visie was. Alleen over de locatie wordt binnen de gemeenteraad nog van mening verschilt. Is de huidige locatie op Molenslag nog mogelijk, of moet er naar een andere locatie gezocht worden in de kuststrook van Monster? Een onderzoek moet dit gaan uitwijzen. CDA-Westland heeft in ieder geval een sterke voorkeur voor de huidige locatie, zijnde een bewezen meest logische en geaccepteerde locatie van 3,5 ha.

Zoals u misschien weet, hebben besluiten in het kader van de natuurbeschermingswet en Natura 2000 de locatie aangewezen als uitbreidingsgebied voor kalkarm grijsduin waar een tekort van in Nederland schijnt te zijn. In de diepe ondergrond is dit type duin aanwezig (dus na afgraven). Ons grootste bezwaar tegen deze besluiten zijn dat de plannen gemaakt zijn toen er nog geen (plannen voor) uitbreidingen hebben plaats gevonden aan de kust en daarmee aan de natuur. Er is namelijk 75 ha bijgekomen vanwege kustverbreding en 35 ha vanwege natuurcompensatie van de Tweede Maasvlakte (Spanjaard Duin).  Een zandmotor moet dit aantal hectaren op den duur ook gaan uitbreiden en wie weet levert ook de Westlandse Zoom uiteindelijk nog rechtstreeks natuurgronden op grenzend aan het kustgebied. Al met al in onze visie genoeg compensatie aan nieuwe natuur om de plannen voor 3,5 ha omzetting van camping naar natuur ongedaan te kunnen maken. Bovendien is het een “aardig gegeven” dat door de aanleg van de zandmotor men begint te beseffen dat op den duur op de campinglocatie Molenslag geen oud kalkarm grijsduin zal ontwikkelen maar kalkrijk nieuw duin. Precies volgens de doelstelling van de zandmotor om op natuurlijke wijze duingroei te bevorderen….!

CDA pleit ervoor om voor ons kustgebied de behoeftebepaling met de gevolgen ervan (o.a. noodzakelijk om camping verplaatsen) opnieuw te doen, maar dan wel met de huidige natuurrealiteit. Wij weten dat dit een zeer moeilijk, zo niet in andere ogen onhaalbaar, proces zal zijn omdat besluitvorming al geheel heeft plaats gevonden. Om die kans nog open te houden is het in ieder geval noodzakelijk dat de ontbindingsovereenkomst voor ontruiming van de campinglocatie eind dit jaar  wordt herzien. Om de camping, op welke locatie dan ook, te kunnen laten overleven en om MKB met horeca ook komende jaren te kunnen laten profiteren van de toeristen is het van groot belang dat ook het komend jaar de camping gedoogd wordt totdat aansluitend de camping haar permanente locatie gevonden heeft. Continuïteit van bestaande activiteiten is een absolute noodzaak voor heel veel belanghebbenden, waaronder ook de gemeente Westland in het uit kunnen voeren van de visie op toerisme. In de vergadering van de raadscommissie Ruimte van 12 november zullen wij hier meer over vernemen.

Jan van Rossum

Raadslid CDA Westland

Comments

comments