Actueel

HomeActueelCDA-wethouder De Goeij is bezorgd over nieuwe zorgtaken

CDA-wethouder De Goeij is bezorgd over nieuwe zorgtaken

Het Rijk wil de uitvoering van ondersteuningsvormen dichter bij inwoners regelen. Daarom geeft zij per 2015 meer taken uit handen. De zogenoemde decentralisaties waar gemeenten mee te maken krijgen zijn: jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Dinsdag 4 maart behandelde de gemeenteraad de vaststelling van het plan van aanpak van de taken die worden overgeheveld. Het plan werd unaniem goedgekeurd. Een compliment aan het adres van CDA-wethouder Marga de Goeij, die verantwoordelijk is voor Zorg in de gemeente Westland.

Uitgangspunt van de decentralisaties is dat een gemeente dichterbij inwoners staat en zo beter in staat is om ondersteuning op maat en in samenhang te leveren. Maar met het overhevelen van taken wordt tegelijkertijd flink bezuinigd op het budget. De gemeenten moeten de zorg dus efficiënt organiseren; keuzes maken over wat wel en wat niet meer kan. Een omvangrijke operatie, waarbij veel partijen betrokken zijn. Zo weet ook een bezorgde CDA-wethouder Marga de Goeij. Haar zorgen gaan over de financiële risico’s, ontbreken van regie en de samenwerking tussen gemeente en zorgaanbieders. Maar ook heeft zij zorgen over de extra inzet die van inwoners gevraagd zal worden. “De veranderingen vragen van mensen nog meer eigen kracht én zorg voor elkaar. Hier in Westland doen we het al zo goed.

Er zijn veel vrijwilligers en de inzet mantelzorg is groot. Maar we hebben geen keus; de zorg is nu te duur. We staan op een keerpunt”, aldus De Goeij. En dan de tijdsdruk: “Het is zo 1 januari 2015 en er zijn nog zoveel onzekerheden”, zegt ze. “Dit kabinet praat te lang, mensen weten niet waar ze aan toe zijn: ‘krijg ik straks nog een PGB ?’, ‘waar moet ik heen als ik niet meer zelfstandig kan wonen?’. Gemeente Westland bereidt zich natuurlijk voor op de nieuwe taken. Onze gemeenteraad heeft haar verantwoordelijkheid genomen. Zij geeft geld voor een goede voorbereiding en ook geld om te oefenen met een nieuwe aanpak.”

Marga de Goeij ziet ook kansen. Voor het eerst krijgt één partij, de gemeente zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. “De huidige zorg is nu niet altijd efficiënt. De zorg is nu enorm versnipperd, er is veel bureaucratie. Denk maar eens aan de indicering. Een ander voorbeeld: ouders van een zorgkind die verwikkeld raken in een zoektocht naar geschikte zorg. Een goede samenwerking tussen de verschillende zorgleveranciers is daarom van groot belang.”

De CDA-wethouder voert overleg met zorgaanbieders, ook zij staan voor grote veranderingen. “Onlangs sprak ik met Middin. Deze organisatie begeleidt in Westland 222 cliënten met een beperking. Maar ook met ALUNA, over begeleiding. Het is belangrijk
om met elkaar op te trekken om te voorkomen dat cliënten tussen wal en schip vallen, maar ook om kennis niet verloren te laten gaan.”

Samenwerking
Om goedkoper en efficiënter zorg en ondersteuning in te kopen, werkt gemeente Westland ook samen met de andere gemeenten in de regio. “Belangrijke verbindende partij hierbij is Zorgkantoor van DSW, die de AWBZ uitvoert in de regio’s Delft Westland Oostland (DWO) en Nieuwe Waterweg Noord (NWN). De meeste mensen in de regio hebben bij DSW hun zorgverzekering afgesloten. Daarmee is deze zorgverzekeraar samen met de gemeente de belangrijkste financier van de zorg in Westland. Zij kennen het gebied, de huisartsen en zorginstellingen op hun duimpje, omdat zij daar nu ook al afspraken over zorgverlening mee maken. Het kabinet wil echter dat gemeenten uit de regio Delft en Westland vooral gaan samenwerken met de regio Haaglanden. Dat betekent dus dat een grote verzekeraar uit Den Haag onze gesprekspartner wordt.”

Dit kan niet rekenen op de goedkeuring van Marga de Goeij. “Ik vind dat we ons als Westland niet moeten laten zeggen wat Den Haag wil. Het staat juist haaks op de beleidsvrijheid die gemeenten met deze decentralisatie krijgen. Wat heeft zo’n grote landelijke verzekeraar nu met de gemeente Westland? Je ziet het aan de discussie over de plannen voor de afbouw van bijvoorbeeld de IC van het Reinier de Graaf Gasthuis. Ook zoiets wat door grote landelijk werkende verzekeraars, zonder kennis en binding met de regio, wordt bedacht.”

Dirk Pons, directeur Zorg van zorgverzekeraar DSW, is ook ‘not amused’ over de voorgenomen regioindeling van het kabinet. “Wij zijn een regionale verzekeraar die belangen wil dienen van verzekerden en zorgaanbieders in de regio”, zegt hij. “We willen het goed regelen op zorggebied voor alle inwoners. In het kader van cliëntbelang is het maken van goede afspraken noodzakelijk. Als de kabinetsplannen doorgaan gaan gemeenten de ondersteunende zorg aan huis uitvoeren. Wij nemen de wijkverpleegkundige zorg uit de AWBZ over. Afstemming is daarbij essentieel. Wij willen snel gaan proefdraaien met de nieuwe inrichting van zorg. Daarbij willen we graag blijven samenwerken met deze wethouder zorg van de Gemeente Westland.”

Bron: Groot Westland, 12 maart 2014

Comments

comments