Actueel

HomeActueelMeer aandacht voor waterzuivering in Westland

Meer aandacht voor waterzuivering in Westland

De Glastuinbouwsector zet sterk in op verduurzaming op meerdere onderdelen. De waterzuiveringsopgave is er daar één van. De tuinbouwondernemers kunnen individueel of in een cluster investeren om aan deze opgave te voldoen. Er is echter vanuit de overheid nog geen duidelijkheid over de invulling van deze opgave, o.a. omdat er nog geen goedgekeurd systeem is.

Momenteel worden er 3 tot 5 verschillende systemen getest door de WUR en het is nog niet bekend welke systemen goed bevonden gaan worden. Eind dit jaar dienen de businessplannen voor de clusters te worden ingeleverd bij het bevoegd gezag en de individuele bedrijven dienen uiterlijk in de loop van volgend jaar te investeren. Wel wordt er al op enkele gewasbeschermingsmiddelen een virtueel verbod uitgeschreven (zuivering tussen de 95 en 99% bij gebruik van deze GM terwijl er geen goedgekeurde technieken zijn) en er lijkt sprake van handhaving. Dit komt mede omdat het CTGB, de NVWA en ODH geen afstemming hebben in hun werkwijze en aanpak.

Dit alles maakt dat de ondernemers nog niet de keuze kunnen maken voor individuele of clusterzuivering terwijl het gaat om grote investeringen, de haalbaarheid en de risico’s.

Dit brengt CDA Westland tot de volgende vragen:

 

1. Is het College op de hoogte van deze ontwikkelingen in de glastuinbouwsectorop het gebied van waterzuivering?

2. Hoe denkt het College dat er omgegaan moet worden met kwelwater in inzijging? Dit zal namelijk invloed hebben op de keuze van een bedrijf op de manier van waterzuivering.

3. Het hergebruik van afvalwater wordt in het kader van verduurzaming voor de glastuinbouwsector steeds belangrijker. Wat betekent dit voor de gebieden waar riolering is aangelegd?

4. Welke rol heeft het Waterschap in deze ontwikkelingen en wat kan het Waterschap betekenen in het proces?

5. De businessplannen van de zuiveringscollectieven moeten voor het eind van dit jaar worden ingediend. De situatie kan ontstaan dat grotere bedrijven nu voor een eigen systeem kiezen in verband met het gebruik van de middelen en de toepassing van een zuivering waardoor in een gebied de collectiviteit wegvalt. Is het College bereid om te inventariseren wat de stand van zaken is en wat de mogelijkheden zijn om tot oplossingen op korte termijn te komen? Dit mede gezien het feit dat er vanuit de overheid nog geen duidelijkheid wordt gegeven.

6. Hoe denkt het College om te gaan met opgekochte bedrijven die momenteel verhuurd worden, met vaak kortlopende contracten, aangaande de op handen zijnde wetgeving betreffende waterzuivering?

Comments

comments