Actueel

HomeActueelVervolg “CDA Westland bepleit kindvriendelijke verkeerontsluiting Duingeest”

Vervolg “CDA Westland bepleit kindvriendelijke verkeerontsluiting Duingeest”

De door ons gestelde raadsvragen over een extra ontsluiting van de Duingeest en een kindvriendelijke inrichting hebben veel respons en bijval veroorzaakt (zie vorige artikel). Uit de beantwoording van de raadsvragen blijkt dat er geen mogelijkheden worden gezien om met een extra ingang naar de wijk een meer kindvriendelijke verkeersafwikkeling tot stand te brengen. Daarnaast wordt verwezen naar al getroffen maatregelen. Die beantwoording geeft de fractie van CDA Westland aanleiding tot het stellen van enkele verdiepende vragen:

Het college stelt dat van bestuurders bekend zijn met de aanwezige speeltuin en “mag verwacht worden dat zij hun rijgedrag aanpassen”. Deelt het college onze de mening dat de basis voor de veiligheid wordt gelegd met een goede inrichting van de ruimte.

  • Is de huidige afscherming van de speeltuin met een enkel hekwerkje het eindbeeld of bent u voornemens dan wel bereid een adequate afscherming te laten realiseren?

Er wordt verwezen naar maatregelen die de rijsnelheid beperken tot maximaal 30 km/uur. Echter drempels zijn uitsluitend in de rondweg aanwezig. Juist door de wijkinrichting is voor kinderen het onderscheid tussen weg en veilig gebied nauwelijks te maken.

  • Is het college bereid te laten beoordelen of de aanwezige voorzieningen toereikend zijn, dan wel aanvullende maatregelen op zijn plaats zijn; wellicht door de straten binnen de rondweg als woonerf te bestempelen en bestuurders met bijv. vernauwingen tot verlaging van de snelheid aan te sporen?

Fietsers en voetgangers vanuit de naastgelegen wijk Grote Geest moeten noodgedwongen zich door dezelfde entree naast de speeltuin begeven waar al het auto- en vrachtverkeer doorheen verplaatst.

  • Is het denkbaar dat voor fietsers en wandelaars een doorsteekje wordt gerealiseerd ter hoogte van de locatie waar de Marmerschelp en de Zeereep elkaar raken en nu alleen door een hekwerkje van 30 cm hoog zijn gescheiden. Ter beveiliging zou een vergelijkbare voorziening als bij de speeltuin kunnen worden toegepast, zie onderstaande afbeelding.
  • Als ter plaatse van de tijdelijke ontsluiting voor bouwverkeer geen 2e entree kan/mag komen; komt daar dan wel minimaal een wandeldoorgang? O.a. relevant voor bewoners die anders over grote afstand moeten omlopen naar de nieuwe bushalte.
  • Tot slot: is de wethouder bereid ter plaatse met bewoners de inrichting te bezien en daarover het gesprek aan te gaan zodat bij de definitieve oplevering van Duingeest het maximaal haalbare is bereikt in het belang van de inwoners en kinderen?

Wanneer wij antwoord hebben op de bovengestelde vragen houden wij u op de hoogte.

Namens de fractie van CDA Westland,
Jaco Eeltink

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Veiligheid

Gevaarlijke situaties, overlast en criminaliteit moeten streng aangepakt worden, omdat iedereen recht heeft op een prettige en veilige woonomgeving. Zo blijft Westland aantrekkelijk om te wonen. Daarom willen wij: Een goed functionerend politiebureau in Westland is noodzakelijk Geen coffeeshop in Westland Vuurwerkvrije zones nabij zorginstellingen, winkelcentra en kinderboerderijen; zeer streng optreden tegen illegaal vuurwerk Vergroting […]

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]

Kern

Speerpunten Monster

Voor Monster. Voor elkaar: Parkeerproblemen in het centrum oplossen Noviteit aan centrum verbinden door route en voorzien van groen, spelen, parkeren Park en bouw luxe appartementen op locatie gemeentehuis met ondergronds parkeren Betaalbare koopwoningen voor jonge gezinnen Nieuwbouw Monster Noord betrekken op visies voor (uitbreiding) sportpark Polanen en scholen Locatie Aloysiusschool herbestemmen naar wonen gecombineerd […]