Actueel

HomeActueel‘Zij aan zij maken wij ons sterk voor het Westland’.

‘Zij aan zij maken wij ons sterk voor het Westland’.

Vorige week publiceerde het CDA een discussiestuk getiteld ‘Zij aan zij’. Een titel die wat mij betreft recht doet aan het gevoel van velen dat we dit zijn kwijtgeraakt en het node missen. Individualisering, populisme en polarisering zijn termen die deze tijd het beste omschrijven. Maar het besef dat dit nergens toe leidt begint ook door te dringen, met name bij de nieuwe generatie en dat geeft mij hoop.

Initiatief nemen voor de zorg

De problemen rondom de toenemende vraag in de zorgsector hebben een grote invloed op ons Westland. Na het al in de voorjaarsnota aangekondigde tekort van 7 miljoen euro op dit dossier zijn de tekorten nog verder opgelopen met nog eens ruim 6 miljoen vanuit de jeugdzorg. Tijdens de behandeling van de begroting werd pijnlijk duidelijk welke gevolgen dat heeft. Niet alles kan meer en er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden, zoals onze fractievoorzitter aangaf in haar bijdrage.

Niemand zit te wachten op een verhoging van de gemeentelijke lasten en ook niemand vind het leuk dat gewenste investeringen in sportvelden en zwembaden uitgesteld moeten worden. Zij aan zij met alle partijen in de gemeenteraad zullen we keuzes moeten maken waar we de schaarse middelen in willen zetten. Als iedereen zich daarvan bewust is moet dat lukken. We zullen door deze zure appel heen moeten, de pijn met elkaar dragen en waar mogelijk vanuit de samenleving initiatieven nemen. Ik heb vertrouwen in de Westlandse gemeenschapszin om toch bepaalde wensen gerealiseerd te krijgen en het CDA zal dat zeker omarmen. Tegelijkertijd moeten we er alles aan doen om aan de stijgende lasten voor de gemeenten een einde te maken en dat besef is er bij minister De Jonge ook.

Uitgangspunt van het CDA is en blijft, dat de kwetsbare medemens die echt hulp nodig heeft die ook moet krijgen. Oneigenlijk gebruik en fraude moeten de kop in gedrukt worden en de regelingen moeten kritisch tegen het licht gehouden worden. Het kost echter tijd om aanpassingen in het beleid door te voeren en dat hebben we niet, de lekkende kraan moet dicht. We doen een dringend beroep op de landelijke politiek de gemeenten te compenseren en de hand te reiken bij de uitvoering van deze belangrijke taak.

Afweging individueel of algemeen belang

De huisvesting van arbeidsmigranten heeft afgelopen vrijdag eindelijk een stap voorwaarts gemaakt met de eerste paal van project Elzenbos. Op andere voorgestelde locaties is continue sprake van emotioneel verzet en worden allerlei argumenten uit de kast getrokken waarom het niet dáár kan. Ik kan mij daar echt kwaad over maken en schaam mij soms voor mijn streekgenoten. Een hele groep hardwerkende mensen wordt niet zelden neergezet als criminelen en dronkaards, volledig buiten de waarheid, om eigen argumenten kracht bij te zetten.

Feit is dat de Westlandse economie afhankelijk is van de inzet van arbeidsmigranten. Daarmee is het een verantwoordelijkheid van ons allen om hen van een goed onderkomen te kunnen voorzien. Ook hier moet de gemeenteraad zij aan zij optrekken en past het niet dat een partij als Westland Verstandig elk initiatief afschiet en mensen openlijk oproept tot verzet. Ook als oppositiepartij heb je de verantwoordelijkheid een afweging te maken tussen het belang van individuele burgers en het algemeen belang. Als we met elkaar constateren dat er een krapte op de woningmarkt is en uitzendbureaus woningen daaraan onttrekken, moeten we hen alternatieve mogelijkheden bieden.

In het land zien we tal van werkbare voorbeelden om tijdelijke arbeidskrachten een menswaardige woonomgeving te bieden, niet weggestopt, maar verbonden met de samenleving. Ik doe een dringend beroep op alle betrokkenen om realisatie hiervan mogelijk te maken.

Goedkeuring belastingplan

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer het nieuwe belastingplan voor 2020 goedgekeurd. Hierin zit een verhoging van 177% op de O.D.E. (opslag duurzame energie) in de elektriciteitstarieven. Deze heffing betaald iedereen gestaffeld als onderdeel van de energiebelasting, gek genoeg ook op duurzaam opgewekte elektriciteit. Van dit geld vult de overheid de subsidiepot voor verduurzaming. Echter deze verhoging pakt desastreus uit voor de glastuinbouwsector. Individuele bedrijven zien zich geconfronteerd met een lasten verhoging van tienduizenden euro’s en voor grotere bedrijven loopt dit zelfs in de tonnen.

In totaal praten we voor de sector over een verhoging van €40 miljoen. Glastuinbouw Nederland heeft de Kamerleden meermaals gewezen op deze feiten en ook op het effect. Voor de tuinbouwsector geeft dit een averechtse, perverse prikkel om niet te verduurzamen, omdat het aanzet tot juist een hoger gasverbruik en vernietiging van warmte. Toch heeft men geen aanpassingen in het plan gemaakt en het integraal goedgekeurd.

De komende maanden moeten we bij de landelijke politiek en het ministerie nogmaals onder de aandacht brengen welke impact deze plannen hebben. Want als dit niet aangepast wordt kan dit tot faillissementen leiden door bewust beleid en dat is niet uit te leggen. CDA Westland zal middels een motie via het gemeentebestuur dit signaal af gaan geven.

Zij aan zij voor de toekomst!

Terug naar het landelijke en het rapport ‘Zij aan zij’. In dit discussiestuk, dat een opmaat kan zijn naar het volgende verkiezingsprogramma staan alle thema’s benoemd waar we een antwoord op moeten hebben. Breed uitgemeten werd de passage aangaande de landbouw. In het stuk wordt heel duidelijk de vraag opgeworpen of wij het ons kunnen permitteren het tweede exportland ter wereld te zijn van landbouwproducten, terwijl dat een grote wissel trekt op leefbaarheid, milieu en natuur.

In het kader van ons rentmeesterschap een terechte vraag en de discussie moeten we aan durven gaan. Het vraagstuk rond de stikstofproblematiek heeft daar alles mee van doen. En natuurlijk gaan we geen hele sector halveren, die uitspraak laten we bij D66 en Groen Links. Maar deze discussie moeten we gebruiken om de landbouwsector kansen te bieden voor herinrichting en verdere modernisering en een warme sanering te bieden aan niet levensvatbare bedrijven.

Tevens moet het voor de samenleving nu voor eens en altijd duidelijk worden dat duurzaamheid een prijs heeft. Die zullen we de boer moeten bieden door eerlijke prijzen voor zijn producten te betalen. Andere onderwerpen in het rapport, waar over nagedacht moet worden zijn de woningmarkt, de oplopende kosten in de zorg, de oudedagvoorziening en klimaatbeleid. We willen met de verschillende generaties naar oplossingen zoeken voor de uitdagingen naar de toekomst toe.

Jongeren van nu hebben, ik denk terecht, een kritisch beeld over deze onderwerpen. Zij zullen geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatverandering, die voortkomt uit onze welvaartsgroei. Zij ervaren grote moeite een betaalbare woning te vinden door te weinig bouwen en speculatie op de huizenmarkt. En ze zetten vraagtekens bij de betaalbaarheid van de zorg en oudedagvoorziening door de veranderende verhouding tussen werkenden en niet-werkenden

Zij aan zij, gedreven vanuit onze kernwaarden verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap een open discussie voeren. Ik kijk er naar uit en hoop daar de volgende ALV mee aan de slag te gaan.

Frits Zwinkels

Voorzitter CDA Westland

Comments

comments


Contactpersonen

Voorzitter

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]

Onderwijs

Westland heeft een zeer breed aanbod van scholen. De ontwikkelingen staan echter niet stil. Eisen aan kwaliteit van de gebouwen nemen toe. Ook zijn er nieuwe scholen nodig om het groeiend aantal leerlingen in kernen een plek te bieden. Het onderwijsaanbod moet een goede voorbereiding bieden voor onze toekomstige weknemers. Daarom willen wij: Faciliteren nieuwbouw […]

Glastuinbouw

Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland. Glastuinbouw is de derde economische motor van ons land. CDA Westland geeft daarom prioriteit aan het toekomstbestendig houden van deze Greenport. Wij willen daarom: Verdere ontwikkeling GreenportHortiCampus/WorldHortiCenter als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie Een bijzondere leerstoel tuinbouwinnovatie en duurzaamheid in World Horti […]

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]

Duurzaamheid

Er ligt een enorme opgave om deze wereld duurzaam te maken. Westlandse producten moeten aan de hoogste eisen van duurzaamheid voldoen. Fossiele energie moet daarom uit ons woordenboek worden geschrapt. Dan kan als we innovatieve middelen inzetten. Daarom willen wij: Lobby voortzetten om slimme geïntegreerde systemen van warmte, elektriciteit, gas en CO2 mogelijk te maken […]

Werken

Werken is belangrijk. Het zorgt er voor dat je erbij hoort en levert een bijdrage aan deze samenleving. Iedereen is nodig. Daarom willen wij: Stevige inzet op toeleiding naar werk van nieuwkomers (geen vrijblijvendheid of te lang uitgaan van eigen kracht; pas als bewezen is dat betrokkene het op eigen kracht kan, dan langzaam loslaten; […]