Actueel

HomeActueelRaadslid Jan van Rossum: “Gemeentehuisoplossing, de beste keuze uit alle meningen”

Raadslid Jan van Rossum: “Gemeentehuisoplossing, de beste keuze uit alle meningen”

Het gemeentehuis….. Meer dan 12 jaar is er nu gesproken over hét gemeentehuis in Westland, zijn alle mogelijke oplossingen uitgebreid beschouwd en van commentaar met  cijfers/euro’s voorzien, en zijn er diverse plannen uitgewerkt. En die 12 jaar heb ik namens CDA Westland en CDA Wateringen als fractielid allen meegemaakt waardoor ik denk dat ik de huidige situatie “redelijk kan beschouwen”. En dat wil ik via dit bericht dan ook doen. Dit geheel vanuit de gehanteerde visie van CDA Westland.

Eigenlijk al vanaf het begin waren alle voormalige gemeenten het met elkaar eens dat er centraal gewerkt moet gaan worden in Westland. Die mening was ook alle bestuurders in die eerste jaren toegedaan. Wil je namelijk voordeel halen uit de fusie, dan moet je wel bij elkaar zitten met alle bestuurders en ambtenaren bij elkaar om goede besluitvorming te krijgen en efficiënt met de middelen en mensen te kunnen profiteren. Niet doorgaan op de oude voet met beslissers die in vijf verschillende gebouwen zitten. Alleen de locatie was toen nog niet bekend.

Wel was bij aanvang van de fusiegemeente het idee dat er een publieksbalie in elke voormalige gemeente moest zijn. Dat bleek vanwege de hoge kosten echter al snel niet verstandig als men ook de verschillende subsidies bijvoorbeeld voor verenigingen in stand wil houden. En laten wij eerlijk zijn, hoe vaak was het nu nodig in die 10 jaar één gemeente om als burger in het gemeentehuis te zijn om een paspoort of rijbewijs te halen en dat de afstand onoverkomelijk was? En hoe vaak zijn wij in die tijd uit vrije wil naar een winkelcentrum gegaan buiten onze eigen woonplaats?

Uiteindelijk is er in 2013 besloten om het gemeentehuis centraal in Westland neer te zetten, maar wel in twee gebouwen op loopafstand. Dit kon niet anders omdat er voor geen enkele andere optie een meerderheid in de gemeenteraad was. En voor de optie waar de gemeenteraad eerst nog wel een ruime meerderheid voor had heeft de bevolking zodanig veel “nee” gezegd en liepen de totale kosten van gemeentehuis en andere aanpassingen aan het centrum van Naaldwijk uiteindelijk zoveel op, dat deze is teruggedraaid. Die afgeblazen optie uit 2008 was de keuze voor één groot centraal gebouw in het centrum van Naaldwijk tezamen met een algehele opwaardering van het centrum van Naaldwijk zoals een grote parkeerkelder met daarbovenop een wijkparkje met speelplek, welke node gemist wordt in dat deel van Naaldwijk.

Overigens was het gehele gemeentebestuur het er tot en met 2009 mee eens dat de ambtelijke organisatie centraal gehuisvest moest worden. Op dit moment zijn daar nog steeds 32 van de 37 raadsleden van overtuigd, een ruime democratische meerderheid dus die op grond van vele visies, nota’s en onderbouwingen tot die keuze gekomen zijn.

Alleen de vorm van die centrale locatie leverde lang geen meerderheid van stemmen op. Voor CDA Westland was de insteek in de afgelopen raadsperiode om te kiezen voor een keuze van één gemeentehuis op alleen de Tiendweg locatie. Het afwijzen van de locatie in het centrum van Naaldwijk in 2010 door de bevolking was daarbij het belangrijkste argument.

De 12 jaar ervaring leert verder dat nog langer praten over deze materie de meningen over de oplossingen nog verder zal verstarren. Dat zie je nu aan de opstellingen van Westland Verstandig/Leo2.0 (oude gebouwen in voormalige gemeente  blijven gebruiken), LPF (één groot gebouw in het centrum), VVD (één groot gebouw buiten centrum van Naaldwijk). Deze standpunten worden dan nu ook breed uitgedragen in verkiezingstijd. Alsof wij het dan na de verkiezingen wel eens met elkaar zullen worden met die steeds verder verharde standpunten…..

Daarom kiest CDA Westland nu bewust voor de gekozen oplossing van twee doelmatige gebouwen op loopafstand, waarbij alle mensen en bestuurders in Westland zeer veel argumenten vinden waar men voor gestreden heeft. Wij hebben daarbij NIET alleen vastgehouden aan de eigen standpunten (via de zogenaamde advocaatopstelling om alles wat niet in de te bewijzen stelling past zwart of zwarter maken), maar zoals het hoort door een oplossing te kiezen waarbij alle plussen, minnen en meningen op een rijtje zijn gezet en er uiteindelijk een politieke oplossing gekozen is. Zoals het hoort in de politiek dus!

 

CDA Westland hanteert en hanteerde bij die laatste besluitvorming de volgende argumenten:

·         Doorgaan op huidige locaties kost op exploitatiebasis de gemeente jaarlijks 1,2 miljoen meer dan na oplevering van de nieuwe gemeentehuisoplossing. Dat hebben alle onafhankelijke onderzoeken in al die jaren berekend en uitgewezen. Je kunt niet blijven volharden in gevoelens dat dit niet waar is.

·         Ambtenaren zitten nu op maximaal ruim 11 km van elkaar (Wateringen – ‘s-Gravenzande). Iedereen weet dat mensen (zowel ambtenaren als bestuur) ook bij elkaar moeten komen voor overleg en een goede besluitvorming. Deze afstand bevordert die kwaliteit niet, en levert ook veel tijdverlies op. En dus kost het geld aan die verloren (reis)uren. Bovendien zijn er ook nog dubbelfuncties, zoals in de horeca. Deze onnodige kosten zitten in die 1,2 miljoen euro exploitatiewinst.

·         Voor overleg met externen komt het zeer regelmatig voor dat daar verschillende afdelingen bij betrokken zijn. Uit ervaring (als externe) kan ik zeggen dat voor een overleg in Wateringen daarvoor ambtenaren uit ’s-Gravenzande en Monster moeten aansluiten. Dat is veel efficiënter en goedkoper te regelen bij een centrale huisvesting op een centraal in Westland gelegen werklocatie!

·         In het nieuwe huisvestingsmodel wordt rekening gehouden met de nieuwe werkvormen zoals mogelijkheden om vanuit thuis te werken. Dat betekent een verminderd aantal werkplekken dat gerealiseerd moet worden. Het is echter ondenkbaar en onrealistisch dat alle ambtelijke werkzaamheden vanuit thuis verricht kunnen worden. De gemeente voert nu eenmaal overheidstaken uit die zowel afstemming, overleg als uitvoering vereisen vanuit een centrale basis. En niet iedereen is ook in de gelegenheid om thuis te werken of voert werkzaamheden uit die thuis te verrichten zijn.

·         De huidige gebouwen hebben lage tot zeer lage energielabels. Via nieuwbouw kan die situatie nu geheel worden opgelost en kan men energie-neutrale gebouwen neerzetten die voldoen aan alle eisen van deze tijd.

·         In Naaldwijk zijn twee tijdelijk vergunde noodgebouwen (porto cabines) geplaatst om als opvang te dienen voor het capaciteitstekort. Sommige kamers zelfs zonder openslaande raam. Moeten ambtenaren in deze porto cabins blijven werken? Nee toch, als dat vergunning-technisch al mag, want de vergunning was maar voor vijf jaar verleend? In Monster lekt(e) het dak en in ‘s-Gravenzande zitten er ambtenaren op zolderkamers waar het vorig jaar regelmatig 35 graden werd. Tegen dit ongerief valt een mooie raadszaal in ‘s-Gravenzande, de enige locatie waar publiek eigenlijk nog komt naast de publieksbalie in Naaldwijk, in het niet.

·         Op Naaldwijk na zijn de andere gemeentekantoren overdag geen openbaar gebouw meer. Ook in ‘s-Gravenzande zijn naast de gemeenteraadactiviteiten geen activiteiten meer. Veel heeft te maken met bezuinigingen door het uitsparen van (balie)functies of vanwege dure investeringen om überhaupt al als uitgifteloket te mogen functioneren. Bezuinigingen, die anders ergens ander vandaan gehaald moesten worden; minder subsidies bijvoorbeeld. Het zijn daarom “kale” gebouwen geworden met weinig interactie met de omliggende bevolking. Wel met uitzondering van de middagpauze tijdens een wandeling van ambtenaren. Voor de kernen is het daarom beter een andere functie te vinden die beter op de omgeving zou aan kunnen sluiten waardoor het gebouw en/of de locatie weer meer open kan worden. De procedure is nu gestart om samen met de bevolking nieuwe functies aan te dragen.

·         Het goedkoopste zou dan zijn één nieuw gebouw voor zowel ambtenaren als bestuur, maar voor de mogelijke opties (één in het centrum of één net buiten het centrum maar centraal bereikbaar) was geen absolute raadsmeerderheid te halen. Westland Verstandig/Leo2.0 heeft om alleen haar bekende redenen haar eigen verkiezingsprogramma uit 2010 genegeerd (één nieuw gemeentehuis buiten het centrum van Naaldwijk), want anders had de optie Tiendweg wel een meerderheid gehad en zou er “al” in 2012 een definitief besluit gelegen hebben. Die optie is ook uitgewerkt geweest door haar eigen wethouder en voor besluitvorming voorgelegd. Maar de eigen wethouder moest aftreden toen hij dit eigen voorstel eenmaal had voorgelegd. Hoe geloofwaardig kan je zijn aan jouw kiezers als je het voorstel uit het eigen verkiezingsprogramma niet eens wilt volgen…

·         CDA wilde niet meer in het centrum op de Rabobanklocatie één nieuw Gemeentehuis bouwen omdat er eerder dus veel opstand in Westland was tegen een locatie in het centrum. CDA heeft daar naar geluisterd en om die reden het besluit uit 2008 mede teruggedraaid. Dan past het niet om weer naar een optie uit 2008 in hetzelfde historische centrum te gaan.

·         Er is nu een raadsmeerderheid, in principe een vertegenwoordigende meerderheid uit de bevolking, die gekozen heeft uit een mixed van het beste uit de twee plannen, die op 800 meter en dus loopafstand van elkaar liggen waardoor vele voordelen te behalen zijn.

 

De gekozen oplossing:

Het publieksgedeelte met raadszaal op de Rabobanklocatie in het centrum van Naaldwijk:

·         Ligt centraal voor het publiek;

·         Ligt ook bij het echte centrum om bij zo’n komst bijvoorbeeld ook winkels te kunnen bezoeken;

·         Ligt tegen het centrale Openbaar Vervoer knooppunt op de Verdilaan aan welke rechtstreeks bereikbaar is vanuit alle kernen in Westland;

·         Zal een in de historische omgeving passende gebouwmaat krijgen in tegenstelling tot als daar één gebouw neergezet moet worden (nog steeds de enig huidige LPF optie);

·         Zal het  openbaar te bezoeken historisch archief van Westland gaan bevatten;

·         Zal op een bescheiden manier (passend in de huidige moeilijke tijd) representatief worden voor Westland in een historische omgeving voor o.a. officiële ontvangsten en huldigingen;

·         Zal waar mogelijk meer centrale publieksfuncties in de toekomst kunnen herbergen;

·         Het is het streven van CDA Westland om het bestaande Rabobank zoveel mogelijk her te gebruiken als dit goedkoper mocht blijken te zijn.

 

Het ambtelijke deel van het gemeentehuis aan de Tiendweg in Naaldwijk:

·         Kan gewoon als een kantoorgebouw (en dus goedkoper) worden gebouwd;

·         Zal volledig voldoen aan alle moderne milieueisen en energielabels en kan ook profiteren van het kaswarmteproject in Hoogeland;

·         Ligt nabij de belangrijkste uitvalswegen en centrale as in Westland;

·         Standaard woon-werkverkeer voor ambtenaren en haar bezoekers zal het centrum van Naaldwijk gaan mijden en vanwege het opheffen van de andere gemeentekantoren ook de andere dorpscentra. Gezien de vele zienswijzen op het gebied van te verwachten extra verkeer en parkeeroverlast bij nieuwe bouwplannen kan men dit gemeentehuisverkeer in die centra best missen;

·         Vanwege de nieuwe al dan niet al aangelegde nieuwe wegen (verlengde Veilingroute, Piet Struikweg) zal het verkeer dat nu voor heel veel fileproblemen zorgt in het centrum van Naaldwijk (Middenbroekweg) binnenkort niet meer voor de huidige overlast zorgen. Het centrum van Naaldwijk is dan ook voor werkverkeer goed ontsloten;

·         En bovenal: ambtenaren en bestuur zitten allen weer op loopafstand van elkaar, ook voor kortdurend overleg, en daardoor kwaliteit bevorderend en geen reistijdverlies meer!

CDA Westland hoopt dan ook van harte dat men na de verkiezingen door kan gaan met de verdere uitwerking van de huidige plannen en dat wij (Raad en burgers) niet opnieuw moeten beginnen met plannen maken voor een oplossing die bijna nooit voor iedereen 100% optimaal zal zijn. Dan is de huidige politieke oplossing van één gemeentehuis in twee gebouwen op loopafstand in het centrum van Westland, welke ook nog goedkoper in de exploitatie is, het beste wat ons nu kon gebeuren! Om nog maar te zwijgen van de extra kosten die dat met zich mee zal brengen vanwege het afblazen van alle gaande procedures en het dan pas jaren later kunnen inboeken van de exploitatiewinst van 1,2 miljoen euro….

Jan van Rossum

CDA Westland

Comments

comments