Actueel

HomeActueelWestland Agenda II: samen werken aan de economische en sociale kracht van Westland

Westland Agenda II: samen werken aan de economische en sociale kracht van Westland

Opnieuw bundelen de gemeente en het bedrijfsleven de krachten om de Westlandse economie en sociale kracht een impuls te geven. Onder de noemer van Westland Agenda II worden negen projecten uitgevoerd. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van de gemeente en het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de aansturing van de projecten. Met de vaststelling van de begroting 2014-2017 heeft de gemeente een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoering van Westland Agenda II. Het bedrijfsleven zal eenzelfde bedrag bijdragen.

In 2009 hebben de gemeente, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld de eerste Westland Agenda opgesteld. De agenda was bedoeld om Westland sterker uit de crisis te laten komen en heeft als vliegwiel gefungeerd voor een aantal projecten die bijdragen aan versterking van de greenport en de sociale kracht. Zo zijn stappen gezet op het terrein van duurzaamheid, kennis en innovatie en ICT en logistiek en op sociaal-maatschappelijk vlak. Er is met ondersteuning vanuit de Westland Agenda een eerste aardwarmteboring tot stand gekomen en er zijn activiteiten ontwikkeld in aanloop naar een bio based park. Het sociaal meldpunt is eveneens dankzij de Westland Agenda tot stand gekomen. Westland Agenda I is op 1 juni 2013 officieel afgerond.

Innovatief

“De positieve ervaringen met de eerste Westland Agenda hebben de gemeente en het bedrijfsleven doen besluiten een aantal zaken op te pakken vanuit een tweede Westland Agenda”, aldus wethouder Theo Duijvestijn (economische zaken). “Daarbij wordt ingezet op projecten met een innovatief karakter die Westland verder kunnen brengen.” Zo wordt binnen het project modernisering van het teeltareaal gewerkt aan het wegnemen van de ruimtelijke en financiële obstakels die de herstructurering van de glastuinbouw in de weg staan. Doel is te komen tot een vitaal glastuinbouwcluster. In het project Bio Base Westland werken bedrijven, kennis-, ketenpartijen, overheden en maatschappelijke organisaties samen om bio based business in de glastuinbouw in de zuidelijke Randstad tot ontwikkeling te brengen. Verder wordt voor ondernemers uit het glastuinbouwcluster een trainings- en educatieprogramma ontwikkeld om het ondernemerschap te versterken en nieuwe verdiencapaciteit te creëren. Andere projecten die vanuit Westland Agenda II worden opgepakt hebben betrekking op sociale duurzaamheid, aardwarmte in de diepere aardlagen, een innovatie- en demonstratiecentrum voor voeding en gezondheid en het creëren van een fysieke ruimte voor jonge innovatoren. Daarnaast worden mogelijk projecten gestart rond vers-logistiek en het ontslakken van processen.

Bent u benieuwd naar de resultaten van Westland Agenda 2009-2013?  Bekijk de reportage van Westland Report over de Westland Agenda via Youtube.

Comments

comments